SFS 2016:1188 Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

161188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljöprövningsförordningen
(2013:251);

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om miljöprövningsförordningen

(2013:251)

2

dels att 5, 11, 12, 14–16, 19, 21, 28 och 29 kap. ska upphöra att gälla,
dels att 6, 7, 9, 17 och 31 kap., 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 och 3 §§, 3 kap. 2 §,

4 kap. 12 och 16 §§, 8 kap. 1, 2, 4, 6 och 7 §§, 10 kap. 1 §, 13 kap. 1, 2 och
6 §§, 18 kap. 8 §, 20 kap. 1–3 §§ och 26 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tio nya kapitel, 5, 11, 12, 14–16, 19, 21, 28 och

29 kap., två nya paragrafer, 1 kap. 15 § och 8 kap. 11 §, och närmast före
1 kap. 15 § och 8 kap. 1, 3, 5, 6, 8 och 11 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

1 kap. Miljöprövning

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillståndsplikt och

anmälningsplikt för verksamheter och åtgärder som avses i 9 kap. miljö-
balken.

Förordningen är meddelad med stöd av
– 9 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 3, 4, 10 och 11 §§ och 2–32 kap.,
– 9 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 6 §, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning

(2016:1188).

2 §

Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som enligt miljö-

tillsynsförordningen (2011:13) utövar den operativa tillsynen över verksam-
heten eller åtgärden.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om
industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, i
den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse av
15 kap. 18 § 2014:23
28 kap. 3 § 2014:23
29 kap. 56 a § 2015:23
29 kap. 63 § 2014:23
29 kap. 64 § 2014:23.

SFS 2016:1188

Utkom från trycket
den 9 december 2016
Omtryck

background image

2

SFS 2016:1188

Tillståndsplikt

3 §

Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2–32 kap.

anges att tillståndsplikt gäller, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas
eller vidtas utan ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken.

4 §

För ändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det också tillstånd,

om

1. ändringen i sig innebär en sådan verksamhet eller åtgärd som är till-

ståndspliktig enligt 2–32 kap., eller

2. ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en

olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma.

Tillstånd krävs dock inte om ändringen endast avser lagring av timmer eller

annat virke som inte sker på eller nära en vattentäkt, om lagringen behövs
med anledning av en storm eller orkan och virket hålls väl avgränsat från
annat virke.

I 104 § förordningen (2013:253) om förbränning av avfall finns en bestäm-

melse om att det krävs tillstånd för att övergå från förbränning av enbart icke-
farligt avfall till förbränning av farligt avfall.

5 §

I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

finns särskilda bestämmelser om tillståndsplikt

1. på grund av hantering av farliga ämnen (5 §),
2. för avloppsanordningar (13 § första och fjärde styckena),
3. för värmepumpsanläggningar (17 § första stycket andra meningen), och
4. för hållande av vissa djur (39 §).

Prövning av tillståndsfrågor

6 §

I 21 kap. miljöbalken finns bestämmelser om att mark- och miljödom-

stol prövar frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. I denna förordning
finns närmare bestämmelser om när frågor om tillståndsplikt prövas av mark-
och miljödomstol. För sådana verksamheter och åtgärder anges uttrycket ”till-
ståndsplikt A”.

Denna förordning innehåller även bestämmelser om att ansökan om till-

stånd för vissa slag av verksamheter och åtgärder ska prövas av en länssty-
relse. För sådana verksamheter och åtgärder anges uttrycket ”tillståndsplikt
B”.

7 §

Av 21 kap. 3 § miljöbalken följer att ansökan i vissa fall får göras hos

mark- och miljödomstol även om tillståndsfrågan annars skulle ha prövats av
länsstyrelsen.

8 §

I 9 kap. 8 § andra stycket miljöbalken finns en bestämmelse om att till-

stånd som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk
eller Försvarets radioanstalt alltid ska prövas av länsstyrelsen.

9 §

Ytterligare bestämmelser om prövningen av tillståndsfrågor finns i 4, 6,

6 b, 7–11 b, 13, 18, 20 a, 20 b, 20 e–20 g och 46 §§ förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

background image

3

SFS 2016:1188

Anmälningsplikt

10 §

Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2–32 kap.

anges att anmälningsplikt gäller, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas
eller vidtas utan att vara anmäld till tillsynsmyndigheten. För sådana verk-
samheter och åtgärder anges uttrycket ”anmälningsplikt C”.

11 §

Anmälningsplikten gäller även ändringar av

1. en verksamhet som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd

utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §,
eller

2. en verksamhet som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från stör-

ningssynpunkt. Förordning (2013:502).

12 §

I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

finns särskilda bestämmelser om anmälningsplikt för

1. avloppsanordningar (13–15 §§),
2. värmepumpsanläggningar (17 §),
3. avhjälpande av vissa föroreningsskador (28 §), och
4. verksamheter där allmänheten erbjuds viss hygienisk behandling, verk-

samheter med bassängbad och skolverksamheter (38 §).

Handläggning av anmälningar

13 §

Bestämmelser om anmälningar finns i 22, 24–27 och 46 §§ förord-

ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Verksamhetskoder

14 §

I varje paragraf i 2–32 kap. anges den verksamhetskod som gäller för

den beskrivna verksamheten eller åtgärden. Verksamhetskoden syftar till att
underlätta rapportering och databehandling.

Industriutsläppsverksamhet

15 §

En verksamhet vars verksamhetskod är markerad med -i är enligt

1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250) en industriutsläppsverk-
samhet och ska därför även följa den förordningens bestämmelser. Förord-
ning (2016:1188).

2 kap. Jordbruk

Djurhållning

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10-i gäller för anläggning för

djurhållning med

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram

och avsedda för produktion, eller

3. mer än 750 platser för suggor. Förordning (2016:1188).

background image

4

SFS 2016:1188

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.11 gäller för anläggning med

stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400
djurenheter, dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och

avelshannar.

3 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.20 gäller för anläggning med

stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors

ålder,

5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och

avelshannar,

8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar

upp till en veckas ålder,

13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kyck-

lingar upp till en veckas ålder,

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd

utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk
träck eller urin.

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av

kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1

eller 2 § eller endast avser renskötsel. Förordning (2016:1188).

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.30 gäller för uppodling av

annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan
liknande jordbruksproduktion.

3 kap. Fiskodling och övervintring av fisk

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 5.10 gäller för fiskodling eller

övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.

background image

5

SFS 2016:1188

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 5.20 gäller för fiskodling eller

övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

1 §. Förordning (2016:1188).

