SFS 2016:1181 Förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

161181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsädesförordningen (2000:1330);

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om utsädesförordningen (2000:1330)

dels att nuvarande 13, 24 b och 24 c §§ ska betecknas 13 a, 24 c och

24 d §§,

dels att 4, 5, 8, 9, 10, 12, 18, 19 a, 20, 21, 23, 24 a och den nya 24 c §§ och

rubrikerna närmast före 20 och 24 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 22 § ska lyda ⬝Införsel och import av

utsäde⬝,

dels att rubriken närmast före nuvarande 24 b § ska sättas närmast före den

nya 24 c §,

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 9 a, 10 a, 13, 20 a�20 c, 23 a och

24 b §§, av följande lydelse.

4 §

2

Utsäde av fröburna växtslag som är certifierat i något annat land inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som är certifie-
rad i något annat land inom Europeiska unionen samt utsäde som är certifierat
i något land som med avseende på certifiering har godkänts av Europeiska
unionen som tredjeland ska likställas med utsäde som är certifierat i Sverige
om

1. villkoren i 8 § första stycket 1, 2 eller 5 är uppfyllda, och
2. utsädet uppfyller de särskilda krav som föreskrivs av unionen.

Första stycket gäller också utsäde av sådana sorters lantbruksväxter som

omfattas av bilaga 6, tillägg 1, avsnitt 1 i avtalet mellan Europeiska gemen-
skapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av
den 21 juni 1999, under förutsättning att sorten inte är genetiskt modifierad.

1 Jfr rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av frukt-
plantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, i lydelsen en-
ligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014, kommissionens ge-
nomförandedirektiv 2014/96/EU av den 15 oktober 2014 om kraven för märkning, för-
segling och förpackning av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för
fruktproduktion, inom tillämpningsområdet för rådets direktiv 2008/90/EG, i den ur-
sprungliga lydelsen, kommissionens genomförandedirektiv 2014/97/EU av den 15 ok-
tober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller registrering av
leverantörer och sorter samt den gemensamma sortlistan, i den ursprungliga lydelsen,
samt kommissionens genomförandedirektiv 2014/98/EU av den 15 oktober 2014 om
genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller särskilda krav för de släkten
och arter av fruktplantor som avses i bilaga I till det direktivet, särskilda krav som ska
uppfyllas av leverantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektioner, i
den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2002:339.

SFS 2016:1181

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1181

5 §

3

Bestämmelserna i 2 § gäller inte

1. utsäde av fröburna växtslag som exporteras till länder utanför Europe-

iska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som exporteras till
länder utanför Europeiska unionen,

2. sådant utsäde som avses i 4 § andra stycket och som exporteras till län-

der utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med tillägg av
Schweiz,

3. utsäde i form av orensad vara avsedd för certifiering i Sverige,
4. utsäde som utgör material för förädlingsändamål,
5. utsäde för försöksändamål eller vetenskapligt bruk, och
6. utsäde av släkten och arter enligt bilaga 2 som släpps ut på marknaden

för att bidra till bevarandet av genetisk mångfald.

8 §

4

Följande utsäden får certifieras:

1. utsäde av sådana sorters lantbruksväxter i bilaga 1 som är intagna i den

svenska sortlistan eller i Europeiska unionens gemensamma sortlista för arter
av lantbruksväxter, eller som är intagna i den schweiziska sortlistan och som
avses i 4 § andra stycket,

2. utsäde av sådana sorters köksväxter i bilaga 1 som är intagna i den

svenska sortlistan, i Europeiska unionens gemensamma sortlista för arter av
köksväxter eller i en nationell sortlista från något land inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet,

3. handelsutsäde av foderväxter, oljeväxter och spånadsväxter,
4. utsäde avsett endast för utförsel eller för reproduktion för utförsel, och
5. utsäde av sådana sorters fruktplantor i bilaga 2 som är intagna i den

svenska sortlistan eller i den Europeiska unionens gemensamma sortlista.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att även annat utsäde än det

som avses i första stycket får certifieras, om det finns särskilda skäl. Jord-
bruksverket får under samma förutsättningar även i det enskilda fallet besluta
om sådan certifiering.

