SFS 2016:1174 Förordning om ändring i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder

161174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1383) om
förvaltning av EU:s strukturfonder;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 20 § förordningen (2014:1383) om för-

valtning av EU:s strukturfonder ska ha följande lydelse.

2 kap.

20 §

Projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Utgifter som med

hänsyn till omständigheterna framstår som oskäliga är helt eller delvis inte
stödberättigande.

En stödmottagare som inte tillämpar lagen (2016:1145) om offentlig upp-

handling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssekto-
rerna ska vid köp, hyra och leasing följa de principer som framgår av 4 kap.
1 § i lagen om offentlig upphandling.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:1174

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016