SFS 2016:1178 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

161178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 1 december 2016

Regeringen föreskriver att 3, 4 a, 5 a och 5 e §§ och bilagan till förord-

ningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektio-
nen ska ha följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

– lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– atomansvarighetslagen (1968:45),
– den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– trafikskadelagen (1975:1410),
– sparbankslagen (1987:619),
– lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
– lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

– lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
– lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
– lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksam-

het,

– lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

– lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument,

– bokföringslagen (1999:1078),
– lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

– lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
– lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
– lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– lagen (2004:575) om europabolag,
– lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
– aktiebolagslagen (2005:551),

1 Senaste lydelse 2016:736.

SFS 2016:1178

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1178

– lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– lagen (2010:751) om betaltjänster,
– försäkringsrörelselagen (2010:2043),
– lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

– lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

– lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
– lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepap-

persbolag,

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/
EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II),

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23

juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om
värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU
och förordning (EU) nr 236/2012,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den

16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av
allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG,

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 om komplette-

ring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäl-
ler tekniska standarder för clearingkravet, och

– lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

4 a §

2

I samband med prövning av en ansökan eller anmälan för vilken

avgiftsklass enligt bilagan anges i intervall mellan olika avgiftsklasser ska
Finansinspektionen så snart det kan ske besluta vilken avgift som ska tas ut
för prövningen av ärendet. Beslutet ska ange uppskattad tidsåtgång och när
avgiften senast ska betalas.

5 a §

3

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrel-

sesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i

– bank,
– betalningsinstitut,

2 Senaste lydelse 2009:1415.

3 Senaste lydelse 2014:453.

background image

3

SFS 2016:1178

– börs,
– clearingorganisation,
– finansiellt institut,
– fondbolag,
– företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlånings-

verksamhet,

– företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksam-

het med konsumentkrediter,

– företag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet

med bostadskrediter,

– försäkringsföretag,
– institut för elektroniska pengar,
– juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen

(2005:405) om försäkringsförmedling,

– juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen

(2010:751) om betaltjänster,

– kreditmarknadsföretag,
– pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfäs-

telse m.m.,

– registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
– understödsförening, eller
– värdepappersbolag.
I fråga om juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen

om försäkringsförmedling tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny
bolagsman.

I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betal-

tjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning
av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställföre-
trädare.

I fråga om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt

lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om
ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller den-
nes ställföreträdare.

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelse-

suppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag,
eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har ett
kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.

För avgiftens storlek enligt första–femte styckena gäller 4 §, avgiftsklass

G utom i fråga om finansiellt institut och företag som driver verksamhet
enligt lagen om inlåningsverksamhet för vilka i stället avgiftsklass E gäller.

5 e §

4

Avgift tas ut för ansökan som avser en fråga som ska prövas av

Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap.
13 §, 17 kap. 30 § andra stycket och 19 kap. 104 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043). För avgiftens storlek gäller 4 § och avgiftsklass enligt följande:

1. Godkännande av klassificering av kapitalbasmedel. Avgiftsklass K.
2. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkrings-

holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital
belopp. Avgiftsklass M.

4 Senaste lydelse 2015:704.

background image

4

SFS 2016:1178

3. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkrings-

holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital
metod. Avgiftsklass P.

4. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkrings-

holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – klassificering av
kapitalbasmedel. Avgiftsklass K.

5. Godkännande av metod för beräkning av gruppsolvens för anknutna kre-

ditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. Avgiftsklass H.

6. Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappers-

företag och finansiella institut. Avgiftsklass H.

7. Undantag för ett försäkringsföretag från att lämna upplysningar varje

kvartal. Avgiftsklass G.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finans-

inspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

5

SFS 2016:1178

Bilaga

5

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och finansie-
ringsrörelse (1 kap. 8 §)

G

Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §)

D

Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt till-
stånd att driva bank- eller finansieringsrörelse (3 kap. 2 §)

R

Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller reglemente
(3 kap. 4 §)

F

Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att driva
bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §)

R

Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om represen-
tationskontor i Sverige (4 kap. 6 §)

E

Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering inom
EES (5 kap. 3 §)

D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(5 kap. 4 §)

G

Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §)

G

Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket)

D

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för
kreditinstitut vars fallissemang sannolikt skulle få betydande inverkan
på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller
ekonomin i stort (6 a kap. 1 och 2 §§)

S–V

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för
kreditinstitut vars fallissemang sannolikt inte skulle få betydande
inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor
eller ekonomin i stort (6 a kap. 1 och 2 §§)

