SFS 2016:1199 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

161199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2011:927);

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om avfallsförordningen (2011:927)
dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.

4 §

1

Med deponi avses i denna förordning en upplagsplats för avfall som

finns på eller i jorden.

Som deponi räknas inte en plats där avfall
1. lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan plats där

det ska behandlas,

2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker för en kortare period än tre

år, eller

3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än

ett år.

5 §

Med deponera avses i denna förordning att bortskaffa avfall genom att

lägga det på en deponi.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Tidigare 4 § upphävd genom 2016:809.

SFS 2016:1199

Utkom från trycket
den

9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016