SFS 2016:1192 Förordning om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

161192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1770) om
geografisk miljöinformation;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1770) om geogra-

fisk miljöinformation

dels att 3 kap. 1, 3, 4, 7–21, 24, 25, 27–30 och 32 §§, 4 kap. 4 och 7 §§ och

rubrikerna närmast före 3 kap. 1, 3, 8, 12, 15, 16, 24 och 28–30 §§ ska ha föl-
jande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 27 a §, och närmast före 3

kap. 27 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Referenssystem för lägesbestämning

1 §

För referenssystem som behövs för att entydigt lägesbestämma informa-

tion ska informationsansvar fullgöras av

1. Lantmäteriet i fråga om landbaserade geodetiska referenssystem, och
2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om medel-

vattennivå.

Ortnamn

3 §

För ortnamn ska informationsansvar fullgöras av Lantmäteriet i fråga

om namn på administrativa enheter, bebyggelser och naturföreteelser.

4 §

För administrativa enheter på lokal, regional eller nationell nivå som är

åtskilda av administrativa gränser ska informationsansvar fullgöras av

1. Lantmäteriet i fråga om riksgräns samt läns- och kommungränser, och
2. Sjöfartsverket i fråga om baslinjer och baslinjepunkter, territorialgränsen

samt de yttre avgränsningslinjerna för kontinentalsockeln och för Sveriges
ekonomiska zon.

7 §

För väg-, järnvägs-, luft- och sjötransportnät med tillhörande infrastruk-

tur samt länkar mellan de olika näten ska informationsansvar fullgöras av

1. Luftfartsverket i fråga om lufttransportnät med tillhörande infrastruktur,
2. Sjöfartsverket i fråga om sjötransportnät med tillhörande infrastruktur,
3. Trafikverket i fråga om järnväg- och vägtransportnät med tillhörande

infrastruktur samt länkar mellan transportnättyper.

SFS 2016:1192

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1192

Informationsansvaret omfattar även det nät som avses i Europaparlamen-

tets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens
riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet.

Inlandshydrografi

8 §

För inlandsytvatten, avrinningsområden, delavrinningsområden och

andra hydrografiska element i inlandet såsom rännor och slussar, ska informa-
tionsansvar fullgöras av

1. Lantmäteriet i fråga om strandlinjer, strandlinjekonstruktioner, våtmar-

ker och inlandsytvatten, och

2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om avrinnings-

områden och nätverk för att beskriva flöden samt dammar.

9 §

1

För områden som är utsedda eller förvaltas inom ramen för internatio-

nell lagstiftning, Europeiska unionens lagstiftning eller svensk lagstiftning för
att uppnå specifika miljövårdsmål ska informationsansvar fullgöras av

1. Naturvårdsverket i fråga om områden som omfattas av det nationella

naturvårdsregistret enligt 33 a § förordningen (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m.,

2. Riksantikvarieämbetet i fråga om fornlämningar, byggnadsminnen och

kyrkliga kulturminnen enligt kulturmiljölagen (1988:950), statliga byggnads-
minnen enligt förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen samt
svenska områden som pekats ut i enlighet med Unescos konvention av den
16 november 1972 om skydd för världens kultur- och naturarv, och

3. Skogsstyrelsen i fråga om biotopskyddsområden beslutade av Skogssty-

relsen.

10 §

För digitala höjdmodeller för mark-, is- och havsyta inklusive höjd på

land samt djup under vatten ska informationsansvar fullgöras av

1. Lantmäteriet i fråga om höjdgitter och höjdkurvor, och
2. Sjöfartsverket i fråga om djup i havsområden, insjöar och vattenleder.

11 §

För det fysiska och biologiska marktäcket på jordytan ska informa-

tionsansvar fullgöras av

1. Lantmäteriet i fråga om information om marktäcke som samlas in för

produktion av Lantmäteriets grundläggande geodata, och

2. Naturvårdsverket i fråga om sådan information om marktäcke som sam-

las in på uppdrag av Naturvårdsverket.

Bilder på jordytan

12 §

För bilder på jordytan (georefererade bilddata) från satelliter eller flyg-

burna sensorer ska informationsansvar fullgöras av Lantmäteriet i fråga om
ortofoto som ingår i Lantmäteriets nationella bildförsörjningsprogram.

