SFS 2016:1196 Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

161196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:512) om
deponering av avfall;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2001:512) om deponering av

avfall ska ha följande lydelse.

4 §

1

Denna förordning ska inte tillämpas på

1. användning av avfall för gödsel- eller jordförbättringsändamål såsom

kompost, rötrest, avloppsslam, slam som kommer från muddringsverksamhet
och liknande material,

2. användning av lämpligt inert avfall för byggnadsändamål i deponier, vid

restaurering eller för mark-, väg- eller utfyllnadsarbete,

3. deponering av icke-farliga muddringsmassor på land längs små sund,

kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från,

4. avfall som omfattas av förordningen (2013:319) om utvinningsavfall,
5. lagring, slutförvaring och annat omhändertagande av
a) använt kärnbränsle och kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk

verksamhet, och

b) radioaktivt avfall enligt strålskyddslagen (1988:220), och
6. omhändertagande av djurkadaver i den mån inte annat följer av före-

skrifter om omhändertagande av djurkadaver.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:532.

SFS 2016:1196

Utkom från trycket
den

9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016