Jordbruksverket får när det gäller handelsutsäde meddela föreskrifter om

vilka arter som får certifieras.

9 §

5

En växtsort ska godkännas och registreras som en sort med officiell

beskrivning i den svenska sortlistan om sorten vid en officiell provning visat
sig vara särskiljbar, stabil och tillräckligt enhetlig. Växtsorter av arter enligt
bilaga 1 ska också ha ett tillfredsställande odlings- och bruksvärde.

För bedömningen av om en växtsort av släkten och arter i bilaga 2 ska god-

kännas och registreras enligt första stycket ska Jordbruksverket låta utföra
odlingsförsök enligt artikel 6 i Europeiska kommissionens genomförandedi-
rektiv 2014/97/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direk-
tiv 2008/90/EG vad gäller registrering av leverantörer och sorter samt den
gemensamma sortlistan.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om de krav som växt-

sorter måste uppfylla för att godkännas och registreras i sortlistan samt om
undantag från kravet på odlings- och bruksvärde för vissa växtsorter.

3 Senaste lydelse 2010:1488.

4 Senaste lydelse 2002:339.

5 Senaste lydelse 2005:1225.

background image

3

SFS 2016:1181

9 a §

En växtsort av släkten och arter i bilaga 2 får också registreras i den

svenska sortlistan om den har en fastställd officiellt erkänd beskrivning.

10 §

6

Jordbruksverket prövar frågor om godkännande och registrering av

växtsorter och deras benämning för införande i den svenska sortlistan. Ett
sådant godkännande får återkallas och en sort får avregisteras ur sortlistan om
villkoren för registrering inte längre är uppfyllda. Jordbruksverket prövar
också frågor om fastställande av en officiellt erkänd beskrivning.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förfarandet för godkännande

och registrering av växtsorter och om fastställande av en officiellt erkänd
beskrivning för införande i sortlistan.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en sort ska upprätthållas

och om hur ett sortgodkännande kan förnyas, återkallas eller avregistreras ur
sortlistan.

10 a §

Jordbruksverket får offentliggöra den svenska sortlistan elektroniskt

eller på något annat sätt.

12 §

De kvalitetskrav som avses i 11 § första stycket får gälla

1. grundutsädet till den odling varifrån utsädet har skördats,
2. utsädesodlingens läge och tillstånd under växttiden,
3. utsädets sortrenhet,
4. utsädets sundhet, livs- och lagringsduglighet,
5. utsädets renhet,
6. lagringsbetingelser, knölkvalitet samt användning och skötsel av maski-

ner och annan utrustning för odling och hantering av utsädespotatis, och

7. krav på odling eller produktion isolerad från marken, i krukor med

odlingssubstrat som är fritt från jord eller steriliserat för släkten och arter i
bilaga 2.

13 §

Jordbruksverket ska när det gäller utsäde av släkten och arter i bilaga 2

se till att en etikett framställs och fästs på sådant utsäde som ska saluföras
som förökningsmaterial.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om etikettens utformning och

innehåll enligt artikel 2 i Europeiska kommissionens genomförandedirektiv
2014/96/EU av den 15 oktober 2014 om kraven för märkning, försegling och
förpackning av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för
fruktproduktion, inom tillämpningsområdet för rådets direktiv 2008/90/EG.

18 §

7

En leverantör av ett sådant utsäde som ska kvalitetskontrolleras

ansvarar för att utsädet uppfyller kraven enligt 17 §.

19 a §

8

Jordbruksverket ska utföra kvalitetskontroll i enlighet med rådets

direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av
prydnadsväxter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 652/2014 och rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008
om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för

6 Senaste lydelse 2005:1225.

7 Senaste lydelse 2010:189. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

8 Senaste lydelse 2005:1225.

background image

4

SFS 2016:1181

fruktproduktion, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 652/2014.

