SFS 2016:1190 Förordning om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid

161190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk
lagring av koldioxid;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2014:21) om geologisk lag-

ring av koldioxid ska ha följande lydelse.

10 §

Geologisk lagring av koldioxid som avser en sammanlagd planerad

lagring av mer än 100 000 ton koldioxid får endast ske i Sveriges ekonomiska
zon och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav från en
nautisk mil utanför baslinjen.

Sådan lagring får dock inte ske
1. i den vertikala vattenmassan (vattenpelaren) mellan vattenytan och

bottensedimentet, eller

2. i lagringskomplex som sträcker sig utanför en stat inom Europeiska

unionens territorium eller utanför den ekonomiska zonen till en sådan stat.

Om det enligt artikel 6 i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om för-

hindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat
material (SÖ 2000:48) krävs ett särskilt avtal mellan Sverige och en annan
stat och Sverige inte har ingått ett sådant avtal, får lagring av koldioxid inte
ske i en lagringsplats som sträcker sig över både svenskt territorium eller den
svenska ekonomiska zonen och den andra statens territorium eller ekono-
miska zon.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:1190

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016