SFS 2016:1189 Förordning om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

161189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2013:253) om förbränning

av avfall ska ha följande lydelse.

23 §

Ett tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor som innebär att kraven i

21 och 22 §§ helt eller delvis inte behöver uppfyllas får tillämpas, om vill-
koret avser sådan förbränning av avfall som

1. sker i en verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd

enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), om den verksamhetskod som
gäller för verksamheten slutar med -i, och

2. endast omfattar avfall som uppkommit i den tillståndspliktiga verksam-

heten och på den plats där förbränningen sker.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:1189

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016