SFS 2016:1179 Förordning om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

161179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s
direktstöd för jordbrukare;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2014:1101) om EU:s direkt-

stöd för jordbrukare ska ha följande lydelse.

13 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ansökningar enligt 12 § i

fråga om inom vilken tid ansökan ska ges in och om innehållet i ansökan.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter
1. om att ansökningsförfarandet för sådana ansökningar ska vara elektro-

niskt, och

2. om utformningen av det elektroniska ansökningsförfarandet som avses i

1.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning

av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:1179

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016