SFS 2016:1173 Förordning om ändring i förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

161173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1374) om
förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till
dem som har det sämst ställt;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2014:1374) om förvaltning

av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ska ha föl-
jande lydelse.

15 §

Projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Utgifter som med

hänsyn till omständigheterna framstår som oskäliga är helt eller delvis inte
stödberättigande.

En stödmottagare som inte tillämpar lagen (2016:1145) om offentlig upp-

handling ska vid köp, hyra och leasing följa de principer som framgår av
4 kap. 1 § den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2016:1173

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016