4 kap. Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol,
malm, mineral, berg, naturgrus och annat

Berg, naturgrus och andra jordarter

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.10 gäller för täkt av torv med

ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte
endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
avslutad. Förordning (2016:999).

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.11 gäller för täkt av berg med

ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte
endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
avslutad.

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.20 gäller för täkt för annat än

markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verk-
samheten inte

1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
3. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bear-

betat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten
är avslutad. Förordning (2016:999).

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.30 gäller för täkt för mark-

innehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.

5 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.40 gäller för täkt för mark-

innehavarens husbehov av

1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1

eller 2 §. Förordning (2016:999).

6 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller för anläggning för

sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter

1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser,

eller

2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser,

om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalen-
derdagar under en tolvmånadersperiod.

background image

6

SFS 2016:1188

7 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.60 gäller för anläggning för

framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt
som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.

Råpetroleum, naturgas och kol

8 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 11.10 gäller för utvinning av

råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.

9 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 11.20 gäller för utvinning av

råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §.

10 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 11.30 gäller för industriell

tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

Malm och mineral

11 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.10 gäller för gruvdrift eller

gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.

12 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.20-i gäller för anläggning för

rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet sulfidmalm. Förord-
ning (2016:1188).

13 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.30 gäller för anläggning för

rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.

14 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.40 gäller för anläggning för

annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och
sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.

15 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.50 gäller för provbrytning

inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än
rostning och sintring.

16 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.60 gäller för anläggning för

utvinning av asbest. Förordning (2016:1188).

Annan utvinningsindustri

17 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 13.70 gäller för djupborrning

som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

5 kap. Livsmedel och foder

Slakterier

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.10-i gäller för slakteri med en

produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än
12 500 ton slaktvikt per kalenderår. Förordning (2016:1188).

background image

7

SFS 2016:1188

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.20 gäller för slakteri med en

produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per
kalenderår. Förordning (2016:1188).

3 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.30 gäller för slakteri med en

produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalen-
derår. Förordning (2016:1188).

Livsmedel av animaliska råvaror

4 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.40-i gäller för anläggning för

framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart anima-
liska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än
18 750 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter

eller endast innebär paketering. Förordning (2016:1188).

5 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.45 gäller för anläggning för

framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart anima-
liska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton
per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter

eller glass eller endast innebär paketering. Förordning (2016:1188).

6 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.50 gäller för anläggning för

framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart anima-
liska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkproduk-

ter eller glass eller endast innebär paketering. Förordning (2016:1188).

Rökeri

7 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.80 gäller för rökeri för en

produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Förord-
ning (2016:1188).

Livsmedel av vegetabiliska råvaror

8 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.90-i gäller för anläggning för

framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabi-
liska råvaror med en produktion av

1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under

ett kalenderår, eller

b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

Förordning (2016:1188).

background image

8

SFS 2016:1188

9 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.95 gäller för anläggning för

framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabi-
liska råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton
per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt,

maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
Förordning (2016:1188).

10 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.101 gäller för anläggning

för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vege-
tabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000
ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §,
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt,

maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
Förordning (2016:1188).

Kvarnprodukter

11 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.125 gäller för framställ-

ning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och be-
handling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men
högst 75 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §

eller endast innebär paketering. Förordning (2016:1188).

Livsmedel av kombinerade råvaror

12 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.131-i gäller för anläggning

för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både anima-
liska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med
en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår
till

1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per

dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår,

2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med ani-

malievärdet.

Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms

genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets vikt-
procent av slutprodukten.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

Förordning (2016:1188).

13 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.141 gäller för anläggning för

framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska

background image

9

SFS 2016:1188

och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en
produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. Förordning

(2016:1188).

14 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.151 gäller för anläggning

för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både anima-
liska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med
en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per år.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. Förordning

(2016:1188).

Mjölkprodukter

15 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.170-i gäller för anläggning

för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en inväg-
ning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. Förordning
(2016:1188).

16 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.180 gäller för anläggning

för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en inväg-
ning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalen-
derårsmedelvärde.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass. För-

ordning (2016:1188).

Oljor och fetter

17 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.185-i gäller för anläggning

för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av

1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på anima-

liska råvaror, eller

2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart

vegetabiliska råvaror.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4,

5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. Förordning (2016:1188).

18 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.190 gäller för anläggning för

framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fet-
ter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av

1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen

baseras på animaliska råvaror, eller

2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen

baseras på vegetabiliska råvaror.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4,

5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §. Förordning (2016:1188).

background image

10

SFS 2016:1188

19 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.200 gäller för anläggning

för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av mer än
100 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eller 14 § eller om verksam-
heten endast avser mjölkprodukter. Förordning (2016:1188).

Glass

20 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.210 gäller för anläggning för

tillverkning av glass med en produktion av

1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen

baseras på animaliska råvaror, eller

2. mer än 15 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen

baseras på endast vegetabiliska råvaror.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4,

8, 9, 12 eller 15 §. Förordning (2016:1188).

21 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.220 gäller för anläggning

för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton men högst
15 000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

4, 8, 9, 12 eller 15 §. Förordning (2016:1188).

Råsprit och alkoholhaltiga drycker

22 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.230 gäller för anläggning för

framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destilla-
tion med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol
per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

Förordning (2016:1188).

23 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.240 gäller för anläggning

för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller
destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton men högst
5 000 ton ren etanol per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

8 §. Förordning (2016:1188).

Malt, maltdrycker och läskedrycker

24 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.250 gäller för bryggeri eller

annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med
en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

Förordning (2016:1188).

background image

11

SFS 2016:1188

25 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.260 gäller för bryggeri

eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck
med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

8 §. Förordning (2016:1188).

Jäst

26 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.270 gäller för tillverkning av

jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 75 000 ton per kalen-
derår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmed-
elsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym
om minst tio kubikmeter.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

Förordning (2016:1188).

Kafferostning

27 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.280 gäller för anläggning

för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

8 §. Förordning (2016:1188).

Paketering av livsmedel

28 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.310 gäller för anläggning

för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska pro-
dukter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet
enligt någon av 1–27 §§. Förordning (2016:1188).

Foder av animaliska råvaror

29 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.330-i gäller för anläggning

för framställning av foder med beredning och behandling av enbart anima-
liska råvaror med en produktion av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än
18 750 ton foder per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölk eller

endast innebär paketering. Förordning (2016:1188).

