SFS 2016:1162 Upphandlingsförordning

161162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Upphandlingsförordning;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Förordningens innehåll

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen

(2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av konces-
sioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsom-
rådet. Förordningen kompletterar även kommissionens genomförandeförord-
ning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standard-
formulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och
om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011.

Annonsering

Offentliggörande genom Europeiska unionens publikationsbyrå

2 §

En annons om upphandling enligt 10 kap., 17 kap. 16 § och 18 kap. 2 §

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 10 kap, 16 kap. 16 § och 17 kap.
2 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna eller
8 kap. och 14 kap. 16 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
ska skickas elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå för publi-
cering.

En annons enligt 8 kap. lagen (2011:1029) om upphandling på försvars-

och säkerhetsområdet ska skickas elektroniskt eller på annat sätt till publika-
tionsbyrån för publicering. Vid förfarande med förkortade tidsfrister enligt
9 kap. 7 § samma lag ska annonsen eller meddelandet skickas antingen med
elektroniska medel eller med telefax.

En upphandlande myndighet eller enhet får dessutom offentliggöra upp-

handlingen på något annat sätt under förutsättning att 6, 9 och 10 §§ följs.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om
offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i den ursprungliga
lydelsen, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014
om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter
och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i den ursprungliga lydel-
sen, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om
tilldelning av koncessioner, i den ursprungliga lydelsen, och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid
tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande
myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direkti-
ven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:1162

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1162

Offentliggörande på upphandlarprofil

3 §

Med upphandlarprofil avses en sammanställning av uppgifter som är

tillgängliga på internet och som innehåller information om den upphandlande
myndigheten eller enheten och dess upphandlingar.

4 §

En upphandlande myndighet eller enhet får, i stället för vad som anges i

2 §, publicera en förhandsannons enligt 10 kap. 3 § lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling, 10 kap. 3 § lagen (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna eller 8 kap. 2 § lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet på myndighetens eller enhetens upphandlar-
profil. I sådant fall ska myndigheten eller enheten skicka ett meddelande elek-
troniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå om detta. Förhandsannon-
sen får inte publiceras på upphandlarprofilen innan meddelandet har skickats
till publikationsbyrån.

Utformningen av annonser och förfarandet för annonsering

5 §

En annons eller ett meddelande som ska skickas till Europeiska unio-

nens publikationsbyrå ska utformas enligt kommissionens genomförandeför-
ordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av stan-
dardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling
och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011. Även en
förhandsannons som en upphandlande myndighet eller enhet publicerar på
upphandlarprofilen ska utformas enligt samma förordning.

En annons eller ett meddelande enligt lagen (2011:1029) om upphandling

på försvars- och säkerhetsområdet som skickas utan användande av elektro-
niska medel ska begränsas till ca 650 ord.

6 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska anmäla ändringar i giltig-

hetstiden för ett dynamiskt inköpssystem genom att till Europeiska unionens
publikationsbyrå skicka en annons med användande av det standardformulär
som skickades när systemet inrättades. En ändring som innebär att systemet
avslutas ska anmälas till publikationsbyrån genom en efterannons.

Första stycket gäller även vid ändringar i giltighetstiden för ett kvalifice-

ringssystem.

7 §

En upphandlande myndighet eller enhet får välja på vilket eller vilka av

Europeiska unionens språk en annons som skickas till Europeiska unionens
publikationsbyrå ska publiceras. Om annonsen avser upphandling enligt
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet får
myndigheten eller enheten dock välja endast ett av unionens språk.

Endast den eller de publicerade språkversionerna ska gälla.

8 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska kunna visa vilken dag en

annons enligt 2 § eller ett meddelande enligt 4 eller 6 § har skickats till Euro-
peiska unionens publikationsbyrå.

9 §

En upphandlande myndighet eller enhet får inte på egen hand publicera

eller på något annat sätt offentliggöra innehållet i en annons enligt 2 § första
stycket innan den har publicerats av Europeiska unionens publikationsbyrå.

background image

3

SFS 2016:1162

Myndigheten eller enheten får dock offentliggöra innehållet, om den inte
inom 48 timmar från det att publikationsbyrån bekräftade att annonsen tagits
emot har fått någon underrättelse från publikationsbyrån om att publicering
har skett.