13 §

För berggrund, jordlager, grundvatten, landformer och andra geolo-

giska förhållanden indelade efter sammansättning, egenskaper och struktur
ska informationsansvar fullgöras av

1 Senaste lydelse 2013:559.

background image

3

SFS 2016:1192

1. Lantmäteriet i fråga om tyngdkraftsinformation för geoidbestämning,
2. Sjöfartsverket i fråga om erosionsskydd vid allmänna farleder,
3. Sveriges geologiska undersökning i fråga om berggrund, jordtäcke,

grundvatten och geofysik samt i fråga om borrhål som inte omfattas av Sta-
tens geotekniska instituts eller Trafikverkets ansvar,

4. Statens geotekniska institut i fråga om geotekniska borrhål för stabili-

tetsundersökningar i samband med ras- och skredrisk, och

5. Trafikverket i fråga om geotekniska borrhål gjorda för att undersöka för-

utsättningarna för att anlägga statliga vägar och statliga järnvägar.

14 §

För enheter för spridning och användning av statistisk information

(statistiska enheter) ska informationsansvar fullgöras av Statistiska central-
byrån i fråga om statistikrutor.

Byggnader

15 §

För byggnader ska informationsansvar fullgöras av

1. Lantmäteriet i fråga om byggnaders läge och utbredning, och
2. Riksantikvarieämbetet i fråga om sådana byggnaders läge som är
a) byggnadsminnen eller kyrkobyggnader enligt kulturmiljölagen

(1988:950), eller

b) statliga byggnadsminnen enligt förordningen (2013:558) om statliga

byggnadsminnen.

Markens jordmåner och jordarter

16 §

För markens egenskaper i fråga om jordmånens innehåll av partiklar

och organiskt material, stenighet, djup, textur, struktur, erosion, genomsnittlig
lutning och beräknad vattenhållande förmåga ska informationsansvar full-
göras av

1. Naturvårdsverket i fråga om markundersökningar inom nationell mil-

jöövervakning,

2. Statens jordbruksverk i fråga om förtätade markundersökningar på åker-

mark, och

3. Sveriges geologiska undersökning i fråga om markgeokemiska analyser.

17 §

För mark- och vattenanvändning indelad efter nuvarande och framtida

planerad funktion eller socioekonomisk användning ska informationsansvar
fullgöras av

1. Statens jordbruksverk i fråga om jordbruksmark som ger rätt till stöd

som finansieras helt eller delvis av Europeiska unionen, och

2. Sametinget i fråga om mark- och vattenområden som används för ren-

skötsel.

18 §

2

För information om geografiska områden med förhöjd förekomst av

ohälsa som kan antas ha ett direkt eller indirekt samband med miljöns kvalitet
och för information om effekter på människors hälsa eller välbefinnande som
har ett direkt eller indirekt samband med miljöns kvalitet ska informations-
ansvar fullgöras av

2 Senaste lydelse 2013:1165.

background image

4

SFS 2016:1192

1. Folkhälsomyndigheten i fråga om hälsorelaterade förhållanden som är

självrapporterade,

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om olyckor,
3. Socialstyrelsen i fråga om skador, sjukdomar och dödsorsaker, och
4. Trafikverket i fråga om bullerutbredning för järnvägstrafik och vägtrafik

enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller.

19 §

3

För anläggningar för hantering av avloppsvatten, anläggningar för av-

fallshantering, anläggningar för energiförsörjning, anläggningar för vattenför-
sörjning, räddningstjänstens anläggningar, skolor, sjukhus och andra allmän-
nyttiga och offentliga tjänster ska informationsansvar fullgöras av

1. Inspektionen för vård och omsorg i fråga om hem för vård eller behand-

ling, äldreboende, sjukhus och vårdcentraler,

2. länsstyrelsen i fråga om anläggningar och områden för behandling eller

hantering av avfall, avloppsvatten eller avloppsslam som omfattas av ett så-
dant tillstånd eller sådan tillståndsplikt som avses i 9 kap. miljöbalken,

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om brandstatio-

ner, skyddsrum och ljudsändare för utomhusvarning,

4. Statens skolverk i fråga om skolenheter för förskoleklass, grundskolan,

specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan,

5. Statistiska centralbyrån i fråga om lokaler för förskolan samt myndig-

hets- och kommunkontor,

6. Svenska kraftnät i fråga om stamnät för el inklusive anläggningar, och
7. Trafikverket i fråga om de fibernät och kraftledningar som Trafikverket

förvaltar samt de telefoner som finns tillgängliga i anslutning till statliga
vägar och statliga järnvägar.

20 §

4

För placering och användning av anläggningar och platser för miljö-

övervakning som genomförs av offentliga myndigheter eller för deras räkning
ska informationsansvar fullgöras av

1. Havs- och vattenmyndigheten i fråga om
a) nationell miljöövervakning av sjöar, vattendrag, kust och hav, och
b) miljöövervakning av badvatten som omfattas av badvattenförordningen

(2008:218),

2. länsstyrelsen i fråga om regional miljöövervakning av luft, landmiljön,

sjöar, vattendrag och den marina miljön,

3. Naturvårdsverket i fråga om
a) nationell miljöövervakning av miljögifter,
b) nationell miljöövervakning av luft och landmiljön, och
c) nationell uppföljning av särskilda skyddade områden förtecknade enligt

7 kap. 27 § första stycket 2 miljöbalken,

4. Strålsäkerhetsmyndigheten i fråga om nationell miljöövervakning av

strålning,

5. Sveriges geologiska undersökning i fråga om övervakning av grundvat-

ten, havssediment och sjösediment, och

6. Sveriges lantbruksuniversitet i fråga om nationell övervakning av skog-

arnas tillstånd och förändring.

