SFS 2016:1186 Förordning om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

161186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:556) med
instruktion för Statens skolinspektion;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 2, 4, 11 och 12 §§ förordningen (2011:556) med

instruktion för Statens skolinspektion ska ha följande lydelse.

2 §

I 26 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om myndighetens

ansvar för tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten har även tillsyn över
vissa andra utbildningar och verksamheter i den omfattning som följer av
föreskrifter eller särskilda beslut.

Den tillsyn som utövas löpande och kvalitetsgranskningen ska genomföras

med utgångspunkt i en behovsanalys. En annan utgångspunkt för den löpande
tillsynen ska vara att den ska omfatta sådana tillsynsaspekter som kräver en
mer kvalitativ bedömning av undervisningen och hur huvudmännen och verk-
samheterna uppfyller föreskrifternas krav.

Den löpande tillsynen över förskola, fritidshem, annan pedagogisk verk-

samhet och vuxenutbildning ska i huvudsak utövas på huvudmannanivå. Den
löpande tillsynen över övrig barn- och ungdomsutbildning ska utövas på
huvudmannanivå och skolnivå.

4 §

Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete

med tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten ska lämna en redovisning
av resultaten till de granskade verksamheterna.

Myndigheten ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen

senast den 15 mars lämna en sammanfattning och analys av erfarenheterna av
sin verksamhet när det gäller tillsyn och kvalitetsgranskning.

11 §

1

Myndigheten ska upplåta lokaler åt Skolväsendets överklagande-

nämnd. Vid myndigheten ska det finnas ett kansli som utför administrativa
och handläggande uppgifter åt nämnden.

Myndigheten ska efter att ha hört nämnden uppdra åt någon som är anställd

vid myndigheten att ansvara för kansliet.

Myndigheten ska i årsredovisningen lämna en verksamhetsberättelse och

en ekonomisk redovisning när det gäller verksamheten vid nämnden. Av
verksamhetsberättelsen ska följande framgå:

1. ärendenas antal och innehåll,
2. vilken skol- eller verksamhetsform ärendena hänför sig till,

1 Senaste lydelse 2013:29.

SFS 2016:1186

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1186

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

3. de beslut som nämnden har fattat, och
4. ärendenas handläggningstider.

12 §

Inom myndigheten ska det finnas ett ombud för barn och elever som

benämns Barn- och elevombudet.

Inom myndigheten ska det finnas ett kansli för Barn- och elevombudet som

ansvarar för kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed samman-
hängande uppgifter i den omfattning som behövs.

Myndigheten ska i årsredovisningen när det gäller Barn- och elevombudet

redovisa

1. hur myndigheten arbetar för att handläggningstiderna för de ärenden

som ombudet fattar beslut i ska hållas så korta som möjligt och för att i övrigt
säkerställa en rättssäker och effektiv verksamhet,

2. ärendenas antal och innehåll,
3. vilken skol- eller verksamhetsform ärendena hänför sig till,
4. de beslut som ombudet har fattat,
5. resultatet av de domstolsprocesser som ombudet har drivit, och
6. en redogörelse för ombudets verksamhet utöver ärendehanteringen.

Denna förordning träder i kraft den 6 januari 2017.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)