SFS 2016:1195 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

161195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken

dels att 2 kap. 4 § och bilagan ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 8 §, och närmast före 2 kap.

8 § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det närmast före 2 kap. 1 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

”Prövnings- och tillsynsavgift”.

2 kap.

4 §

1

De belopp som anges i bilagan avser de verksamheter som beskrivs i 2–

32 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251), med samma verksamhets-
koder. I bilagan är verksamheterna indelade i verksamhetsgrupper där varje
verksamhetsgrupp har en rubrik. Om rubriken är skriven med versaler, är den
rubrik för en eller flera verksamhetsgrupper. Om rubriken är skriven med
gemener, är den rubrik för en verksamhetsgrupp.

Om verksamheten omfattas av två eller flera lika eller olika stora belopp i

bilagan, ska prövnings- och tillsynsavgiften beräknas enligt 5 §.

Avgift för prövning av dispens från industriutsläppsförordningen

8 §

Den som ansöker om en dispens enligt 16 § industriutsläppsförord-

ningen (2013:250) ska betala avgift för prövningen med 56 000 kronor per
slutsats om bästa tillgängliga teknik som ansökan omfattar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:154.

SFS 2016:1195

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1195

Bilaga

2

Belopp för beräkning av prövnings- och tillsynsavgiften

I denna bilaga anges de belopp som för olika miljöfarliga verksamheter ska
användas för beräkning av prövnings- och tillsynsavgiften enligt 2 kap.

Verksamheter som upphört att vara tillståndspliktiga

För en verksamhet som har upphört att vara tillståndspliktig enligt föreskrifter
meddelade med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken men som bedrivs med stöd av
tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken är beloppet 1 500 kronor.

Verksamheter som omfattas av tillstånd efter ett förläggande

För en verksamhet som inte är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförord-
ningen (2013:251) men som har fått tillstånd efter ett föreläggande att ansöka
om tillstånd enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken är beloppet 4 500 kronor.

Verksamhet som frivilligt har sökt tillstånd
För en verksamhet som inte omfattas av en sådan tillståndsplikt som avses i
9 kap. 6 § miljöbalken men som har fått tillstånd efter en frivillig tillståndsan-
sökan enligt 9 kap. 6 b § miljöbalken är beloppet 1 500 kronor.

JORDBRUK

Djurhållning

1.10-i och 1.11

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1

eller 2 § miljöprövningsförordningen är beloppet 4 500 kronor (L) eller 1 950
kronor (K).

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK

5.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § miljöpröv-

ningsförordningen är beloppet 45 kronor per ton foderförbrukning per kalen-
derår (L) eller 15 kronor per ton foderförbrukning per kalenderår (K).

Den totala prövnings- och tillsynsavgiften efter beräkningen enligt 2 kap.

3 § ska uppgå till högst 70 000 kronor.

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT

Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 1 500 kronor.

2 Senaste lydelse 2015:154.

background image

3

SFS 2016:1195

10.11

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljö-

prövningsförordningen

1. beloppet 26 250 kronor (L) eller 18 300 kronor (K), om tillståndet gäller

för mer än 200 000 ton,

2. beloppet 15 750 kronor (L) eller 10 950 kronor (K), om tillståndet gäller

för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton,

3. beloppet 6 450 kronor (L) eller 4 500 kronor (K), om tillståndet gäller

för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton,

4. beloppet 2 550 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), om tillståndet gäller

för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton,

5. beloppet 1 950 kronor (L) eller 1 350 kronor (K), om tillståndet gäller

för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton, och

6. beloppet 1 200 kronor (L) eller 900 kronor (K), om tillståndet inte om-

fattas av någon av 1–5.

10.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 1 500 kronor för täkt av torv,
2. beloppet 26 250 kronor (L) eller 18 300 kronor (K) för annan täkt än

som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton,

3. beloppet 15 750 kronor (L) eller 10 950 kronor (K) för annan täkt än

som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000
ton,

4. beloppet 6 450 kronor (L) eller 4 500 kronor (K) för annan täkt än som

avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton,

5. beloppet 2 550 kronor (L) eller 1 800 kronor (K) för annan täkt än som

avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton,

6. beloppet 1 950 kronor (L) eller 1 350 kronor (K) för annan täkt än som

avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton, och

7. beloppet 1 200 kronor (L) eller 900 kronor (K) för annan täkt än som av-

ses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1–6.

Råpetroleum, naturgas och kol

11.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

11.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K) för utvinning i vatten-

område, och

2. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K) för utvinning på land.