3 Senaste lydelse 2013:1165.

4 Senaste lydelse 2012:771.

background image

5

SFS 2016:1192

21 §

För verksamheter som avses i 9, 11 eller 12 kap. miljöbalken ska, om

inte annat följer av 22 §, informationsansvar fullgöras av

1. länsstyrelsen i fråga om verksamheter som omfattas av ett sådant till-

stånd eller sådan tillståndsplikt som avses i 9 eller 11 kap. miljöbalken,

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om verksamheter

enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna
av allvarliga kemikalieolyckor, och

3. Svenska kraftnät i fråga om dammsäkerhet avseende dammar i damm-

säkerhetsklass A, B eller C enligt 11 kap. miljöbalken.

Områden med särskild förvaltning, reglering eller begränsning och
enheter för rapportering

24 §

5

För områden och andra geografiska enheter som används för rapporte-

ring, förvaltas eller regleras på internationell, europeisk, nationell, regional
eller lokal nivå avseende vattenavrinning, kustförvaltning, farleder, nitrat-
känslighet, dricksvattentäkt, avfallsdeponering, avfallsdumpning, buller,
gruvprospektering, gruvbrytning eller annat som har relevans från miljöinfor-
mationssynpunkt ska informationsansvar fullgöras av

1. Havs- och vattenmyndigheten i fråga om
a) gränser för områden med fredning av fisk eller förbud mot fiske samt

andra förvaltningsgränser till skydd för fiskbestånden och miljön,

b) fiskvatten,
c) förvaltningsområden enligt havsmiljöförordningen (2010:1341) samt till

förvaltningsområdena hänförliga bedömningsområden föreskrivna av Havs-
och vattenmyndigheten med stöd av 20 § havsmiljöförordningen, och

d) sammanställningar av nationellt särskilt värdefulla limniska områden,
2. länsstyrelsen i fråga om miljöriskområden, musselvatten och anlägg-

ningar för bortskaffande av avfall som omfattas av ett sådant tillstånd eller
sådan tillståndsplikt som avses i 9 kap. miljöbalken,

3. Naturvårdsverket i fråga om
a) områden som omfattas av naturvårdsavtal där Naturvårdsverket eller

länsstyrelserna är avtalspart för staten,

b) vattenskyddsområden som omfattas av föreskrifter enligt 7 kap. 22 §

miljöbalken,

c) områden som omfattas av ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljö-

balken,

d) områden med förbud mot markavvattning enligt 11 kap. 14 § miljöbal-

ken och 4 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.,

e) områden som är känsliga för övergödning enligt rådets direktiv

91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyg-
gelse, och

f) zoner och tätbebyggelse för utvärdering och säkerställande av luftkvali-

tet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj
2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa,

4. Sjöfartsverket i fråga om reglerade farleder till havs och i större inlands-

vatten,

5. Skogsstyrelsen i fråga om naturvårdsavtalsområden där Skogsstyrelsen

är avtalspart,

5 Senaste lydelse 2012:771.

background image

6

SFS 2016:1192

6. Statens jordbruksverk i fråga om
a) känsliga områden enligt 5 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i

jordbruket, och

b) restriktionszoner enligt 4, 4 a och 5 §§ epizootilagen (1999:657), 4 §

epizootiförordningen (1999:659), 5 § zoonoslagen (1999:658), 3 § zoonosför-
ordningen (1999:660), 7 § lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m. samt
6 § 3 förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.,

7. Sveriges geologiska undersökning i fråga om
a) områden med tillstånd för prospektering och gruvbrytning,
b) grundvattenförekomster inom vattenförvaltningen, och
8. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om vattenföre-

komster och vattendistrikt.

25 §

6

För sårbara områden klassificerade efter atmosfäriska, hydrologiska,

seismiska och vulkaniska fenomen, bränder samt andra risker som uppstår ge-
nom naturens inverkan och som på ett allvarligt sätt kan påverka samhället
ska informationsansvar fullgöras av

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om översiktlig

stabilitetskartering, översvämningskartering och brandriskvärden för vegeta-
tion, och

2. Statens geotekniska institut i fråga om skredrisker vid vattendrag och

områdens sårbarhet för stranderosion.

