SFS 2016:1191 Förordning om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

161191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:861) om farliga
ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2012:861) om farliga äm-

nen i elektrisk och elektronisk utrustning

dels att 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

8 §

Elektrisk och elektronisk utrustning, kablar och reservdelar som ska

släppas ut på marknaden får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt
krom, polybromerade bifenyler, polybromerade difenyletrar, di(2-etylhexyl)
ftalat, butylbensylftalat, dibutylftalat eller diisobutylftalat.

9 §

Ett material som är homogent på så sätt att det har en genomgående

konstant sammansättning eller består av en kombination av material som inte
kan åtskiljas eller separeras i enskilda material genom isärskruvning, kapning,
krossning, slipning eller andra mekaniska åtgärder får trots förbudet i 8 §
innehålla en koncentration av

1. högst 0,01 viktprocent kadmium, och
2. högst 0,1 viktprocent av vart och ett av ämnena bly, kvicksilver, sexvärt

krom, polybromerade bifenyler, polybromerade difenyletrar, di(2-etyl-
hexyl)ftalat, butylbensylftalat, dibutylftalat och diisobutylftalat.

10 a §

Förbudet mot di(2-etylhexyl)ftalat, butylbensylftalat och dibutylfta-

lat i 8 § gäller inte leksaker som omfattas av förbudet i punkt 51 i bilaga XVII
till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning
av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, änd-
ring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr
793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/
EG och 2000/21/EG.

1. Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2019.
2. Trots förbudet mot di(2-etylhexyl)ftalat, butylbensylftalat, dibutylftalat

eller diisobutylftalat i 8 § får medicintekniska produkter och övervaknings-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om be-
gränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning,
i lydelsen enligt kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863.

SFS 2016:1191

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1191

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

och kontrollinstrument som innehåller dessa ämnen släppas ut på marknaden
till och med den 21 juli 2021.

3. Trots förbudet mot di(2-etylhexyl)ftalat, butylbensylftalat, dibutylftalat

eller diisobutylftalat i 8 § får kablar och reservdelar som innehåller dessa
ämnen släppas ut på marknaden, om de är avsedda för reparation, återan-
vändning, uppgradering av funktioner eller förbättrad kapacitet av

a) utrustning som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2019, eller
b) medicintekniska produkter eller övervaknings- eller kontrollinstrument

som har släppts ut på marknaden före den 22 juli 2021.

4. Undantagen för medicintekniska produkter i 2 och 3 gäller
a) medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som avses i artikel

1.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober
1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, i lydelsen enligt
kommissionens direktiv 2011/100/EU, och

b) medicintekniska produkter som avses i artikel 1.2 a i rådets direktiv 93/

42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)