Malm och mineral

13.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten

avser järnmalm,

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten

avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken,

background image

4

SFS 2016:1195

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken,

4. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om verksamheten

avser uran- eller toriummalm, och

5. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av någon av 1–4.

13.20-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten

avser järnmalm, och

2. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av 1.

13.30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor
(K).

13.40

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten

avser järnmalm,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser kol,

3. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om verksamheten

avser uran- eller toriummalm, och

4. beloppet 225 000 kronor (L) och 78 000 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av 1–3.

13.50

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om verksamheten

avser uran- eller toriummalm, och

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av 1.

13.60

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

LIVSMEDEL OCH FODER

Slakterier

15.10-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för produktion

baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för produktion som

inte omfattas av 1.

background image

5

SFS 2016:1195

15.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Livsmedel av animaliska råvaror

15.40-i och 15.45

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4

eller 5 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten

avser bearbetning av animaliska biprodukter,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser rökning, och

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av 1 eller 2.

Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.90-i och 15.95

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8

eller 9 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser rostning av kaffe,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behand-
ling med en produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår och inte omfattas
av 1 eller 2, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av någon av 1–3.

Livsmedel av kombinerade råvaror

15.131-i och 15.141

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap.

12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), med en produktion

av mer än 10 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av 1.

Mjölkprodukter

15.170

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Annan livsmedelstillverkning

15.185-i och 15.190

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap.

17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten

avser framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor
eller fetter med en produktion av mer än 100 000 ton per kalenderår,

background image

6

SFS 2016:1195

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor
eller fetter med en produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton
per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor
eller fetter med en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för annan verksam-

het som inte omfattas av någon av 1–3.

15.210

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

15.230

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § miljö-

prövningsförordningen är 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

15.250

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för framställning av

malt,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för framställning av

mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per kalenderår, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för framställning av

mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per
kalenderår.

15.270

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning för

tillverkning av jäst, och

2. beloppet 60 000 kronor (L) eller 22 500 kronor (K), för anläggning för

tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.

Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

15.330-i, 15.350-i och 15.370-i

För verksamhet som är tillståndspliktig

enligt 5 kap. 29, 31 eller 33 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning för

bearbetning av animaliska biprodukter med en produktion baserad på mer än
10 000 ton råvara per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för anläggning som

inte omfattas av 1.

TEXTILVAROR

17.10-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 110 000 kronor (L) eller 39 000 kronor
(K).

17.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § miljö-

prövningsförordningen är

background image

7

SFS 2016:1195

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för anläggning för

hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier
per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för anläggning som

inte omfattas av 1.

PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.10-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor
(K).

18.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten

avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser garvning av högst 1 000 ton produkter per kalenderår, och

3. beloppet 27 000 kronor (L) eller 9 000 kronor (K), om verksamheten

avser annan beredning av hudar och skinn än garvning.

TRÄVAROR

20.05-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

20.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för produktion som

omfattar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för produktion som

inte omfattas av 1.

20.50-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för produktion som

omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för produktion som

inte omfattas av 1.

20.70

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

21.10-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 375 000 kronor (L) eller 130 500 kronor (K), för anläggning för

en produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa per kalenderår
om verksamheten har blekeri,

background image

8

SFS 2016:1195

2. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), för en produktion

av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten har blekeri,

3. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för en produktion

av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har blekeri,

4. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om verksamheten

avser framställning av halvkemisk massa,

5. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för annan anlägg-

ning än de som avses i 1–4 med en produktion av mer än 200 000 ton per
kalenderår, och

6. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning som

inte omfattas av någon av 1–5.

21.30-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för framställning

av mer än 10 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 60 000 kronor (L) eller 22 500 kronor (K), för framställning

som inte omfattas av 1.

21.40

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 60 000 kronor (L) eller 22 500 kronor (K).

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION

22.30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE

23.05

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § miljöpröv-

ningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för en anläggning

med en total installerad effekt om mer än 200 megawatt,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en anläggning

med en total installerad effekt om mer än 100 megawatt men högst 200 mega-
watt,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en anläggning

med en total installerad effekt om mer än 10 megawatt men högst 100 mega-
watt,

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för en anläggning

med en total installerad effekt om högst 10 megawatt,.

23.10-i

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor
(K).