En upphandlande myndighet eller enhet får inte på egen hand publicera

eller på något annat sätt offentliggöra innehållet i en annons enligt 2 § andra
stycket innan den har skickats till publikationsbyrån.

Andra stycket gäller inte efterannonsering enligt 8 kap. 3 § första stycket

lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

10 §

En annons som offentliggörs av den upphandlande myndigheten eller

enheten på egen hand får inte innehålla någon annan information än den som
har skickats till Europeiska unionens publikationsbyrå eller har publicerats på
upphandlarprofilen. Annonsen ska innehålla uppgift om vilken dag den skick-
ades till publikationsbyrån eller publicerades på upphandlarprofilen.

En förhandsannons som publiceras på upphandlarprofilen ska innehålla

uppgift om vilken dag meddelandet om publiceringen skickades till publika-
tionsbyrån.

Förhandsannons som används som anbudsinfordran

11 §

En förhandsannons som används som anbudsinfordran enligt 10 kap.

2 § första stycket lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller 10 kap.
2 § första stycket lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssekto-
rerna ska skickas för publicering senast 35 dagar men tidigast 12 månader
före den dag då inbjudan att bekräfta intresse skickas.

Förhandsannonsen får

avse en period om längst 12 månader från den dag annonsen skickades.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i en förhandsannons en-

ligt första stycket ange

1. vilka varor, tjänster eller byggentreprenader kontraktet kommer att om-

fatta, och

2. att kontraktet kommer att tilldelas genom selektivt förfarande eller för-

handlat förfarande utan någon ytterligare annonsering och att intresserade
leverantörer ska anmäla sitt intresse.

I en förhandsannons enligt 10 kap. 2 § andra stycket lagen om offentlig

upphandling eller 10 kap. 2 § andra stycket lagen om upphandling inom för-
sörjningssektorerna ska det anges

1. vilken typ av tjänster kontrakten kommer att omfatta, och
2. att kontrakten kommer att tilldelas utan någon ytterligare annonsering

och att intresserade leverantörer ska anmäla sitt intresse.

Förhandsannons på försvars- och säkerhetsområdet

12 §

En förhandsannons enligt 8 kap. 2 § lagen (2011:1029) om upphand-

ling på försvars- och säkerhetsområdet ska så snart det är möjligt skickas till
Europeiska unionens publikationsbyrå för publicering.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i förhandsannonsen ange
1. det totala beräknade värdet per varuområde, med hänvisning till den

CPV-nomenklatur som avses i 2 kap. 5 § lagen om upphandling på försvars-
och säkerhetsområdet, om förhandsannonsen avser upphandling av varor,

background image

4

SFS 2016:1162

2. det totala beräknade värdet av varje tjänstekategori som anges i bilaga 2

(A-tjänster) till lagen, om förhandsannonsen avser tjänster, och

3. väsentliga karakteristika för varje kontrakt eller ramavtal, om för-

handsannonsen avser byggentreprenader.

Annons om avsikt att tilldela kontrakt genom direktupphandling

13 §

En annons enligt 19 kap. 13 § lagen (2016:1145) om offentlig upp-

handling, 19 kap. 13 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjnings-
sektorerna och 15 kap. 7 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars-
och säkerhetsområdet ska innehålla

1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och kontaktupp-

gifter,

2. uppgifter om föremålet för och värdet av kontraktet,
3. namn och kontaktuppgifter avseende den eller de som har tilldelats kon-

traktet,

4. skälen till att upphandlingen inte har annonserats, och
5. de upplysningar i övrigt som är relevanta.

Efterannons enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna
vid tjänstekontrakt som avser forskning och utveckling

14 §

Vid efterannonsering enligt 10 kap. 5 § lagen (2016:1146) om upp-

handling inom försörjningssektorerna i fråga om sådan tilldelning av ett tjäns-
tekontrakt avseende forskning och utveckling som enligt 6 kap. 9 § samma
lag görs utan föregående annonsering, får den upphandlande enheten i stället
för uppgifter om tjänsternas art och mängd ange att kontraktet avser forsk-
nings- och utvecklingstjänster.

