SFS 2016:1175 Förordning om ändring i förordningen (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden

161175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1538) om
förvaltning av asyl-, migrations- och
integrationsfonden;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2014:1538) om förvaltning

av asyl-, migrations- och integrationsfonden ska ha följande lydelse.

13 §

Projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Utgifter som med

hänsyn till omständigheterna framstår som oskäliga är helt eller delvis inte
stödberättigande.

En stödmottagare som inte tillämpar lagen (2016:1145) om offentlig upp-

handling ska vid köp, hyra och leasing följa de principer som följer av 4 kap.
1 § den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:1175

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016