SFS 2016:1182 Förordning om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet

161182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:945) om
trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1977:945) om trädgårds-

växters sundhet, sortäkthet och kvalitet

2

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 3, 4 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tolv nya paragrafer, 1 a–1 e, 2 a, 3 a–3 c och 6 a–

6 c §§, av följande lydelse.

1 §

3

Trädgårdsväxter får inte saluhållas yrkesmässigt eller säljas om de inte

uppfyller vissa krav på sundhet, sortäkthet och kvalitet.

Med trädgårdsväxter avses

1. material, utom utsäde, för förökning och produktion av grönsaker, snitt-

blommor, krukväxter, örtartade prydnadsväxter, vedartade plantskoleväxter
utom skogsplantor, och fruktplantor,

2. vedartade plantskoleväxter utom skogsplantor, och fruktplantor.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka krav trädgårdsväxter ska

uppfylla i fråga om sundhet, sortäkthet och kvalitet samt om vilka arter eller
släkten som är fruktplantor.

1 a §

Jordbruksverket får besluta om certifiering eller annan kvalitetskon-

troll av fruktplantor och material för förökning av fruktplantor.

Jordbruksverket får tillåta leverantörer att släppa ut lämpliga mängder

fruktplantor och material för förökning av fruktplantor på marknaden utan
certifiering eller någon annan kvalitetskontroll

1 Jfr rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av frukt-
plantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, i lydelsen en-
ligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014, kommissionens
genomförandedirektiv 2014/96/EU av den 15 oktober 2014 om kraven för märkning,
försegling och förpackning av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda
för fruktproduktion, inom tillämpningsområdet för rådets direktiv 2008/90/EG, i den
ursprungliga lydelsen, kommissionens genomförandedirektiv 2014/97/EU av den 15
oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller registrering
av leverantörer och sorter samt den gemensamma sortlistan, i den ursprungliga lydel-
sen, samt kommissionens genomförandedirektiv 2014/98/EU av den 15 oktober 2014
om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller särskilda krav för de släk-
ten och arter av fruktplantor som avses i bilaga I till det direktivet, särskilda krav som
ska uppfyllas av leverantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektio-
ner, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1993:880.

3 Senaste lydelse 1993:880.

SFS 2016:1182

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1182

1. för försök eller vetenskapliga ändamål,
2. för urvalsarbete, eller
3. för att bidra till bevarandet av genetisk mångfald.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om sådan certifiering och kvali-

tetskontroll som avses i första stycket.

1 b §

Jordbruksverket får efter kontroll besluta om att godta fruktplantor

och material för förökning av fruktplantor för produktion av nya plantor och
nytt material, om plantorna och materialet uppfyller vissa kvalitetskrav.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förfarandet för bedömningen

av om plantorna och materialet ska godtas och om vilka kvalitetskrav som
dessa ska uppfylla.

1 c §

En växtsort av fruktplantor ska godkännas och registreras som en sort

med en officiell beskrivning i den svenska sortlistan som förs med stöd av 9 §
utsädesförordningen (2000:1330), om sorten vid en officiell provning har
visat sig vara särskiljbar, stabil och tillräckligt enhetlig. En växtsort av frukt-
plantor får också registreras i den svenska sortlistan om den har en fastställd
officiellt erkänd beskrivning.

För bedömningen av om en växtsort ska godkännas och registreras som en

sort med en officiell beskrivning ska Jordbruksverket låta utföra odlings-
försök enligt artikel 6 i Europeiska kommissionens genomförandedirektiv
2014/97/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv
2008/90/EG vad gäller registrering av leverantörer och sorter samt den
gemensamma sortlistan.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om krav på växtsorter

för godkännande och registrering i sortlistan.

1 d §

Jordbruksverket prövar frågor om godkännande och registrering av

växtsorter och deras benämning för införande i den svenska sortlistan. Ett
sådant godkännande får återkallas och en sort får avregisteras ur sortlistan om
villkoren för registrering inte längre är uppfyllda. Jordbruksverket prövar
också frågor om fastställande av en officiellt erkänd beskrivning.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förfarandet för godkännande

och registrering av växtsorter och om fastställande av en officiellt erkänd
beskrivning för införande i sortlistan.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en sort ska upprätthållas

och om hur ett sortgodkännande får förnyas, återkallas eller avregisteras ur
sortlistan.

1 e §

Jordbruksverket ska så snart som möjligt underrätta Europeiska kom-

missionen om när en sort har förts in i sortlistan, samt om alla andra ändringar
av denna lista.