30 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.340 gäller för anläggning

för framställning av foder med beredning och behandling av enbart anima-
liska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton
foder per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering. Förordning

(2016:1188).

background image

12

SFS 2016:1188

Foder av vegetabiliska råvaror

31 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.350-i gäller för anläggning

för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabi-
liska råvaror med en produktion av

1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under

ett kalenderår, eller

b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

Förordning (2016:1188).

32 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.360 gäller för anläggning

för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabi-
liska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton
produkter per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 31 §, eller
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller endast

innebär paketering. Förordning (2016:1188).

Foder av kombinerade råvaror

33 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.370-i gäller för anläggning

för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produk-
tion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till

1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per

dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår,

2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med ani-

malievärdet.

Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms

genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets vikt-
procent av slutprodukten.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

Förordning (2016:1188).

6 kap. Textilvaror

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.10-i gäller för anläggning för

förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per
dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. Förord-
ning (2016:1188).

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.20 gäller för anläggning för

förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2 500 ton textil-
fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än
200 ton textilmaterial per kalenderår.

background image

13

SFS 2016:1188

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av högst 3 ton flyk-

tiga organiska föreningar per kalenderår. Förordning (2016:1188).

3 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 17.30 gäller för anläggning för

förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 ton men högst
200 ton textilmaterial per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

1 §. Förordning (2016:1188).

7 kap. Päls, skinn och läder

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 18.10-i gäller för anläggning för

garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton
hudar eller skinn per kalenderår. Förordning (2016:1188).

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 18.20 gäller för anläggning för

garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalen-
derår eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

Förordning (2016:1188).

3 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 18.30 gäller för anläggning för

garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller
skinn per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

1 §. Förordning (2016:1188).

8 kap. Trävaror

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.05-i gäller för anläggning för

behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än
18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot

blånadssvamp. Förordning (2016:1188).

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.10 gäller för anläggning för

behandling av trä och träprodukter med kemikalier med en produktion av
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst
18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling

mot blånadssvamp. Förordning (2016:1188).

Sågning, hyvling och svarvning av trä

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.20 gäller för sågverk eller

annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling

background image

14

SFS 2016:1188

eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalen-
derår.

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.30 gäller för sågverk eller

annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling
eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

3 §. Förordning (2016:1188).

Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter

5 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.40 gäller för anläggning för

framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleproduk-
ter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av

1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubik-

meter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per

kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån

6 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.50-i gäller för anläggning med

en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer än 150 000
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor.
Förordning (2016:1188).

7 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.60 gäller för anläggning för

tillverkning av

1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per

kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av
spån. Förordning (2016:1188).

Lagring av timmer

8 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.70 gäller för anläggning för

lagring av

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land

med begjutning av vatten, eller

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt

10 §.

9 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.80 gäller för anläggning för

lagring av

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lag-

ringen sker på land utan vattenbegjutning,

2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lag-

ringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt
8 §, eller

background image

15

SFS 2016:1188

3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om

lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.

10 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.90 gäller för anläggning

för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har
pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och om-
fattar

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land

med begjutning av vatten, eller

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.

Behandling mot blånadssvamp

11 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.91 gäller för anläggning

för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 1 eller 2 §. Förordning (2016:1188).

9 kap. Massa, papper och pappersvaror

1 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 21.10-i gäller för anläggning för

framställning i industriell skala av pappersmassa av trä, returfiber eller andra
fibrösa material. Förordning (2016:1188).

2 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 21.30-i gäller för anläggning för

framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår
av papper, papp eller kartong. Förordning (2016:1188).

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 21.40 gäller för anläggning för

framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton
per kalenderår av papper, papp eller kartong. Förordning (2016:1188).

10 kap. Fotografisk och grafisk produktion

1 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.10 gäller för rulloffset-

tryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §. Förordning (2016:1188).

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.20 gäller för anläggning

med tillverkning av metallklichéer.

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 22.30 gäller för anläggning med

utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.40 gäller för anläggning

1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter

fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalen-
derår, eller

background image

16

SFS 2016:1188

2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter

fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalen-
derår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

11 kap. Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och
kärnbränsle

1 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.05 gäller för anläggning för

överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform. Förordning
(2016:1188).

2 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.10-i gäller för anläggning för

tillverkning av koks. Förordning (2016:1188).

3 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.11-i gäller för anläggning för

förgasning eller förvätskning av kol. Förordning (2016:1188).

4 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.12-i gäller för anläggning för

framställning av kol (hårt kol). Förordning (2016:1188).

5 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.13 gäller för anläggning för

tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 §. Förord-
ning (2016:1188).

6 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 23.20 gäller för anläggning för

tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. Förordning (2016:1188).

7 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.30-i gäller för anläggning för

raffinering av mineralolja eller gas. Förordning (2016:1188).

8 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.40 gäller för anläggning för

1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle. Förord-

ning (2016:1188).

9 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.50 gäller för behandling eller

lagring av obestrålat kärnbränsle. Förordning (2016:1188).

12 kap. Kemiska produkter

Organiska kemikalier

1 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.01-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
20 000 ton enkla kolväten per kalenderår. Förordning (2016:1188).

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.02-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton enkla kolväten per kalenderår. Förordning (2016:1188).

background image

17

SFS 2016:1188

3 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.03-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

4 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.04-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

5 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.05-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår. Förord-
ning (2016:1188).

6 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.06-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår. Förord-
ning (2016:1188).

7 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.07-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår. Förord-
ning (2016:1188).

8 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.08-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår. Förord-
ning (2016:1188).

9 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.09-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår. Förord-
ning (2016:1188).

10 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.10-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår. Förord-
ning (2016:1188).

11 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.11-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår. Förordning (2016:1188).

12 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.12-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår. Förordning (2016:1188).

13 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.13-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än

background image

18

SFS 2016:1188

20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

14 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.14-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

15 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.15-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
20 000 ton plaster per kalenderår. Förordning (2016:1188).

16 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.16-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton plaster per kalenderår. Förordning (2016:1188).

17 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.17-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
20 000 ton syntetgummi per kalenderår. Förordning (2016:1188).

18 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.18-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton syntetgummi per kalenderår. Förordning (2016:1188).

19 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.19-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår. Förordning (2016:1188).

20 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.20-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår. Förordning (2016:1188).

21 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.21-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

22 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.22-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

Oorganiska kemikalier

23 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.23-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
20 000 ton gaser per kalenderår. Förordning (2016:1188).

background image

19

SFS 2016:1188

24 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.24-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton gaser per kalenderår. Förordning (2016:1188).