27 §

För nederbörd, temperatur, vindhastighet, vindriktning och andra me-

teorologiska förhållanden samt vattenföring och andra hydrologiska förhål-
landen ska informationsansvar fullgöras av

1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om meteorolo-

giska och hydrologiska förhållanden, och

2. Statens energimyndighet i fråga om vindförhållanden.

Oceanografiska förhållanden

27 a §

I fråga om strömmar, salthalt, våghöjd och andra fysikaliska egen-

skaper i havsvatten ska informationsansvar fullgöras av

1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om strömmar,

salthalt, vågor, havstemperatur och andra fysikaliska egenskaper i havsvatten,
och

2. Sjöfartsverket i fråga om fysikaliska egenskaper i havsvatten som regist-

reras av de väderstationer som ingår i Sjöfartsverkets nät av mätstationer.

Havsområden

28 §

I fråga om områden och delområden i hav och saltsjöar indelade ut-

ifrån områdenas fysikaliska eller kemiska egenskaper ska informationsansvar
fullgöras av

1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om havsisut-

bredning och algutbredning, och

2. Sveriges geologiska undersökning i fråga om havsbottenyttäcke.

6 Senaste lydelse 2013:1165.

background image

7

SFS 2016:1192

Biogeografiska regioner

29 §

7

För områden som har relativt homogena ekologiska förhållanden med

likartade egenskaper (biogeografiska regioner) ska informationsansvar full-
göras av

1. Havs- och vattenmyndigheten i fråga om limnisk ekoregionindelning,
2. Naturvårdsverket i fråga om naturgeografiska regioner och myrregionin-

delning, och

3. Skogsstyrelsen i fråga om skoglig regionindelning.

Livsmiljöer och biotoper

30 §

8

För geografiska områden som kännetecknas av särskilda ekologiska

förhållanden, processer, strukturer och livsstödjande funktioner och som är
fysiska livsmiljöer för organismer som lever där ska informationsansvar full-
göras av

1. Naturvårdsverket i fråga om nationella inventeringar av våtmarker,

naturtyper i och utanför skyddade områden samt naturtyper i särskilt utpekade
skyddsvärda områden

,

2. Skogsstyrelsen i fråga om nationella inventeringar av skogsbiotoper med

höga naturvärden, och

3. Statens jordbruksverk i fråga om den nationella inventeringen av ängs-

och betesmark.

32 §

För energiresurser, med förekommande djup- eller höjdinformation

om resursens omfattning, ska informationsansvar fullgöras av Sveriges geolo-
giska undersökning i fråga om fyndigheter av olja, naturgas, kol och energi-
torv samt förutsättningar för geotermi.

4 kap.

4 §

Det ska finnas informationshanteringstjänster som gör det möjligt att

1. söka efter geografisk miljöinformation och att söka efter andra informa-

tionshanteringstjänster med utgångspunkt i innehållet i motsvarande metadata
samt att visa innehållet i metadata (söktjänster),

2. se geografisk miljöinformation och, i fråga om sådan information som

presenteras i form av kartor eller liknande, navigera i den, zooma in och ut i
den, panorera i den och att se på den genom att lägga olika informationslager
på varandra och var för sig samt att hitta förklarande information och det rele-
vanta innehållet i de metadata som rör informationen (visningstjänster),

3. ladda ned och, om det är lämpligt, få direkt åtkomst till kopior av geo-

grafisk miljöinformation eller delar av den (nedladdningstjänster),

4. omvandla geografisk miljöinformation så att den utan regelbundet åter-

kommande manuella åtgärder blir användbar i det sammanhängande systemet
(omvandlingstjänster), och

5. komma i kontakt med andra informationshanteringstjänster och e-han-

delstjänster så att man kan använda dem (förbindelsetjänster).

7 Senaste lydelse 2012:771.

8 Senaste lydelse 2012:771.

background image

8

SFS 2016:1192

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

7 §

9

Ytterligare bestämmelser om informationshanteringstjänster finns i

1. kommissionens förordning (EG) nr 976/2009 av den 19 oktober 2009

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG med
avseende på nättjänster, och

2. kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad
gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster.

För den information som anges i 3 kap. 14–33 §§ behöver söktjänster, vis-

ningstjänster, nedladdningstjänster och omvandlingstjänster inte finnas förrän
metadata för informationen har tagits fram.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.
2. För den information som anges i denna förordning behöver metadata

trots 4 kap. 1 § finnas först 1 juni 2017.

3. För de informationshanteringstjänster som anges i denna förordning be-

höver metadata trots 4 kap. 1 § finnas först 1 oktober 2017.

4. Det som sägs i 2 och 3 gäller dock endast om informationen inte omfat-

tades av förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation före
ikraftträdandet av denna förordning.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

9 Senaste lydelse 2012:771