O–R

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för
kreditinstitut vars fallissemang sannolikt skulle få en ringa inverkan
på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller
ekonomin i stort (6 a kap. 1 och 2 §§)

M

Ansökan om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd
för kreditinstitut (6 b kap. 3 §)

M–S

Anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd för kredit-
institut (6 b kap. 11 §)

G

Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall (7 kap. 6 §)

G

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §)

H

Prövning av om en delegat eller anställd har ledande ställning
(8 kap. 5 §)

D

5 Senaste lydelse 2016:736.

background image

6

SFS 2016:1178

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom
EES (10 kap. 1 §)

D

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett bank-
aktiebolag som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som
styrelseledamot (10 kap. 8 b §)

G

Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän
domstol (10 kap. 13 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och 25 §§)

M

Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sin firma
(10 kap. 36 §)

D

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat
(10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §)

J

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i en kredit-
marknadsförening som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som
styrelseledamot (12 kap. 6 b §)

G

Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion (12 kap. 14 §)

G

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett
kreditinstitut (14 kap. 1 §)

J

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §)

Q

Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller
investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–8)

M

Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera
sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1–7)

J

Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på konto
(2 kap. 2 § första stycket 8)

M

Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet
(2 kap. 3 § första stycket)

J

Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva
valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket)

J

Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag
(3 kap. 4 § första stycket)

F

Undantag från förbud mot att den som är verkställande direktör i ett
värdepappersbolag är ordförande i styrelsen (3 kap. 5 §)

G

Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva
värdepappersrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §)

Q

Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller driva
sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket)

J

Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering (5 kap. 1 §)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden
vid filialetablering (5 kap. 3 § första stycket)

D

Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande
verksamhet (5 kap. 4 § första stycket)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad gränsöverskridande
verksamhet (5 kap. 5 §)

D

Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utanför EES
(5 kap. 8 §)

G

background image

7

SFS 2016:1178

Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella instrument
under längre tid än tre år (7 kap. 5 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av egendom för
att skydda en fordran (7 kap. 11 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i vissa fall
(7 kap. 13 § första stycket)

H

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett värde-
pappersbolag som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som
styrelseledamot (8 kap. 8 c §)

G

Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa uppdragsavtal
(8 kap. 14 § andra stycket)

D

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för
värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt skulle få betydande
inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor
eller ekonomin i stort (8 a kap. 2 och 3 §§)

S–V

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för
värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt inte skulle få
betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag,
finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (8 a kap. 2 och 3 §§)

O–R

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan
för värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt skulle få en ringa
inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor
eller ekonomin i stort (8 a kap. 2 och 3 §§)

M

Ansökan om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt
stöd för värdepappersbolag (8 b kap. 3 §)

M–S

Anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd för värde-
pappersbolag (8 b kap. 11 §)

G

Godkännande av ett ordermatchnings- eller rapportsystem för
transaktionsrapportering (10 kap. 4 § 3 och artikel 12 i kommis-
sionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006
om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värde-
pappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på
marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel
samt definitioner för tillämpning av det direktivet)

J

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad
(12 kap. 1 § första stycket)

R

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad
(12 kap. 1 § första stycket)

L

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för börs
(12 kap. 5 § första stycket)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad
från filial i Sverige (12 kap. 9 §)

R

Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad marknad
(12 kap. 9 §)

L

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet
(12 kap. 10 §)

G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform
(13 kap. 12 § andra stycket)

M

Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform
(13 kap. 12 § andra stycket)

L

background image

8

SFS 2016:1178

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet
(13 kap. 12 § tredje stycket)

J

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall
(13 kap. 13 § första stycket)

H

Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd
(13 kap. 14 § tredje stycket)

G

Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §)

R

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
clearingorganisation (19 kap. 6 §)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet från
filial i Sverige (19 kap. 12 §)

R

Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet
på säkerhet (20 kap. 4 §)

D

Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i vissa
fall (20 kap. 6 § första stycket)

H

Tillstånd för clearingorganisation att driva en sidoverksamhet
(20 kap. 7 § andra och tredje styckena)

J

Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket)

D

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar
i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation
(24 kap. 1 §)

J

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den
4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 4.2 a)

J

Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 4.2 b)

J

Ansökan om undantag från riskbegränsningstekniker
(artikel 11.6, 11.8 och 11.10)

J

Underrättelse om undantag från riskbegränsningstekniker
(artikel 11.7 och 11.9)

J

Ansökan om auktorisation som central motpart (artikel 14)