25 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.25-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
20 000 ton syror per kalenderår. Förordning (2016:1188).

26 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.26-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton syror per kalenderår. Förordning (2016:1188).

27 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.27-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
20 000 ton baser per kalenderår. Förordning (2016:1188).

28 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.28-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton baser per kalenderår. Förordning (2016:1188).

29 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.29-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
20 000 ton salter per kalenderår. Förordning (2016:1188).

30 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.30-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton salter per kalenderår. Förordning (2016:1188).

31 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.31-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per
kalenderår. Förordning (2016:1188).

32 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.32-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per
kalenderår. Förordning (2016:1188).

Gödselmedel

33 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.33-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår
tillverka mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på
fosfor, kväve eller kalium. Förordning (2016:1188).

34 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.34-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår
tillverka högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på
fosfor, kväve eller kalium. Förordning (2016:1188).

background image

20

SFS 2016:1188

Växtskyddsmedel och biocider

35 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.35-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

36 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.36-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

37 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.37 gäller för anläggning för

tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för bekämpningsän-
damål. Förordning (2016:1188).

Läkemedel

38 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.38-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

39 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.39-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

40 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.40 gäller för anläggning

för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk
tillverkning).

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten

är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188).

41 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.41 gäller för anläggning

för behandling av mellanprodukter.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt någon av 1–40 eller 42–47 §§. Förordning (2016:1188).

Sprängämnen

42 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.42-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än
1 000 ton sprängämnen per kalenderår. Förordning (2016:1188).

43 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.43-i gäller för anläggning för

att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst
1 000 ton sprängämnen per kalenderår. Förordning (2016:1188).

background image

21

SFS 2016:1188

Annan kemisk tillverkning

44 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.44 gäller för anläggning

för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka orga-
niska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller
annan icke industriell skala. Förordning (2016:1188).

45 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.45 gäller för anläggning för

att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka

1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten

inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klas-

sificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkal-
lande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av

den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kri-
terierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering
kategori 1”, ”frätande på huden kategori 1A”, ”frätande på huden kategori
1B”, ”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cance-
rogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i köns-
celler kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktions-
toxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vatten-
miljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt
för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kro-
nisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozon-
skiktet”,

2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst

1 000 ton per kalenderår,

3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller

hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalen-
derår,

4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. Förordning

(2016:1188).

46 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.46 gäller för anläggning

för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,

background image

22

SFS 2016:1188

2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är

tillståndspliktig enligt 45 §,

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller

hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 45 §,

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om till-

verkningen sker genom destillation, eller

5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig

enligt 45 §.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188).

47 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.47 gäller för anläggning

för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorie-
skala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka

1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller

hygienprodukter per kalenderår, eller

6. andra kemiska produkter. Förordning (2016:1188).

13 kap. Gummi- och plastvaror

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.10 gäller för anläggning för att

genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

19 kap. 3 §. Förordning (2016:1188).

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.11 gäller för anläggning för

att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §. Förordning (2016:1188).

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.20 gäller för anläggning för att

genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av

1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen

baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,

2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen

baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller

3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per

kalenderår.

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.30 gäller för anläggning för

att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om

1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

background image

23

SFS 2016:1188

5 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.40 gäller för anläggning för

flamlaminering med plast.

6 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.50 gäller för anläggning där

produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte om-
fattar ytterligare polymerisation, för

1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering

eller mekanisk bearbetning, eller

2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller

anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §. Förordning (2016:1188).

14 kap. Mineraliska produkter

Glas, glasvaror och keramiska produkter

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.05-i gäller för anläggning för

tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av mer än 20 ton per
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.10-i gäller för anläggning för

smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull, med smältning
av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.20 gäller för anläggning för

tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att

1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar för-

brukas per kalenderår, eller

2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1

eller 2 §. Förordning (2016:1188).

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.30 gäller för anläggning för

tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att

1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikfören-

ingar förbrukas per kalenderår, eller

2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

1, 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

5 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.40 gäller för anläggning för

tillverkning av glasfiber.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

1 §. Förordning (2016:1188).

6 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.50-i gäller för anläggning för

att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt takpannor, tegel,
eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en

background image

24

SFS 2016:1188

1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalen-

derår, eller

2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet

på mer än 300 kilogram per kubikmeter. Förordning (2016:1188).

7 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.51 gäller för anläggning för att

genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår,
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. Förordning (2016:1188).

8 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.60 gäller för anläggning för

tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6

eller 7 §. Förordning (2016:1188).

Cement, betong, kalk, krita och gips

9 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 26.70-i gäller för anläggning för

att

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 125 000 ton

cement per kalenderår, eller

2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton

cement per kalenderår. Förordning (2016:1188).

10 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.80 gäller för anläggning för

tillverkning av cement.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.

Förordning (2016:1188).

11 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.90-i gäller för anläggning för

tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk
per kalenderår. Förordning (2016:1188).

12 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.100 gäller för anläggning

för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

9, 10 eller 11 §. Förordning (2016:1188).

13 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.110 gäller för anläggning

för tillverkning av mer än 500 ton

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. Förordning

(2016:1188).

14 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.120 gäller för anläggning

för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

background image

25

SFS 2016:1188

Andra mineraliska produkter

15 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.130-i gäller för anläggning

för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter. Förordning
(2016:1188).

16 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.140 gäller för anläggning för

behandling eller omvandling av asbest.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

15 § eller 4 kap. 16 §. Förordning (2016:1188).

17 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.150 gäller för asfaltverk

eller oljegrusverk

1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser,

eller

2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmel-

ser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. Förordning
(2016:1188).

18 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.160 gäller för anläggning

för tillverkning av varor av asfalt. Förordning (2016:1188).

19 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.170-i gäller för anläggning

för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton
magnesiumoxid per kalenderår. Förordning (2016:1188).

20 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.180 gäller för anläggning

för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning. Förordning
(2016:1188).

15 kap. Stål och metall

1 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.10-i gäller för anläggning för

att producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), med eller utan
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per
timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

2 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.20 gäller för anläggning för att

1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller
2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1

eller 3 §. Förordning (2016:1188).

3 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.25-i gäller för anläggning för

att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning av mer än 20 ton
råstål per timme eller mer än 175 200 ton råstål per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

background image

26

SFS 2016:1188

4 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.26-i gäller för anläggning för

att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide, om slagenergin per
hammare är mer än 50 kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20
megawatt. Förordning (2016:1188).

