SFS 2016:1180 Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

161180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2015:406) om stöd för lands-

bygdsutvecklingsåtgärder ska införas en ny paragraf, 1 kap. 41 a §, av föl-
jande lydelse.

1 kap.

41 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter

1. om att ansökningsförfarandet för ansökningar om stöd, åtagande eller ut-

betalning av stöd som är arealrelaterade och som enligt 19 § ska prövas av
länsstyrelserna ska vara elektroniskt, och

2. om utformningen av det elektroniska ansökningsförfarandet som avses i

1.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:1180

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016