23.11-i

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten

avser överföring till vätskeformigt bränsle,

background image

9

SFS 2016:1195

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 kubik-
meter gas per kalenderår i anläggning med en installerad effekt av mer än 100
megawatt,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 kubik-
meter gas per kalenderår i anläggning med en installerad effekt av mer än
10 megawatt men högst 100 megawatt, och

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten av-

ser överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 kubikmeter
gas per kalenderår i anläggning med en installerad effekt av högst 10 mega-
watt.

23.12-i

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 4 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor
(K).

23.13

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 § miljöpröv-

ningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

23.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor
(K).

23.30-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 375 000 kronor (L) eller 130 500 kronor (K), för en produktion

av mer än 500 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för en produktion

som inte omfattas av 1.

23.40 och 23.50

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8

eller 9 § miljöprövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller
39 000 kronor (K).

KEMISKA PRODUKTER

Organiska kemikalier

24.01-i, 24.02-i, 24.03-i, 24.04-i, 24.05-i, 24.06-i, 24.07-i, 24.08-i, 24.09-i,
24.10-i, 24.11-i, 24.12-i, 24.13-i, 24.14-i, 24.15-i, 24.16-i, 24.17-i, 24.18-i,
24.19-i, 24.20-i, 24.21-i och 24.22-i

För en verksamhet som är tillstånds-

pliktig enligt någon av 12 kap. 1–22 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för anläggning

med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning

med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår.

background image

10

SFS 2016:1195

Oorganiska kemikalier

24.23-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om verksamheten

avser kloralkali med användning av amalgammetoden, och

2. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om verksamheten

avser annan tillverkning av gas än den som omfattas av 1.

24.24-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor
(K).

24.25-i, 24.26-i, 24.27-i, 24.28-i, 24.29-i, 24.30-i, 24.31-i och 24.32-i

För

en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 25–32 § miljö-
prövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för anläggning

med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning

med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår.

Gödselmedel

24.33-i och 24.34-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt

12 kap. 33 eller 34 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för anläggning

med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning

med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår.

Växtskyddsmedel och biocider

24.35-i och 24.36-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt

12 kap. 35 eller 36 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för anläggning

med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning

med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår.

24.37

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor
(K).

Läkemedel

24.38-i och 24.39-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt

12 kap. 38 eller 39 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för anläggning

med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning

med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår.

background image

11

SFS 2016:1195

Sprängämnen

24.42-i och 24.43-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt

12 kap. 42 eller 43 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för anläggning

med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning

med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår.

Annan kemisk tillverkning

24.45

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt
material,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser tillverkning av sprängämnen,

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser tillverkning av pyrotekniska artiklar, och

5. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten av-

ser tillverkning av ammunition.

GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en produktion av

mer än 10 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en produktion

som inte omfattas av 1.

25.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en produktion av

mer än 100 ton per kalenderår, och

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för en produktion

som inte omfattas av 1.

25.40

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.05-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

background image

12

SFS 2016:1195

26.10-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten

avser tillverkning av mineralull med smältning av mer än 10 000 ton minera-
ler per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser tillverkning av mineralull med smältning av mer än 5 000 ton men högst
10 000 ton mineraler per kalenderår.

26.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljö-

prövningsförordningen (verksamhetskod 26.20) är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), vid förbrukning av

mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per
kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), vid förbrukning av

mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arse-
nikföreningar per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), vid förbrukning av

mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenik-
föreningar per kalenderår,

4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), vid förbrukning av

mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1–3 per kalenderår,

5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), vid förbrukning av

mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1–
3 per kalenderår, och

6. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), vid förbrukning av

högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1–3 per kalenderår.

26.50-i

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

26.51

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § miljöpröv-

ningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Cement, betong, kalk, krita och gips

26.70-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor
(K).

26.80

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor
(K).

26.90-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

background image

13

SFS 2016:1195

Andra mineraliska produkter

26.130-i och 26.140

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt

14 kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen är beloppet 78 000 kronor
(L) eller 27 000 kronor (K).

26.170-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 §

miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kro-
nor (K).

STÅL OCH METALL

27.10-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-anläggning),

2. beloppet 375 000 kronor (L) eller 130 500 kronor (K), för annan anlägg-

ning än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 000 000 ton per kalen-
derår,

3. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kr (K), för annan anläggning

än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 000 ton men högst
1 000 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för annan anlägg-

ning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 000 ton per kalenderår.

27.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-anläggning),

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten

avser annan produktion av järn eller stål än som avses i 1,

3. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten

avser behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning för en pro-
duktion av mer än 50 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning för en pro-
duktion av högst 50 000 ton per kalenderår.