5 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.27-i gäller för anläggning för

att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än
17 500 ton råstål per kalenderår. Förordning (2016:1188).

6 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.31 gäller för anläggning för

att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton
stål per kalenderår. Förordning (2016:1188).

7 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.32 gäller för anläggning för att

behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål
per kalenderår. Förordning (2016:1188).

8 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.40-i gäller för anläggning för

att gjuta järn eller stål, om produktionen är mer än 20 ton per dygn eller mer
än 5 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

9 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.50 gäller för anläggning för att

gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än
500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8

eller 14 §. Förordning (2016:1188).

10 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.60 gäller för anläggning

för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är
mer än 10 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

8, 9 eller 14 §. Förordning (2016:1188).

11 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.70-i gäller för anläggning för

att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska,
kemiska eller elektrolytiska processer.

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. Förordning (2016:1188).

12 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.80-i gäller för anläggning för

att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska,
kemiska eller elektrolytiska processer.

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. Förordning (2016:1188).

13 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.100-i gäller för att i gjuteri

eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om
metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktionen av bly eller
kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår. För-
ordning (2016:1188).

background image

27

SFS 2016:1188

14 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.101-i gäller för att i gjuteri

eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om
metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktionen är mer än 20
ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

15 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.110 gäller för anläggning för

att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvin-
ningsprodukter eller inte.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13

eller 14 § eller endast avser gjuterier. Förordning (2016:1188).

16 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.120 gäller för anläggning för

att yrkesmässigt smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara och
genom andra processer än de som anges i 11–15 §§.

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. Förordning (2016:1188).

17 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.130 gäller för anläggning för

att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om
produktionen är mer än 50 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13

eller 14 §. Förordning (2016:1188).

18 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.140 gäller för anläggning

för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om
produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13,

14 eller 17 §. Förordning (2016:1188).

16 kap. Metall- och plastytbehandling, avfettning och
färgborttagning

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.10-i gäller för anläggning för

kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlings-
baden har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter. Förordning
(2016:1188).

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.20 gäller för anläggning för

kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om

1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 men högst

30 kubikmeter, och

2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per

kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta. Förordning

(2016:1188).

3 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.25 gäller för anläggning för

kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast.

Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten

är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. Förordning (2016:1188).

background image

28

SFS 2016:1188

4 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.30 gäller för anläggning för

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk

ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten

ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuum-

metod. Förordning (2016:1188).

5 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.40 gäller för anläggning för

annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehand-
ling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med

vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §. Förord-
ning (2016:1188).

6 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.50 gäller för anläggning för

termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

15 kap. 3 §. Förordning (2016:1188).

7 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.71 gäller för att blästra mer

än 500 kvadratmeter yta.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig

enligt 10 §. Förordning (2016:1188).

8 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.80 gäller för anläggning för att

med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från
mer än 50 ton metallgods per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

19 kap. 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

9 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.90 gäller för anläggning för

att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

10 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.95 gäller för anläggning

för

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter

avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §,

2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksam-

heten ger upphov till avloppsvatten,

3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av

mer än 1 ton gods per kalenderår,

5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram

men högst 2 ton per kalenderår, eller

background image

29

SFS 2016:1188

6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer

än 500 kilogram per kalenderår. Förordning (2016:1188).

17 kap. Elektriska artiklar

1 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.10 gäller för anläggning för att

tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller
kvicksilver. Förordning (2016:1188).

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 31.20 gäller för anläggning för att

tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller
kvicksilver. Förordning (2016:1188).

3 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 31.30 gäller för anläggning för

att tillverka eller repararera ljuskällor som innehåller kvicksilver. Förordning
(2016:1188).

4 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.40-i gäller för anläggning för

att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering. Förordning
(2016:1188).

5 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.50 gäller för anläggning för att

tillverka kol- eller grafitelektroder.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.

Förordning (2016:1188).

6 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 31.60 gäller för anläggning för

att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel. Förordning (2016:1188).

18 kap. Metallbearbetning

Motorer, turbiner och reaktorer

1 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.10 gäller för anläggning för

tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.20 gäller för provbänk för

motorer, turbiner eller reaktorer.

Motorfordon

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.30 gäller för anläggning för

tillverkning och sammansättning per kalenderår av

1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till

högst 3,5 ton, eller

2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till

mer än 3,5 ton.

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.40 gäller för anläggning för

tillverkning och sammansättning per kalenderår av

background image

30

SFS 2016:1188

1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till

högst 3,5 ton, eller

2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer

än 3,5 ton.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

3 §.

Järnvägsutrustning och flygplan

5 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.50 gäller för anläggning för

1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

Maskinell metallbearbetning

6 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 34.60 gäller för anläggning där

det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom
yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.

7 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.70 gäller för anläggning där

det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3
eller 6 §.

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för väts-

kor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbet-
ningsmaskin eller till öppnade behållare som används för påfyllning av
metallbearbetningsmaskin.

8 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.80 gäller för anläggning där

det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälnings-
pliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10 §.

Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. Förordning

(2016:1188).

Gas- och oljeplattformar

9 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 35.10 gäller för byggande av en

plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja eller gas inom
havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.

Skeppsvarv

10 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 35.20 gäller för skeppsvarv.

background image

31

SFS 2016:1188

19 kap. Förbrukning av organiska lösningsmedel

1 §

Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad

med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återan-
vändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men
inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall. Förordning
(2016:1188).

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.10-i gäller för anläggning för

att appretera, trycka, bestryka, avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla,
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller pro-
dukter, om förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram
per timme eller mer än 200 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.15 gäller för anläggning där

det per kalenderår förbrukas

1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska

produkter, eller

4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg,

lim eller andra beläggningspreparat.

Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösnings-

medel medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har med-
delats med stöd av den förordningen.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §.

Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus. Förordning
(2016:1188).

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.30 gäller för anläggning där

organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med

1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk

produkt, som

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klas-

sificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), ”kan ge can-
cer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid in-
andning” (R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge
fosterskador” (R61), eller

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av

den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kri-
terierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”reproduk-
tionstoxicitet kategori 1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,

2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.

background image

32

SFS 2016:1188

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2

eller 3 §. Förordning (2016:1188).

5 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.35 gäller för anläggning där

organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i
lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som
sker utanför tillverkningsanläggningar.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2

eller 3 §. Förordning (2016:1188).

6 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.50 gäller för anläggning där

det per kalenderår förbrukas

1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. Förordning (2016:1188).

