SFS 2016:1170 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

161170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 11 a § förordningen (2007:1266) med instruk-

tion för Försvarsmakten ska ha följande lydelse.

11 a §

1

Försvarsmakten ska anlita Försvarets materielverk vid upphandling

av byggentreprenader, varor och tjänster.

Försvarsmakten får tilldela kontrakt som grundar sig på ramavtal som in-

gåtts med en enda eller flera leverantörer, om tilldelningen av kontraktet
grundar sig på ramavtalet genom tillämpning av villkoren i ramavtalet utan
förnyad inbjudan att lämna anbud. Försvarsmakten får också upphandla varor
och tjänster som uppgår till högst värdet för direktupphandling enligt 19 kap.
7 § tredje stycket första meningen lagen (2016:1145) om offentlig upphand-
ling.

Försvarsmakten får vidare upphandla varor och tjänster som är av särskild

betydelse för rikets säkerhet och som ska användas av enheter i Försvarsmak-
ten som bedriver verksamhet som kräver ett kvalificerat säkerhetsskydd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:899.

SFS 2016:1170

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016