SFS 2016:1194 Förordning om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

161194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1998:905) om miljökonse-

kvensbeskrivningar ska ha följande lydelse.

3 §

1

En verksamhet eller åtgärd ska alltid antas medföra en betydande

miljöpåverkan, om verksamheten eller åtgärden

1. omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt någon av 2 kap. 1

eller 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8, 9 eller 11–16 §, 6 kap. 1 eller 2 §, 7 kap. 1 eller
2 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap., 11 kap. 1, 2 eller 7–9 §, 12 kap. 1–36 eller 38, 39,
42 eller 43 §,

14 kap. 1–3, 9, 10, 15 eller 16 §, 15 kap. 1–9 eller 11–17 §,

17 kap. 1, 4 eller 5 §, 18 kap. 3, 6, 7 eller 9 §, 19 kap. 2 eller 3 §, 20 kap. 1
eller 3 §, 21 kap. 5, 7–9, 13 eller 14 §, 22 kap., 24 kap. 1, 3 eller 4 §, 28 kap.
1 eller 2 §, 29 kap. 5, 7, 9, 11, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 36, 45, 53, 58–64,
68, 71 eller 72 § eller 30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251),

2. omfattas av 4 kap. 1, 2 eller 3 § miljöprövningsförordningen och
a) är en torvtäkt som omfattar mer än 150 hektar eller har en produktion

som överstiger 25 000 kubikmeter per kalenderår, eller

b) är en täkt för annat än husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter,

torv och matjord undantagna, som omfattar mer än 25 hektar eller har en pro-
duktion som överstiger 25 000 ton per kalenderår,

3. är en vattenverksamhet med
a) minikraftverk eller annat vattenkraftverk,
b) vattenöverledning av mer än fem procent av normal lågvattenmängd i

något av berörda områden, eller

c) muddring i ett miljöriskområde eller muddring för en farled,
4. omfattas av någon av bestämmelserna om regeringens tillåtlighets-

prövning i 17 kap. 1 § 2 eller 3 eller 4 a § 13–17 miljöbalken,

5. innefattar en rörledning med en diameter som överstiger 800 millimeter

och en längd som överstiger 40 kilometer för transport av

a) gas, olja eller kemikalier, eller
b) koldioxid för geologisk lagring, eller
6. innefattar en anläggning för starkströmsluftledning med en spänning på

minst 220 kilovolt och en längd av minst 15 kilometer.

I fråga om andra verksamheter och åtgärder än de som avses i första stycket

samt i fråga om ändring av sådana verksamheter och åtgärder som avses i för-

1 Senaste lydelse 2015:365.

SFS 2016:1194

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1194

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

sta stycket ska länsstyrelsen med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 till
denna förordning besluta om verksamheten eller åtgärderna kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Om 3 § innebär strängare krav på en verksamhet eller åtgärd på så sätt

att den alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan medan den enligt
äldre bestämmelser inte alltid skulle antas medföra en betydande miljöpåver-
kan, ska de äldre bestämmelserna gälla för verksamheten eller åtgärden.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)