20 kap. Hantering av bränslen och andra kemiska produkter

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.60 gäller för anläggning för

lagring eller annan hantering av

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumpro-

dukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av
mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än
500 000 ton per kalenderår,

2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer

än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår
och produkterna

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klas-

sificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”gif-
tig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk”
eller ”miljöfarlig”, eller

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av

den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av äm-
nen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriteri-
erna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxi-
citet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka
exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kate-
gori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancero-
genitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könscel-
ler kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”,
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen

lagras mer än 200

000 ton vid ett och samma tillfälle. Förordning

(2016:1188).

background image

33

SFS 2016:1188

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.70 gäller för anläggning för

lagring av

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumpro-

dukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton
vid ett och samma tillfälle,

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verk-

samhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lag-
ring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och

a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalie-

inspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller kriterierna

för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expo-
nering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”,
”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kate-
gori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”,
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vatten-
miljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen

lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. Förordning (2016:1188).

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.80 gäller för anläggning för

lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

Förordning (2016:1188).

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.90 gäller för anläggning för

lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.

21 kap. Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla

1 §

Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i

15

kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927). Förordning

(2016:1188).

Anaerob biologisk behandling

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.01 gäller för anläggning som
genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biolo-
giskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalen-
derår.

background image

34

SFS 2016:1188

Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det

material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per
kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

29 kap. 65 §. Förordning (2016:1188).

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.02 gäller för anläggning
som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat
biologiskt material producerar biogas.

Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det

material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

2 §. Förordning (2016:1188).

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

4 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.05-i gäller för anläggning för

förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där anläggningen har
en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer. Förord-
ning (2016:1188).

5 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.15 gäller för anläggning för att

uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling
tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per
kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §

eller 12 kap. 1 eller 2 §. Förordning (2016:1188).

6 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.20 gäller för anläggning för

att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behand-
ling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per
kalenderår. Förordning (2016:1188).

Kärnkraft

7 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.30 gäller för kärnkraftsreaktor

eller annan kärnreaktor. Förordning (2016:1188).

Förbränning

8 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.40-i gäller för anläggning för

förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
Förordning (2016:1188).

9 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.50-i gäller för anläggning för

förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men
högst 300 megawatt. Förordning (2016:1188).

background image

35

SFS 2016:1188

10 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.51 gäller för anläggning för

förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt
men mindre än 50 megawatt. Förordning (2016:1188).

11 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.60 gäller för anläggning

för förbränning med en total installerad tillförd effekt av

1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används

än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller

2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle

används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig

enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott. Förordning (2016:1188).

12 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.70 gäller för gasturbinan-

läggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt. För-
ordning (2016:1188).

Vindkraft

13 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.90 gäller för verksamhet med

1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart

och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre 150 meter,

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står

tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller

3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står

tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Förord-
ning (2016:1188).

14 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.95 gäller för verksamhet med

1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart

och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står

tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller

3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre

än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk
att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verk-
samheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de
andra vindkraftverken påbörjades.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

13 §. Förordning (2016:1188).

15 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.100 gäller för verksamhet

med

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om

verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraft-
verket påbörjades.

background image

36

SFS 2016:1188

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

13 eller 14 §. Förordning (2016:1188).

Värme- och kylanläggningar

16 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för värmepump

eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vatten-
område, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av
mer än 10 megawatt.

Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt. För-

ordning (2016:1188).

17 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.120 gäller för anläggning

för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd
energimängd av mer än 3 000 megawattimmar. Förordning (2016:1188).

22 kap. Avveckling av kärnreaktorer

1 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 45.10 gäller för verksamhet vari-

genom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor monteras ned eller
avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställ-
ningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och
annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anlägg-
ningsplatsen.

23 kap. Fordonsservice och drivmedelshantering

1 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.10 gäller för anläggning för

tvättning av

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.20 gäller för anläggning där

det per kalenderår hanteras

1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

24 kap. Hamnar och flygplatser

Hamnar

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.10 gäller för hamn där trafik

medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350.

Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

background image

37

SFS 2016:1188

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.20 gäller för fiskehamn eller

hamn för Försvarsmakten.

Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.

Flygplatser

3 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 63.30 gäller för civil flygplats

med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.

Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §.

4 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.40 gäller för flottiljflygplats

eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instru-
mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200
meter.

5 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.50 gäller för flygplats för

motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.

Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3

eller 4 §.

25 kap. Laboratorier

1 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 73.10 gäller för kemiska eller

biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadrat-
meter.

Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt

någon annan bestämmelse i denna förordning,

2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förord-

ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

26 kap. Tankrengöring

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 74.10 gäller för anläggning för

rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna
används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon ke-
misk produkt,

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klas-

sificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”gif-
tig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk”
eller ”miljöfarlig”, eller

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av

den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kri-
terierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori

background image

38

SFS 2016:1188

1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cance-
rogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könscel-
ler kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk
3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”.
Förordning (2016:1188).

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 74.20 gäller för anläggning för

rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för
transport av kemiska produkter.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

1 §.

27 kap. Hälso- och sjukvård

1 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 85.10 gäller för sjukhus med

fler än 200 vårdplatser.

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 85.20 gäller för anläggning för

sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliserings-
medel.

28 kap. Rening av avloppsvatten

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.10 gäller för avloppsrenings-

anläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än
2 000 personekvivalenter. Förordning (2016:1188).

2 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.11 gäller för avloppsrenings-

anläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

Förordning (2016:1188).

3 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.15-i gäller för avloppsrenings-

anläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anlägg-
ningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

Förordning (2016:1188).

4 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.16 gäller för avlopps-

reningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 personekvivalenter. Förordning
(2016:1188).

background image

39

SFS 2016:1188

29 kap. Avfall

Ordförklaringar

1 §

Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, mate-

rialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses i
detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken. Förordning (2016:1188).

2 §

Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som i

avfallsförordningen (2011:927). Förordning (2016:1188).

3 §

Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § förordningen

(2001:512) om deponering av avfall. Förordning (2016:1188).

4 §

Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i

detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av
avfall. Förordning (2016:1188).

Förbränning

5 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.180-i gäller för samförbrän-

ningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

6 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.181-i gäller för avfallsförbrän-

ningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt
avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. För-
ordning (2016:1188).

7 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.190 gäller för samförbrän-

ningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

8 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.191 gäller för avfallsförbrän-

ningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår. Förordning
(2016:1188).

9 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.200-i gäller för samförbrän-

ningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i

17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Förord-
ning (2016:1188).

