SFS 2016:1177 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

161177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1135) om årliga av-

gifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

dels att 3 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 15 § ska lyda ”Inlåningsverksamhet, viss

verksamhet med konsumentkrediter och verksamhet med bostadskrediter”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 15 b §, av följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

– 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
– 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

– 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjäns-

tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

– 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndig-

hetens premiepensionsverksamhet,

– 9 kap. 27 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring

av finansiella instrument,

– 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
– 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

– 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
– 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

– 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
– 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

1 Senaste lydelse 2016:735.

SFS 2016:1177

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1177

– 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-

siella konglomerat,

– 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
– 17 kap. 29 § och 20 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
– 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
– 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser

till EU:s blankningsförordning,

– 4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

– 13 kap. 15 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder,

– 33 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
– 9 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag,

– 16 § lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga

om revision, och

– 5 kap. 10 § första stycket lagen (2016:1024) om verksamhet med bo-

stadskrediter.

15 b §

Svenska företag med tillstånd enligt 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1 § lagen

(2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska betala en avgift på
50 000 kr.

18 §

2

Utländska företag ska betala avgift enligt följande:

1. Försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2

lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinsti-
tuts verksamhet i Sverige, som driver försäkringsrörelse i Sverige genom
generalagent eller filial, ska betala 20 000 kr.

2. Utländskt förvaltningsbolag, med filial i Sverige, som avses i 1 kap. 6 §

lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska betala 5 000 kr.

3. Utländskt förvaltningsbolag som enligt 1 kap. 6 b § lagen om värde-

pappersfonder har tillstånd att förvalta värdepappersfonder, ska betala
7 000 kr per fond.

4. Kreditinstitut från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som av-

ses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska be-
tala 20 000 kr.

5. Försäkringsförmedlare från ett annat land inom EES, med filial i Sve-

rige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2005:405) om försäkrings-
förmedling, ska betala 3 000 kr.

6. Försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 2 § lagen om

försäkringsförmedling, ska betala 5 000 kr.

7. Utländskt värdepappersföretag från ett annat land inom EES, med filial i

Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden och utländskt företag, med filial i Sverige, som avses i
4 kap. 4 § samma lag, ska betala 20 000 kr.

8. Utländskt företag som avses i 12 kap. 9 § lagen om värdepappersmark-

naden, som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige, ska
betala 20 000 kr.

2 Senaste lydelse 2013:597.

background image

3

SFS 2016:1177

9. Utländskt företag som avses i 19 kap. 12 § lagen om värdepappersmark-

naden, som har tillstånd att driva clearingverksamhet från filial i Sverige, ska
betala 20 000 kr.

10. Utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 2 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som förvaltar en
specialfond, ska betala 10 000 kr per fond.

11. Utländsk EES-baserad AIF-förvaltare, som avses i 5 kap. 6 § lagen om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, som marknadsför en alternativ
investeringsfond till icke-professionella investerare, ska betala 5 000 kr per
fond.

12. Utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 8 § lagen om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, som driver verksamhet från filial
i Sverige, ska betala 7 000 kr.

13. Icke EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 11 § lagen om för-

valtare av alternativa investeringsfonder, som marknadsför en alternativ
investeringsfond till icke-professionella investerare, ska betala 5 000 kr per
fond.

14. Utländsk icke EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 13 §

lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som driver verksamhet
från filial i Sverige, ska betala 7 000 kr.

15. Utländska företag med filial i Sverige och tillstånd enligt 2 kap. 7 §

eller 3 kap. 7 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska
betala 30 000 kr.

16. Utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES som driver verksam-

het från filial i Sverige enligt 3 kap. 6 § lagen om verksamhet med bostads-
krediter ska betala 10 000 kr.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;