2 a §

Jordbruksverket ska se till att en etikett framställs och fästs på växter

och växtdelar som har certifierats och som ska saluföras som fruktplantor
eller material för förökning av fruktplantor.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om etikettens utformning och

innehåll enligt artikel 2 i Europeiska kommissionens genomförandedirektiv
2014/96/EU av den 15 oktober 2014 om kraven för märkning, försegling och

background image

3

SFS 2016:1182

förpackning av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för
fruktproduktion, inom tillämpningsområdet för rådets direktiv 2008/90/EG.

3 §

4

Den som driver företag för produktion av växter som avses i 1 § eller är

återförsäljare av sådana växter, ska anmäla sin verksamhet till Jordbruks-
verket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälnings-

skyldigheten för leverantörer som endast saluför fruktplantor och material för
förökning av fruktplantor till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig
verksamhet.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en anmälan enligt första

stycket ska gå till och vad denna ska innehålla.

3 a §

För de ändamål som anges i 3 b § ska Jordbruksverket med hjälp av

automatiserad behandling föra ett register över leverantörer av fruktplantor
och material för förökning av fruktplantor.

Registret får endast innehålla följande uppgifter:
1. leverantörens namn, adress och andra kontaktuppgifter,
2. de aktiviteter som utövas av leverantören i den berörda medlemsstaten,

adressen för de lokaler som berörs och de viktigaste släktena eller arterna som
berörs, och

3. det nummer eller den kod som leverantören får i samband med att denne

förs in i registret.

Jordbruksverket ska informera en leverantör om dennes registrering och

om alla eventuella ändringar av den. Jordbruksverket får meddela föreskrifter
om på vilket sätt och inom vilken tid sådan information ska ges.

3 b §

Personuppgifter i registret får behandlas för att göra det möjligt att

spåra material som släpps ut på marknaden av leverantörer som yrkesmässigt
utövar minst en av följande aktiviteter med avseende på fruktplantor och
material för förökning av fruktplantor:

1. reproduktion,
2. produktion,
3. bevarande eller behandling,
4. import,
5. saluföring.

3 c §

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller utöver denna förordning vid

behandling av personuppgifter i registret.

Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt för registret.

4 §

5

Växter som avses i 1 § får endast föras in i landet om växterna uppfyl-

ler vissa krav på sort och kvalitet. Jordbruksverket får meddela föreskrifter
om vilka krav som dessa växter ska uppfylla.

Fruktplantor och material för förökning av fruktplantor får endast importe-

ras om materialet uppfyller de krav på certifiering eller annan kvalitetskon-
troll som ställs upp i denna förordning eller i föreskrifter meddelade med stöd
av denna förordning.

4 Senaste lydelse 1994:324.

5 Senaste lydelse 1991:1312.

background image

4

SFS 2016:1182

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsningar av rätten enligt

lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade
varor m.m. att hantera en oförtullad vara, när det gäller varor som enligt
denna förordning inte får föras in i landet.

6 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om kontroll av fruktplantor

och material för förökning av fruktplantor samt om att en leverantör får utföra
sådana kontroller.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur kontrollerna ska doku-

menteras och om hur denna dokumentation ska sparas.

Jordbruksverket får besluta om vilka protokoll som, om det saknas proto-

koll från Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavet eller andra
internationellt erkända protokoll, ska användas vid provtagning och tester
som ska utföras enligt Europeiska kommissionens genomförandedirektiv
2014/98/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv
2008/90/EG vad gäller särskilda krav för de släkten och arter av fruktplantor
som avses i bilaga I till det direktivet, särskilda krav som ska uppfyllas av le-
verantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektioner.

6 b §

Leverantörer av fruktplantor och material för förökning av frukt-

plantor som ska genomgå någon annan kvalitetskontroll än certifiering,
ansvarar för kontrollen av att plantorna och materialet håller tillräcklig nivå
av sundhet, sortäkthet och kvalitet.

6 c §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att godkänna laboratorier

som ska analysera trädgårdsväxter av ett visst slag.

Jordbruksverket får i det enskilda fallet besluta om sådant godkännande

som avses i första stycket.

8 §

6

För kontroll enligt 1 a, 6 och 6 a §§ ska den som driver ett företag för

produktion av växter som avses i 1 §, eller som är återförsäljare av sådana
växter, betala en avgift enligt en taxa som fastställs av Jordbruksverket efter
samråd med Ekonomistyrningsverket.

Bestämmelser om att en växtskyddsavgift får tas ut när växter förs in i lan-

det finns i 20 § förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 1998:450.