Leverantörsregister samt skyldighet att göra anmälan och föra journal

20 §

9

Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde ska anmäla sin

verksamhet till Jordbruksverket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälnings-

skyldigheten för leverantörer som endast saluför utsäde av fruktplantor till
slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en anmälan enligt första

stycket ska gå till och vad denna ska innehålla.

20 a §

För de ändamål som anges i 20 b § ska Jordbruksverket med hjälp av

automatiserad behandling föra ett register över leverantörer av utsäde.

Registret får endast innehålla följande uppgifter:
1. leverantörens namn, adress och andra kontaktuppgifter,
2. de aktiviteter som utövas av leverantören i den berörda medlemsstaten,

adressen för de lokaler som berörs och de viktigaste släkten eller arter som
berörs, och

3. det nummer eller den kod som leverantören får i samband med att denne

förs in i registret.

Jordbruksverket ska informera en leverantör om dennes registrering och

om alla eventuella ändringar av den. Jordbruksverket får meddela föreskrifter
om på vilket sätt och inom vilken tid sådan information ska ges.

20 b §

Personuppgifter i registret får behandlas för att göra det möjligt att

spåra material som släpps ut på marknaden av leverantörer som yrkesmässigt
utövar minst en av följande aktiviteter, med avseende på utsäde av arter och
släkten i bilaga 2:

1. reproduktion,
2. produktion,
3. bevarande eller behandling,
4. import,
5. saluföring.

20 c §

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller utöver denna förordning när

personuppgifter behandlas i registret.

Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt för registret.

21 §

Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde ska föra journal

över vissa utsädespartier.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att

föra journal för leverantörer som endast saluför utsäde av fruktplantor till
slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka utsädespartier som ska

journalföras, om hur en sådan journal ska föras och om vad den ska innehålla.

9 Senaste lydelse 2005:1225.

background image

5

SFS 2016:1181

23 §

Utsäde av prydnadsväxter får endast föras in i landet om utsädet upp-

fyller de krav som ställs upp enligt 17 och 18 §§ i denna förordning.

23 a §

Utsäde av släkten och arter i bilaga 2 får endast importeras om utsä-

det uppfyller de krav som ställs upp i denna förordning och i föreskrifter som
meddelats med stöd av denna förordning.

Undersökningar och kontroller

24 a §

10

Jordbruksverket ska utföra laboratorieundersökningar och andra

undersökningar i växthus eller ute på fältet av utsädesvarornas kvalitet, utom
för de släkten och arter i bilaga 2 där leverantören ansvarar för att sådan kon-
troll utförs enligt 18 §.

Jordbruksverket ska regelbundet kontrollera att utsäde av arter och sorter i

bilaga 2 överensstämmer med sortbeskrivningen.

24 b §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om kontroll av utsäde av

släkten och arter i bilaga 2 samt om att en leverantör får utföra sådana kon-
troller.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur kontrollerna ska doku-

menteras och om hur denna dokumentation ska sparas.

Jordbruksverket får besluta om vilka protokoll som, om det saknas proto-

koll från Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavet eller andra
internationellt erkända protokoll, ska användas vid provtagning och tester
som ska utföras enligt Europeiska kommissionens genomförandedirektiv
2014/98/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv
2008/90/EG vad gäller särskilda krav för de släkten och arter av fruktplantor
som avses i bilaga I till det direktivet, särskilda krav som ska uppfyllas av
leverantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektioner.

24 c §

11

Kungörelser i ärenden om intagning i den svenska sortlistan ska

föras in i en publikation som ges ut av Jordbruksverket.

Jordbruksverket ska så snart som möjligt underrätta Europeiska kommis-

sionen om att en sort förts in i sortlistan, samt om alla andra ändringar av
denna lista.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

10 Senaste lydelse 2005:1225.

11 Senaste lydelse av tidigare 24 b § 2005:1225.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016