S–AD

Ansökan om utvidgning av auktorisation som central motpart
(artikel 15)

M–AD

Anmälan om förändring av ledning i en central motpart
(artikel 31.1)

G

Underrättelse om ett direkt eller indirekt förvärv av andel av
röstetalet eller kapitalet i en central motpart (artikel 31.2)

J

Ansökan om godkännande av utkontraktering (artikel 35)

N

Ansökan om godkännande av modeller och parametrar
(artikel 41)

M–Å

Underrättelse om betydande förändring av modeller eller
parametrar (artikel 49)

J–N

Ansökan om godkännande av samverkansöverenskommelser
(artikel 54)

N

Ansökan om undantag från clearingkravet för OTC-derivat
(artikel 89.2)

H

background image

9

SFS 2016:1178

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den
26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper vid
ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 8.3)

T

Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalbaskrav m.m.
(artikel 9)

G

Ansökan om undantag från tillämpning av kapitalbaskrav (artikel 15)

H

Tillstånd för olika metoder för konsolidering (artikel 18)

G

Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbaserade
kraven m.m. (artikel 19.2)

G

Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapital
innan stämmobeslut föreligger (artikel 26.2)

G

Tillstånd att klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapital-
instrument (artikel 26.3)

H

Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i kärnprimärkapital
vid krissituationer (artikel 31)

K

Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner (artikel 41)

G

Tillstånd att inte dra av innehav av kapitalbasinstrument i en
enhet i den finansiella sektorn (artikel 49.1)

G

Tillstånd för utdelning på kapitalbasinstrument (artikel 73)

G

Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller
indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76)

G

Tillstånd för återköp av kärnprimärkapitalinstrument (artikel 77 a)

I

Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott eller supplementär-
kapitalinstrument (artikel 77 b)

I

Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta omkostnader
(artikel 97)

G

Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 113)

G

Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143)

T–Å

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd
att använda en grundläggande internmetod (artikel 143)

S–Å

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har
tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143)

U–Å

Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare
godkänts av Finansinspektionen (artikel 143)

J–T

Tillstånd att tillämpa en grundläggande eller avancerad internmetod
på exponeringar som tidigare undantagits för stegvis införande
(artikel 143)

J–U

Ansökan om godkännande av utrullningsplan (artikel 148)

I

Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda
exponeringsbelopp till schablonmetoden (artikel 149)

I

Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internmetod
(artikel 149)

I

background image

10

SFS 2016:1178

Medgivande till undantag från användning av en internmetod vid
beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade
förlustbelopp för en eller flera exponeringsklasser (artikel 150)

I

Undantag från att beräkna och erkänna riskvägda exponeringsbelopp
för utspädningsrisken för en typ av exponering som förorsakas av
förvärvade företags- eller hushållsfordringar (artikel 157.5)

G

Tillstånd att använda metoden med interna modeller för ramavtal
om nettning (artikel 221)

I

Tillstånd för att anse att en betydande kreditrisk ska anses överförd
till tredje part (artiklarna 243 och 244)

G

Anmälan om överföring av betydande kreditrisk (artikel 248)

G

Tillstånd att tillämpa annan behandling för att fastställa
konverteringsfaktor gällande förtida amorteringar som avser
värdepapperiseringar av obekräftade hushållsexponeringar
(artikel 256)

G

Tillstånd för institut som inte är originator att använda den
formelbaserade metoden vid beräkning av riskvägda exponerings-
belopp vid värdepapperiseringar (artikel 259)

G

Tillstånd att använda förenklad formelbaserad metod (artikel 262)

G

Tillstånd att använda annan metod vid beräkning av exponerings-
belopp gällande likviditetsfaciliteter (artikel 263)

G

Tillstånd att använda en metod med interna modeller för att
beräkna exponeringars värde (artikel 283)

J–U

Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna modeller
som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 283)

J–S

Tillstånd att använda nettningsavtal (artikel 296)

J

Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid i fråga
om räntekontrakt (artikel 298)

G

Tillstånd att använda en alternativ schablonmetod vid beräkning
av kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312)

G–P

Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att beräkna
kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312)

T–X

Tillstånd att utföra en väsentlig utvidgning eller metodändring
i del av den internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet
för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen
(artikel 312)

J–T

Anmälan om metodändring i del av den internmätningsmetod för
att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare
godkänts av Finansinspektionen (artikel 312)

G–P

Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden
(artikel 313)

G–P

Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till basmetoden
eller schablonmetoden (artikel 313)