10 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.201-i gäller för avfallsför-

bränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mäng-
den avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.

background image

40

SFS 2016:1188

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i

17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Förord-
ning (2016:1188).

11 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.210-i gäller för samförbrän-

ningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är

1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i

17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Förord-
ning (2016:1188).

12 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.211-i gäller för avfallsför-

bränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mäng-
den avfall är

1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i

17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Förord-
ning (2016:1188).

13 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.212-i gäller för samförbrän-

ningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden
avfall är

1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. Förordning

(2016:1188).

14 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.213-i gäller för avfallsför-

bränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mäng-
den avfall är

1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. Förordning

(2016:1188).

15 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.220 gäller för samförbrän-

ningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är

1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i

17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Förord-
ning (2016:1188).

16 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.221 gäller för avfallsförbrän-

ningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är

1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

background image

41

SFS 2016:1188

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i

17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Förord-
ning (2016:1188).

17 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.230 gäller för samförbrän-

nings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns
yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träav-

fall eller avfall som anges i 17 § 1–3 och 5 i förordningen (2013:253) om för-
bränning av avfall. Förordning (2016:1188).

Deponering

18 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.271 gäller för att deponera

icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar
som massorna har muddrats från, om

1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken inte endast är ringa. Förordning (2016:1188).

19 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.281 gäller för att deponera

icke-farliga muddermassor längs små sund, kanaler eller vattenvägar som
massorna har muddrats från, om

1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa. Förordning (2016:1188).

20 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.290-i gäller för att deponera

icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall är mer än
100 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

21 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.300-i gäller för att deponera

icke-farligt avfall som inte är inert, om

1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall

per kalenderår, eller

2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt

20 §. Förordning (2016:1188).

22 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.310 gäller för att deponera

icke-farligt avfall.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §. Förordning (2016:1188).

23 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.320-i gäller för att deponera

farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalen-
derår. Förordning (2016:1188).

24 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.330-i gäller för att deponera

farligt avfall, om

1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst

10 000 ton per kalenderår, eller

2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.

background image

42

SFS 2016:1188

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt

23 §. Förordning (2016:1188).

25 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.340 gäller för att deponera

farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §.
Förordning (2016:1188).

26 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.341 gäller för sluttäckt

deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512)
om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas
enligt 33 § samma förordning. Förordning (2016:1188).

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen
verksamhet

27 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.381 gäller för att

1. återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om

mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller

2. bortskaffa farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om

mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är anmälningspliktig enligt

38 §. Förordning (2016:1188).

28 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.383 gäller för att behandla

farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är
mer än 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt

67 §. Förordning (2016:1188).

29 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.391 gäller för att återvinna

farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om

1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning. Förordning (2016:1188).

Biologisk behandling

30 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.161 gäller för att behandla
icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och
trädgårdsavfall och

1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per

kalenderår, eller

2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och

den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per ka-
lenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §. Förord-

ning (2016:1188).

31 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.171 gäller för att behandla

icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om

background image

43

SFS 2016:1188

1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är

mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än

50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §. Förordning (2016:1188).

Animaliskt avfall

32 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.241-i gäller för att behandla

animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbrän-
ning, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än
2 500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

33 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.251 gäller för att yrkes-

mässigt behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behand-
ling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per
dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

Återvinning för anläggningsändamål

34 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.131 gäller för att återvinna

icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.
Förordning (2016:1188).

35 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna

icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. Förordning
(2016:1188).

Uppgrävda massor

36 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.361 gäller för att behandla

farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst
2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 25 eller 37 §. Förordning (2016:1188).

37 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.370 gäller för att behandla

avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats där behand-
lingen sker, om behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod och
inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. Förordning
(2016:1188).

Konvertering av smittförande avfall

38 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.382 gäller för att på ett

sjukhus konvertera smittförande avfall. Förordning (2016:1188).

background image

44

SFS 2016:1188

Avvattning

39 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.375 gäller för att avvattna

icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton. För-
ordning (2016:1188).

Mekanisk bearbetning och sortering

40 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 gäller för att återvinna

mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbet-
ning.

Tillståndsplikten gäller inte
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbet-

ning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller

2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. Förordning

(2016:1188).

41 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att

1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning,

om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller

2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning åter-

vinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. Förordning
(2016:1188).

42 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.70 gäller för att sortera icke-

farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller

anläggningsändamål. Förordning (2016:1188).

43 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att sortera

icke-farligt avfall, om mängden avfall är

1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads-

eller anläggningsändamål, eller

2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. För-

ordning (2016:1188).

Elavfall

44 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.90 gäller för att i fråga om

avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter yrkesmässigt sor-
tera, demontera eller på annat sätt behandla avfallet innan ytterligare behand-
ling.

Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning

som innehåller isolerolja. Förordning (2016:1188).

Uttjänta fordon

45 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.119 gäller för att tömma,

demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motor-
drivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).

background image

45

SFS 2016:1188

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt

46 § 2. Förordning (2016:1188).

46 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.120 gäller för att tömma,

demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna

1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186),

eller

2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500

kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt
bilskrotningsförordningen. Förordning (2016:1188).

Förberedelse för återanvändning

47 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.29 gäller för att förbereda

avfall för återanvändning. Förordning (2016:1188).

Lagring som en del av att samla in avfall

48 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att lagra icke-

farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är

1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller

anläggningsändamål, eller

2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. Förordning

(2016:1188).

49 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra icke-

farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för bygg-

nads- eller anläggningsändamål, eller

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

Förordning (2016:1188).

50 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att lagra farligt

avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är

1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall. Förordning (2016:1188).

51 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.60 gäller för att lagra far-

ligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle
är

1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska

produkter,

4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,

background image

46

SFS 2016:1188

5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. Förordning

(2016:1188).

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

52 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.454-i gäller för att under-

jordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. Förordning (2016:1188).

53 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.455 gäller för att permanent

lagra kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt berg-
förvar.

Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §.

Förordning (2016:1188).

54 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.457 gäller för att underjords-

förvara högst 50 ton farligt avfall. Förordning (2016:1188).

55 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.458 gäller för att underjords-

förvara icke-farligt avfall. Förordning (2016:1188).

Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande

56 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.408-i gäller för att lagra far-

ligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8
eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton. Förordning
(2016:1188).

Fartygsåtervinning

57 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.451 gäller för att återvinna

avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av fartyg som omfattas
av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den
20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning
(EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen.
Förordning (2016:1188).