27.25-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor
(K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmvalsning.

27.26-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor
(K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
hammarsmide.

27.27-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljö-

prövningsförordningen är

background image

14

SFS 2016:1195

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med upp-
samling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink
per kalenderår,

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten av-

ser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med upp-
samling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton zink per kalenderår,

3. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om verksamheten av-

ser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med upp-
samling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men
högst 1 000 ton zink per kalenderår,

4. beloppet 3 600 kronor (L) eller 1 200 kronor (K), om verksamheten av-

ser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med upp-
samling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per
kalenderår,

5. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan upp-
samling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink
per kalenderår,

6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan upp-
samling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton zink per kalenderår,

7. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten av-

ser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan upp-
samling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 men högst
1 000 ton zink per kalenderår,

8. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om verksamheten av-

ser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan upp-
samling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per
kalenderår,

9. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält
metall än som avses i 1–8 med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter process-
och sköljvatten,

10. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält
metall än som avses i 1–8 med utsläpp av mer än 1 000 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter process- och sköljvatten,

11. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten

avser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält
metall än som avses i 1–8 med utsläpp av mer än 100 kubikmeter men högst
1 000 kubikmeter process- och sköljvatten, och

12. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om verksamheten av-

ser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält
metall än som avses i 1–8 med utsläpp av högst 100 kubikmeter process- och
sköljvatten.

background image

15

SFS 2016:1195

27.31

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor
(K).

27.32

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten

avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per kalenderår, och

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av 1.

27.40-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser gjuteri där form- eller kärnsand används med en produktion av mer än
10 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser gjuteri där form- eller kärnsand används med en produktion av högst
10 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer
än 10 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten av-

ser gjuteri där form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst
10 000 ton per kalenderår.

27.50

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand används med en pro-
duktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten av-

ser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand används med en pro-
duktion av högst 1 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten av-

ser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand inte används med en
produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår,

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om verksamheten av-

ser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand inte används med en
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår,

5. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten

avser gjutning av zink med en produktion av mer än 3 000 ton men högst
5 000 ton per kalenderår,

6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser gjutning av zink med en produktion av mer än 1 000 ton men högst
3 000 ton per kalenderår,

7. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten av-

ser gjutning av zink med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår,

8. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand

background image

16

SFS 2016:1195

används med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per
kalenderår,

9. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten av-

ser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används
med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår,

10. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten

avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte
används med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per
kalenderår, och

11. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om verksamheten av-

ser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte
används med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.

27.70-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §

miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för ferrolegerings-

verk,

2. beloppet 375 000 kronor (L) eller 130 500 kronor (K), för annan anlägg-

ning än som avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av mer än
80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,

3. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för annan anlägg-

ning än som avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av mer än
20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,

4. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för annan anlägg-

ning än som avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av mer än
3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,

5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för annan anlägg-

ning än som avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av högst 3 000
ton icke-järnmetall per kalenderår,

6. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), för annan produk-

tion än som avses i 1–5 av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,

7. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för annan produk-

tion än som avses i 1–5 av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järn-
metall per kalenderår,

8. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för annan produk-

tion än som avses i 1–5 av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järn-
metall per kalenderår, och

9. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för annan produk-

tion än som avses i 1–5 av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.80-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för ferrolegerings-

verk, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av 1.

27.100-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 §

miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om verksamheten

avser produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår,

background image

17

SFS 2016:1195

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om verksamheten

avser produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår,
och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av någon av 1–3.

27.101-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §

miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om verksamheten

avser gjutning av zink med en smältning av mer än 20 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om verksamheten

avser gjutning av zink med en smältning av mer än 10 000 ton men högst
20 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten

avser gjutning av zink med en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår,

4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand
används med en smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår,

5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand
används med en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår,

6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte
används med en smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår,

7. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten

avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte
används med en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår,

8. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om verksamheten

avser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning,
eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magne-
sium vid anläggning för gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per
kalenderår,

9. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om verksamheten

avser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning,
eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magne-
sium vid anläggning för gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men
högst 80 000 ton per kalenderår, och

10. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

avser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning,
eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magne-
sium vid anläggning för gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per
kalenderår.

27.110

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en produktion av

mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av 1.

background image

18

SFS 2016:1195

27.120

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), för en produktion

av mer än 80 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för en produktion

av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en produktion av

mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av någon av 1–3.

27.130

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för en produktion

av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en produktion av

mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för en produktion av

mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K) om verksamheten inte

omfattas av någon av 1–3.

