SFS 2016:1169 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

161169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1117) med
instruktion för Konkurrensverket;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 3, 4 och 8 §§ i förordningen (2007:1117) med

instruktion för Konkurrensverket ska ha följande lydelse.

3 §

2

Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av

1. konkurrenslagen (2008:579),
2. 22 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 22 kap. 1 §

lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 18 kap. 1 §
lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och 18 kap. 1 § lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

3. lagen (2014:836) om näringsförbud,
4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
5. 10 kap. 7 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
6. 22 § lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elek-

tronisk identifiering,

7. förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luft-

fartens område, och

8. konkurrensförordningen (2008:604).
Konkurrensverket är tillsynsmyndighet då Arbetsförmedlingen tillämpar

lagen (2008:962) om valfrihetssystem i enlighet med lagen (2010:536) om
valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Vid tillsynen tillämpas 10 kap. 8 § lagen
om valfrihetssystem.

4 §

3

Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 §

1. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat

verksamhet och mot en effektiv offentlig upphandling, lämna förslag till kon-
kurrensutsättning och till regelreformering samt följa utvecklingen inom sitt
ansvarsområde,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om
offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i den ursprungliga
lydelsen, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014
om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter
och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i den ursprungliga lydel-
sen, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014
om tilldelning av koncessioner, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2015:836.

3 Senaste lydelse 2016:240.

SFS 2016:1169

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1169

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

2. fullgöra den övervakning och rapportering i fråga om detaljhandel med

alkohol som överenskommits mellan Sverige och Europeiska kommissionen,

3. avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk kom-

munikation,

4. samla in uppgifter för statistikändamål,
5. till Regeringskansliet årligen överlämna kopior av domar och slutliga

beslut som gäller tillämpningen av 20 kap. 14 § lagen (2016:1145) om offent-
lig upphandling, 20 kap. 14 § lagen (2016:1146) om upphandling inom för-
sörjningssektorerna och 16 kap. 14 § lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner,

6. fullgöra de uppgifter som ska skötas av en nationell konkurrensmyndig-

het enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av
den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för
energi, och

7. inom ramen för sina uppgifter enligt 1 arbeta för att öka förutsättning-

arna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.

8 §

4

Konkurrensverket ska i lämplig omfattning informera företag, upp-

handlande myndigheter, upphandlande enheter och andra berörda om

1. avgöranden i konkurrens- och upphandlingsärenden,
2. tillämpningen av konkurrenslagen (2008:579), lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjnings-
sektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, och

3. Europeiska unionens konkurrens- och upphandlingsregler.
Konkurrensverket ska främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för

en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

Konkurrensverket ska ge länsstyrelserna sådant underlag som de behöver

för sina uppgifter på konkurrensområdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:1042.