Radioaktivt avfall

58 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.460 gäller för att behandla

högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall eller lagra radio-
aktivt avfall. Förordning (2016:1188).

59 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.470 gäller för att bearbeta,

lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt kärnbränsle, kärnavfall
eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
eller strålskyddslagen (1988:220), om hanteringen inte är tillståndspliktig
enligt 58 §. Förordning (2016:1188).

background image

47

SFS 2016:1188

Lagring och avskiljning av koldioxid

60 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.480 gäller för anläggning för

geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att
lagras är mer än 100 000 ton. Förordning (2016:1188).

61 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.485 gäller för anläggning för

geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att
lagras är högst 100 000 ton. Förordning (2016:1188).

62 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.500-i gäller för att avskilja

koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från industriut-
släppsverksamheter som beskrivs i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen
(2013:250). Förordning (2016:1188).

63 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.510 gäller för att avskilja

koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från anläggningar som
inte är tillståndspliktiga enligt 62 §. Förordning (2016:1188).

64 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.520 gäller för att borra i

syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av koldioxid.
Förordning (2016:1188).

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

65 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406-i gäller för att återvinna

eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mäng-
den avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår
och verksamheten avser

1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller samförbränning,
3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller till-

ståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per
dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188).

66 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.405-i gäller för att bortskaffa

icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton per dygn
eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser

1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. behandling innan förbränning eller samförbränning,
4. behandling i anläggning för fragmentering av metall, eller
5. behandling av slagg eller aska. Förordning (2016:1188).

67 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.435-i gäller för att återvinna

eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än
10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och verksamheten avser

1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,

background image

48

SFS 2016:1188

3. materialåtervinning av lösningsmedel,
4. materialåtervinning av oorganiska material, utom metaller och metall-

föreningar,

5. regenerering av syror eller baser,
6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar,
7. återvinning av katalysatorer,
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja,
9. invallning,
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbrän-

nings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas
enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf, eller

11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller avfalls-

förbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt någon av de
andra punkterna i denna paragraf. Förordning (2016:1188).

68 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.410 gäller för att behandla

icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per
kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt

någon annan bestämmelse i detta kapitel. Förordning (2016:1188).

69 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.420 gäller för att behandla

icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men
högst 100 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt

någon annan bestämmelse i detta kapitel. Förordning (2016:1188).

70 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.430 gäller för att yrkes-

mässigt behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst
500 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller till-

ståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. Förordning
(2016:1188).

71 §

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.440 gäller för att behandla

farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalen-
derår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt

någon annan bestämmelse i detta kapitel. Förordning (2016:1188).

72 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.450 gäller för att yrkesmäs-

sigt behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500
ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt

någon annan bestämmelse i detta kapitel. Förordning (2016:1188).

background image

49

SFS 2016:1188

30 kap. Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 92.10 gäller för skjutfält för

skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för
sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.

2 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.20 gäller för skjutbana som

är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott
per kalenderår.

3 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.30 gäller för permanent täv-

lings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

31 kap. Textiltvätterier

1 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 93.10 gäller för tvätteri för mer

än 2 ton tvättgods per dygn.

Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som

är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller

2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §. Förordning

(2016:1188).

32 kap. Begravningsverksamhet

1 §

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 93.20 gäller för krematorium.

1. Denna förordning

3 träder i kraft den 18 juni 2013.

2. Ett beslut eller en dom om tillstånd eller en anmälan enligt en bestäm-

melse som fanns i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd och där en motsvarande bestämmelse finns i denna förordning ska
fortsätta gälla för sådana verksamheter som omfattas av 2–32 kap. denna för-
ordning. Sådana beslut och domar ska anses meddelade enligt de motsvarande
bestämmelserna i denna förordning. Även en anmälan ska anses gjord enligt
de motsvarande bestämmelserna i denna förordning.

3. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet

och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller motsvarande äldre bestämmelser,
om verksamheten blir tillståndspliktig genom denna förordning. Verksam-
heten får fortsätta att bedrivas till och med den 7 juli 2015. Därefter får verk-
samheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en
ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 7 juli 2015 och till-
ståndsmyndigheten inte beslutar något annat.

4. Det som sägs i punkten 3 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt

9 kap. 6 a § miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om till-
stånd.

5. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet

och som inte omfattas av tillstånd eller har anmälts enligt 5 eller 21 § förord-

3 2013:251.

background image

50

SFS 2016:1188

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller motsva-
rande äldre bestämmelser, om verksamheten blir anmälningspliktig genom
denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den
7 juli 2015. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är
anmäld senast den 7 juli 2015.

1. Denna förordning

4 träder i kraft den 15 mars 2015.

2. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före den 15 mars

2015 och som inte har tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)
eller motsvarande äldre bestämmelser, om tillståndsplikt införs genom
29 kap. 56 a §. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 de-
cember 2015. Om verksamhetsutövaren senast den 31 december 2015 har gett
in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten, får verksamheten där-
efter fortsätta att bedrivas till dess tillståndsfrågan är slutligt avgjord. Om till-
ståndsmyndigheten beslutar om inskränkningar för verksamheten som ska
gälla under prövningstiden eller beslutar att verksamheten inte får bedrivas i
avvaktan på att tillståndsfrågan är slutligt avgjord, får verksamheten dock inte
bedrivas i strid med tillståndsmyndighetens beslut.

1. Denna förordning

5 träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för verksamhet som omfattas av be-

arbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Mål och ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som har inletts

före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre bestäm-
melser.

3. För verksamheter som har påbörjats före ikraftträdandet och inte omfat-

tas av tillstånd eller tillståndsplikt enligt tidigare bestämmelser men blir till-
ståndspliktiga genom denna förordning gäller följande. Verksamhetsutövaren
ska senast den 1 januari 2019 ge in en ansökan om tillstånd till tillstånds-
myndigheten. Verksamheten får därefter fortsätta att bedrivas om inte till-
ståndsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten beslutar något annat.

4. För verksamheter som har påbörjats före ikraftträdandet och inte omfat-

tas av tillstånd eller har anmälts enligt tidigare bestämmelser men blir anmäl-
ningspliktiga genom denna förordning gäller följande. Verksamheten får fort-
sätta att bedrivas till och med den 1 januari 2019. Därefter får verksamheten
bedrivas endast om verksamheten är anmäld och den myndighet som hand-
lägger anmälningsärendet inte beslutar något annat.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

4 2015:23 (genom 2015:118).

5 2016:999.