Om en upphandlande enhet efter ett förfarande med annonsering har tillde-

lat ett tjänstekontrakt som avser forskning och utveckling, får uppgifterna i
efterannonsen om tjänsternas art och kvalitet begränsas, dock inte mer än att
uppgifterna är minst lika utförliga som i annonsen om upphandling.

Säkerhetsanordning för utrustning för elektronisk mottagning av
handlingar

15 §

Säkerhetsanordningarna enligt 12 kap. 8 § lagen (2016:1145) om of-

fentlig upphandling, 12 kap. 8 § lagen (2016:1146) om upphandling inom för-
sörjningssektorerna och 10 kap. 8 § lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner ska även vara utformade så att det kan säkerställas att endast be-
höriga personer får bestämma datum för när insända uppgifter ska göras till-
gängliga och efter det datumet bevilja tillgång till uppgifterna.

Säkerhetsanordningarna enligt 10 kap. 3 § lagen (2011:1029) om upphand-

ling på försvars- och säkerhetsområdet ska

1. göra det möjligt att få fram en exakt tidpunkt när handlingarna togs

emot,

2. inom rimliga gränser säkerställa att ingen har tillgång till de uppgifter

som överförts elektroniskt innan angivna tidsfrister för olika åtgärder har löpt
ut,

background image

5

SFS 2016:1162

3. säkerställa att det finns system som innebär att det går att få del av samt-

liga eller en del av de insända uppgifterna i en upphandling eller projekttäv-
ling bara om de personer som är behöriga agerar samtidigt, och

4. säkerställa att insända uppgifter inte är tillgängliga förrän efter ett be-

stämt datum.

Innehåll i individuella rapporter och protokoll

Individuella rapporter vid offentlig upphandling

16 §

En individuell rapport ska, utöver det som anges i 12 kap. 16 § lagen

(2016:1145) om offentlig upphandling, innehålla uppgifter om

1. den upphandlande myndighetens namn och adress samt föremålet för

och värdet av kontraktet, ramavtalet eller det dynamiska inköpssystemet,

2. namnen på de utvalda anbudssökandena eller anbudsgivarna och skälen

till att de valts,

3. namnen på de anbudssökande eller anbudsgivare som inte godtagits och

skälen till det,

4. namnet på den leverantör som tilldelats kontraktet och skälen till att den

anbudsgivarens anbud valts,

5. hur stor del av fullgörandet av kontraktet eller ramavtalet som leverantö-

ren avser att lägga ut på någon annan, om det är känt, och

6. namn på eventuella underleverantörer.
Om den upphandlande myndigheten har beslutat att inte tilldela kontrakt,

ingå ramavtal eller inrätta ett dynamiskt inköpssystem, ska rapporten inne-
hålla skälen för detta.

Om uppgifterna i första och andra stycket framgår av efterannonsen enligt

10 kap. 4 § lagen om offentlig upphandling, får den upphandlande myndighe-
ten i stället hänvisa till den.

Protokoll vid upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

17 §

Protokoll ska, utöver det som anges i 10 kap. 12 § lagen (2011:1029)

om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, innehålla uppgifter om

1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och adress samt

föremålet för och värdet av kontraktet eller ramavtalet,

2. namnen på de utvalda anbudssökandena eller anbudsgivarna och skälen

till att de valts,

3. namnen på de anbudssökande eller anbudsgivare som inte godtagits och

skälen till det, och

4. namnet på den leverantör som tilldelats kontraktet, skälen till att hans

eller hennes anbud valts och, om det är känt, uppgift om hur stor del av full-
görandet av kontraktet eller ramavtalet som leverantören avser att lägga ut på
någon annan.

Om den upphandlande myndigheten eller enheten har beslutat att inte till-

dela kontrakt eller ingå ramavtal, ska rapporten innehålla skälen för detta.

Allmänna förvaltningsdomstolars underrättelseskyldighet

18 §

En allmän förvaltningsdomstol ska till Konkurrensverket skicka en

dom eller ett slutligt beslut i ett mål om överprövning enligt lagen

background image

6

SFS 2016:1162

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

(2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av konces-
sioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsom-
rådet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Genom förordningen upphävs upphandlingsförordningen (2011:1040).

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)