SFS 2016:1172 Förordning om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

161172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1464) med
instruktion för Statens jordbruksverk;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (2009:1464) med instruktion

för Statens jordbruksverk ska ha följande lydelse.

22 §

Vid myndigheten finns en avdelning, Distriktsveterinärerna, som full-

gör veterinära uppgifter enligt 10 §, samt i övrigt de organisatoriska enheter
som myndigheten bestämmer.

En organisatorisk enhet inom Jordbruksverket som är organisatoriskt åt-

skild från Distriktsveterinärerna ska säkerställa tillgången till veterinärer en-
ligt 10 § genom upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphand-
ling eller genom att ge uppdrag till Distriktsveterinärerna. Distriktsveterinä-
rerna får lämna anbud i sådana upphandlingar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:1172

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016