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING
OCH FÄRGBORTTAGNING

28.10-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om utsläpp av pro-

cess- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om utsläpp av pro-

cess- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubik-
meter per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om utsläpp av pro-

cess- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter
per kalenderår, och

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om verksamheten inte

omfattas av någon av 1–3.

28.20 och 28.30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2

eller 4 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för anläggning som

ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 10 000 kubikmeter per
kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för anläggning som

ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 1 000 kubikmeter men
högst 10 000 kubikmeter per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för anläggning som

ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 100 kubikmeter men
högst 1 000 kubikmeter per kalenderår, och

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för anläggning som ger

upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte omfattas av någon av 1–3.

background image

19

SFS 2016:1195

28.50

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljö-

prövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för varmförzinkning

med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000
ton zink per kalenderår,

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för varmförzinkning

med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000
ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår,

3. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för varmförzinkning

med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton
men högst 1 000 ton zink per kalenderår,

4. beloppet 3 600 kronor (L) eller 1 200 kronor (K), för varmförzinkning

med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton
zink per kalenderår,

5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för varmförzinkning

utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000
ton zink per kalenderår,

6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för varmförzinkning

utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000
ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår,

7. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för varmförzinkning

utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton
zink per kalenderår,

8. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för varmförzinkning

utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton
zink per kalenderår,

9. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för annan verksam-

het än varmförzinkning med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår,

10. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för annan verksam-

het än varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är större än
1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår,

11. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för annan verksam-

het än varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är större än
100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår,

12. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för annan verksamhet

än varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är högst
100 kubikmeter per kalenderår, och

13. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för annan verksamhet

än varmförzinkning som inte medför utsläpp av process- och sköljvatten.

28.80

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor
(K).

background image

20

SFS 2016:1195

31.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

31.40-i och 31.50

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap.

4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är beloppet 225 000 kronor (L) eller
78 000 kronor (K).

METALLBEARBETNING

Motorfordon

34.30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för en tillverkning

och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon per kalenderår med en
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en tillverkning

och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon men högst 100 000
motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst
3,5 ton,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en tillverkning

och sammansättning av högst 25 000 motorfordon per kalenderår med en
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton,

4. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för en tillverkning

och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per kalenderår med en
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton,

5. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en tillverkning

och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men högst 20 000 motor-
fordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än
3,5 ton, och

6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en tillverkning

och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per kalenderår med en total-
vikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

Maskinell bearbetning

34.60

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor
(K).

34.70

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för tankvolym på

mer än 50 kubikmeter,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för tankvolym på

mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för tankvolym på

mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

background image

21

SFS 2016:1195

Gas- och oljeplattformar

35.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 9 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor
(K).

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL

39.10-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om förbrukningen

uppgår till mer än 500 ton per kalenderår,

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om förbrukningen

uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om förbrukningen

uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om förbrukningen

uppgår till högst 50 ton per kalenderår.

39.15

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om förbrukningen

av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 ton per kalenderår,

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om förbrukningen

av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per
kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om förbrukningen

av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per
kalenderår,

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om förbrukningen

av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton men högst 50 ton per
kalenderår, och

5. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om förbrukningen av

organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton per kalenderår.

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER

39.60

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

39.80

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME,
KYLA

Anaerob biologisk behandling

40.01

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § miljö-

prövningsförordningen är

background image

22

SFS 2016:1195

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K) för anläggning vid

jordbruksföretag, och

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av 1.

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

40.05-i och 40.15

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap.

4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K) för anläggning vid

jordbruksföretag, och

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten

inte omfattas av 1.

Kärnkraft

40.30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor
(K).

Förbränning

40.40-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K) för gasturbinanlägg-

ningar, och

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K) om verksamheten

inte omfattas av 1.

40.50-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K) för gasturbinanlägg-

ningar,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K) för andra anlägg-

ningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 200
megawatt men högst 300 megawatt,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K) för andra anlägg-

ningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 100
megawatt men högst 200 megawatt, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K) för andra anlägg-

ningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 50
megawatt men högst 100 megawatt.

40.51

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Vindkraft

40.90 och 40.95

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap.

13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är beloppet

background image

23

SFS 2016:1195

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för vindkraftverk som

står tillsammans (gruppstation) till havs,

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för fler än 20 vind-

kraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land, och

3. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för högst 20 vindkraft-

verk som står tillsammans (gruppstation) på land.

AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

45.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor
(K).

