SFS 2016:1168 Förordning om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

161168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:260) om
antidiskrimineringsvillkor i
upphandlingskontrakt;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 4 §§ förordningen (2006:260) om anti-

diskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt ska ha följande lydelse.

1 §

1

I 13 kap. 3 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och 13 kap.

4 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna finns be-
stämmelser om vilka krav som får ställas på en leverantör vid en upphandling.

I 17 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling samt 16 kap.

1 § och 19 kap. 2 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna finns
bestämmelser om särskilda kontraktsvillkor.

2 §

2

I denna förordning finns bestämmelser om vissa särskilda kontrakts-

villkor för fullgörande av kontrakt enligt 17 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling eller 16 kap. 1 § och 19 kap. 2 §
lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

Syftet med förordningen är att öka medvetenheten om och efterlevnaden av

diskrimineringslagen (2008:567).

4 §

3

I kontrakt som tilldelas en leverantör av en tjänst eller byggentreprenad

i Sverige enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ska myndigheten
ställa upp villkor som ska ha till ändamål att motverka diskriminering hos
leverantören, om kontraktet

1. har en löptid på åtta månader eller längre, och
2. har ett beräknat värde på minst 750 000 kr.
En upphandling får inte delas upp i syfte att löptid eller beräknat värde ska

underskridas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

1 Senaste lydelse 2010:634.

2 Senaste lydelse 2010:634.

3 Senaste lydelse 2007:1101. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2016:1168

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1168

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)