G–P

Tillstånd att använda en kombination av olika metoder vid beräkning
av kapitalbaskrav för operativa risker (artikel 314)

J–T

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid
beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av
basmetoden (artikel 315)

G–P

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid
beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av
schablonmetoden (artikel 317)

G–P

background image

11

SFS 2016:1178

Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter
(artikel 329)

J–T

Tillstånd att använda känslighetsmodeller vid beräkning av
positioner som avser derivatinstrument (artikel 331)

J–T

Anmälan om dokumenterad metod för att bedöma om tillgångar
uppfyller kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är värde-
papperiseringar (artikel 336)

G–P

Tillstånd för andra institut än institut som är originatorer att
använda formelbaserad metod vid beräkning av kapitalbaskrav
för värdepapperiseringsinstrument (artikel 337)

G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av totala
nettopositioner i valuta (artikel 352)

G–P

Tillstånd att undanta positioner som ett institut avsiktligt har
skaffat för att säkra sig mot kursförändringars negativa påverkan
på dess kvoter enligt artikel 92.1 från beräkning av öppna
nettopositioner i valuta (artikel 352.2)

G–P

Tillstånd att tillämpa kapitalbaskrav 0 procent för nära samman-
hängande valutor (artikel 354)

G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av särskilda
instrument (artikel 358)

J–T

Anmälan om användning av utökad löptidsmetod (artikel 361)

G

Tillstånd att använda intern modell för att beräkna kapitalbas-
krav för en eller flera riskkategorier (artikel 363)

S–X

Tillstånd för ändringar i användningen av interna modeller som
institut har tillstånd att använda, utvidgning av användningen
av interna modeller särskilt för ytterligare riskkategorier samt
den första beräkningen av stressjusterade Value-at-Risk-värden
(artikel 363)

J–T

Medgivande om begränsad addend rörande föreskrivna utfallstest
och multiplikationsfaktorer (artikel 366)

G

Tillstånd gällande omfattningen för den interna IRC-modellen
(artikel 373)

J–T

Tillstånd att använda intern modell för korrelationshandel
(artikel 377)

J–T

Tillstånd för användning av avancerad CVA för ett begränsat antal
mindre portföljer (artikel 383)

G–N

Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar
(artikel 396)

G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 g)

G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 h)

G

Tillstånd att tillämpa effekterna av finansiella säkerheter
vid beräkning av exponeringsvärden enligt artikel 395.1
(artikel 401.2)

G

Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel
(artikel 422.8)

N

Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i
samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 422.8
(artikel 422.9)

T

Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel (artikel 425.4)

N

background image

12

SFS 2016:1178

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma
medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 425.4
(artikel 425.5)

T

Tillstånd att avstå från att i exponeringsmåttet inbegripa vissa
exponeringar (artikel 429.7)

H

Tillstånd att beräkna bruttosoliditetsgrad vid kvartalets utgång
(artikel 499.3)

G

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2205 av den
6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för
clearingkravet

Underrättelse om undantag från clearingskyldighet
(artikel 3.2 andra stycket e)

J

Lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Tillstånd att lämna bostadskrediter (2 kap. 1 §) inklusive
godkännande av kreditgivarens bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 4 § första stycket)

N

Godkännande av ändring i en kreditgivares bolagsordning
eller stadgar (2 kap. 4 § andra stycket)

F

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller
andelar i en kreditgivare (2 kap. 5 §)

J

Tillstånd för en svensk kreditgivare att inrätta filial i annat land
(2 kap. 6 §)

G

Tillstånd för en utländsk kreditgivare att driva verksamhet från
filial i Sverige (2 kap. 7 §)

L

Tillstånd att förmedla bostadskrediter (3 kap. 1 §) inklusive
godkännande av kreditförmedlarens bolagsordning eller
stadgar (3 kap. 3 §)

N

Godkännande av ändring i en kreditförmedlares bolagsordning
eller stadgar (3 kap. 3 §)

F

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar
i en kreditförmedlare (3 kap. 3 §)

J

Anmälan från en svensk kreditförmedlare som vill driva verksamhet
med kreditförmedling eller rådgivning av bostadskrediter i ett annat
land inom EES (3 kap. 4 §)

G

Tillstånd för en svensk kreditförmedlare att inrätta filial i ett land
utanför EES (3 kap. 5 §)

G

Tillstånd för en kreditförmedlare från ett land utanför EES att
driva verksamhet från filial i Sverige (3 kap. 7 §) L
Anmälan om uppdragsavtal (4 kap. 13 §)

D