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Hamnar

63.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K) för hamn med mer än

50 anlöp per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 15 000 kronor (K) för hamn med mer än

10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår, och

3. beloppet 15 000 kronor (L) eller 7 500 kronor (K) för hamn med upp till

10 anlöp per kalenderår.

Flygplatser

63.30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K) för verksamhet som

omfattar mer än 100 000 flygrörelser per kalenderår,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K) för verksamhet som

omfattar mer än 40 000 flygrörelser men högst 100 000 flygrörelser per
kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K) för verksamhet som

omfattar mer än 10 000 flygrörelser men högst 40 000 flygrörelser per kalen-
derår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K) för verksamhet som

inte omfattas av någon av 1–3.

63.40

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 27 000 kronor.

TANKRENGÖRING

74.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

background image

24

SFS 2016:1195

RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och 90.11

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1

eller 2 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för en avlopps-

reningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 personer eller som tar
emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000
personekvivalenter,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en avlopps-

reningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 personer men högst
100 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 person-
ekvivalenter, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en avlopps-

reningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 personer men högst
20 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 person-
ekvivalenter.

90.15-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 60 000 kronor (L) eller 22 500 kronor (K).

AVFALL

Förbränning

90.180-i och 90.181-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt

29 kap. 5 eller 6 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 375 000 kronor (L) eller 130 500 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

90.190 och 90.191

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.

7 eller 8 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller
13 200 kronor (K).

90.200-i och 90.201-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt

29 kap. 9 eller 10 § miljöprövningsförordningen är beloppet 169 500 kronor
(L) eller 60 000 kronor (K).

90.210-i och 90.211-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt

29 kap. 11 eller 12 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår,
och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden inte omfattas av 1.

background image

25

SFS 2016:1195

90.212-i och 90.213-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt

29 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 60 000 kronor (L) eller 22 500 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår,
och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.220 och 90.221

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.

15 eller 16 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår,
och

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden inte omfattas av 1.

Deponering

90.271

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

90.290-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 §

miljöprövningsförordningen är beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kro-
nor (K).

90.300-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 §

miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår,
och

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda av-

fallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.310

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår,

2.beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3.

90.320-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 §

miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår, och

background image

26

SFS 2016:1195

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.330-i och 90.340

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt

29 kap. 24 eller 25 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor
(L) eller 13 200 kronor (K).

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen
verksamhet

90.381 och 90.383

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.

27 eller 28 § miljöprövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller
5 400 kronor (K).

Biologisk behandling

90.161

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3.

Animaliskt avfall

90.241-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 §

miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden inte omfattas av 1.

Återvinning för anläggningsändamål

90.131

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

Uppgrävda massor

90.361

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

Mekanisk bearbetning och sortering

90.100

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § miljö-

prövningsförordningen är

background image

27

SFS 2016:1195

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för verksamhet med

mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för verksamhet som

inte omfattas av 1.

90.70

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för verksamhet med

mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per kalenderår, och

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för verksamhet som

inte omfattas av 1.

Uttjänta fordon

90.119

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3.

Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.

48 eller 50 § miljöprövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller
5 400 kronor (K).

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

90.454-i, 90.455 och 90.457

För en verksamhet som är tillståndspliktig en-

ligt 29 kap. 52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3.

90.458

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår,

background image

28

SFS 2016:1195

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår,

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, och

5. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–4.

Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande

90.408-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 §

miljöprövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor
(K).

Fartygsåtervinning

90.451

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 169 500 kronor.

Radioaktivt avfall

90.460 och 90.470

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.

58 eller 59 § miljöprövningsförordningen är beloppet 156 000 kronor (L)
eller 99 000 kronor (K).

Lagring och avskiljning av koldioxid

90.480 och 90.485

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.

60 eller 61 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om den planerade

lagringen är mer än 100 000 ton, och

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den planerade

lagringen är högst 100 000 ton.

90.500-i och 90.510

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt

29 kap. 62 eller 63 § miljöprövningsförordningen är beloppet 169 500 kronor
(L) eller 60 000 kronor (K).

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

90.405-i och 90.406-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt

29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår,
och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

90.435-i

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 §

miljöprövningsförordningen är

background image

29

SFS 2016:1195

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.410 och 90.420

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.

68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår,
och

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3.

90.440

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.450

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, och

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda

avfallsmängden inte omfattas av 1.

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR

92.10

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för civilt skjutfält,

och

2. beloppet 5 400 kronor för annat skjutfält.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § miljö-

prövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016