SFS 2016:1185 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

161185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 19 § och 3 kap. 1 och 7 §§ förordningen

(2011:1108) om vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

2 kap.

19 § Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får bedrivas i form av
kurser inom alla ämnen som finns i gymnasieskolan med undantag av special-
idrott, om inte något annat följer av föreskrifter som har meddelats med stöd
av 13 § tredje stycket. Dessutom får det finnas gymnasiearbete.

Därutöver får kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå bedrivas i

form av kurser med syftet att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå
som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge.

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om vilka kurser

som omfattas av den rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom
yrkeshögskolan som avses i 20 kap. 19 b § skollagen (2010:800). Det ska
vara fråga om kurser som är vanligt förekommande som förkunskapskrav för
yrkeshögskoleutbildningar.

3 kap.

1 §

1

I 20 kap. 11, 19–19 b, 20 och 31 §§ samt 21 kap. 11 och 16 §§ skol-

lagen (2010:800) finns bestämmelser om rätt och behörighet att delta i kom-
munal vuxenutbildning respektive särskild utbildning för vuxna. I detta kapi-
tel finns ytterligare bestämmelser om behörighet och bestämmelser om urval.

7 §

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gym-

nasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta
urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som
har kort tidigare utbildning och som

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad

individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för

annan behörighetskomplettering, eller

1 Senaste lydelse 2016:458.

SFS 2016:1185

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1185

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat

yrkesval.

Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på

gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller
19 b § skollagen (2010:800).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)