SFS 2016:1198 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

161198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 10 a § miljötillsynsförordningen (2011:13)

ska ha följande lydelse.

1 kap.

10 a §

1

Den operativa tillsynsmyndigheten ska med utgångspunkt i myndig-

hetens tillsynsplan upprätta och regelbundet uppdatera ett tillsynsprogram för
varje verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251), om den verksamhetskod som gäller
för verksamheten slutar med -i.

I tillsynsprogrammet ska myndigheten bestämma hur ofta tillsynsbesök ska

genomföras. Tiden mellan två tillsynsbesök ska bestämmas utifrån en bedöm-
ning av verksamhetens risk för miljön. Om verksamheten innebär betydande
risker för miljön får tiden inte överskrida ett år och i andra fall får den inte
överskrida tre år.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:832.

SFS 2016:1198

Utkom från trycket
den

9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016