SFS 2016:1171 Förordning om ändring i förordningen (2009:1397) om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse

161171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1397) om
veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 3, 4 och 7 §§ förordningen (2009:1397) om

veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse ska ha följande lydelse.

3 §

Jordbruksverket ska se till att ett avtal enligt 2 § innehåller

1. namn på utföraren,
2. en skyldighet för utföraren att utföra en eller flera av de verksamheter

som anges i 1 §,

3. uppgift om under vilken tidsperiod utföraren är skyldig att utföra verk-

samheten eller verksamheterna,

4. uppgift om vilket geografiskt område som avses med skyldigheten,
5. innebörden i övrigt av skyldigheten att utföra verksamheten eller verk-

samheterna,

6. uppgift om den ersättning som bestämts för uppdraget mot bakgrund av

vad som anges i 4 §,

7. bestämmelser om utbetalning av ersättningen,
8. de villkor i övrigt som kan behövas för tillsyn och uppföljning av avta-

lets villkor, och

9. vilka krav på kompetens och kompetensutveckling som ställs på utföra-

ren.

Om avtalet inte ingåtts efter ett öppet anbudsförfarande i enlighet med be-

stämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, ska Jordbruks-
verket se till att avtalet utöver vad som anges i första stycket innehåller

1. uppgift om vilka kostnader som ersätts inom ramen för verksamheten

eller verksamheterna,

2. en skyldighet för sådana utförare som även bedriver annan ekonomisk

verksamhet än den som avses med avtalet att upprätta en separat redovisning
av olika verksamheter,

3. en skyldighet för utföraren att betala tillbaka sådan överkompensation

som fastställts enligt 5 § jämte ränta,

4. en bestämmelse om att ersättningen ska omförhandlas om överkompen-

sation uppkommit, och

5. de villkor i övrigt som kan behövas för tillsyn och uppföljning av att er-

sättningen inte medför att utföraren överkompenseras.

4 §

Om ett avtal om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse inte

ingås efter ett öppet anbudsförfarande i enlighet med bestämmelserna i lagen

SFS 2016:1171

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1171

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

(2016:1145) om offentlig upphandling, ska Jordbruksverket se till att avtalet
med utföraren innehåller bestämmelser om att ersättningen ska fastställas ut-
ifrån

a) utförarens kostnader för skyldigheten att utföra den eller de verksam-

heter som ingår i avtalet,

b) utförarens samtliga intäkter i den eller de verksamheter som ingår i av-

talet, och

c) att utföraren får tillgodogöra sig en rimlig vinst på grund av den eller de

verksamheter som ingår i avtalet.

Om avtalet inte ingåtts efter ett öppet anbudsförfarande i enlighet med be-

stämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, ska Jordbruks-
verket årligen kontrollera om ändrade förhållanden på marknaden för veteri-
nära tjänster medför att det belopp som fastställts enligt avtalet framstår som
oskäligt högt (överkompensation).

7 §

Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bestämmelser om överprövning finns i 20 kap. lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)