SFS 2016:1197 Förordning om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller

161197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:675) om
omgivningsbuller;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2004:675) om omgivnings-

buller ska ha följande lydelse.

2 §

1

I denna förordning avses med

omgivningsbuller: buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell

verksamhet,

industriell verksamhet: verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas

av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) med en verk-
samhetskod som slutar med -i eller som är en tillståndspliktig hamn enligt den
förordningen,

direktiv 2002/49/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG

av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1137/2008,

Lden: bullermått för allmän störning definierat på det sätt som anges i

bilaga 1 punkt 1 i direktiv 2002/49/EG, och

Lnight: bullermått för sömnstörning definierat på det sätt som anges i

bilaga 1 punkt 2 i direktiv 2002/49/EG.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:265.

SFS 2016:1197

Utkom från trycket
den

9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016