SFS 2016:1200 Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

161200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i industriutsläppsförordningen
(2013:250);

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 §, 2 kap. 4, 17, 21 och 25 §§ och rubri-

ken närmast före 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250) ska ha föl-
jande lydelse.

1 kap.

Ordförklaringar

2 §

I denna förordning avses med

industriutsläppsverksamhet: en verksamhet som är tillståndspliktig eller

omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) med
en verksamhetskod som slutar med -i,

huvudverksamhet: den huvudsakliga industriutsläppsverksamhet som be-

drivs på en anläggning, och

sidoverksamhet: en industriutsläppsverksamhet som bedrivs på en anlägg-

ning men som inte är den huvudsakliga industriutsläppsverksamheten på
anläggningen.

2 kap.

4 §

Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2012/135/EU av den

28 februari 2012 om fastställande av BAT-slutsatser gällande järn- och stål-
tillverkning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/
EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tid-
ning den 8 mars 2012. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa till-
gängliga teknik för

1. verksamheter som omfattas av 4 kap. 12 § miljöprövningsförordningen

(2013:251),

2. verksamheter som omfattas av 11 kap. 2 § miljöprövningsförordningen,

och

3. verksamheter som omfattas av 15 kap. 1 § miljöprövningsförordningen.

17 §

Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2013/163/EU av den

26 mars 2013 om fastställande av BAT-slutsatser gällande produktion av
cement, kalk och magnesiumoxid, i enlighet med Europaparlamentets och
rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska

SFS 2016:1200

Utkom från trycket
den

9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1200

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

unionens officiella tidning den 9 april 2013. Bilagan till beslutet innehåller
slutsatser om bästa tillgängliga teknik för

1. verksamheter som omfattas av 14 kap. 9 § miljöprövningsförordningen

(2013:251),

2. verksamheter som omfattas av 14 kap. 11 § miljöprövningsförord-

ningen, och

3. verksamheter som omfattas av 14 kap. 19 § miljöprövningsförord-

ningen.

21 §

1

Europeiska kommissionens genomförandebeslut nr 2013/732/EU av

den 9 december 2013 om fastställande av BAT-slutsatser för klor-alkalipro-
duktion, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU
om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning
den 11 december 2013. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa till-
gängliga teknik för verksamheter som omfattas av 12 kap. 23, 24, 27 och
28 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251).

25 §

2

Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2014/738/EU av den

9 oktober 2014 om fastställande av BAT-slutsatser gällande raffinering av
mineralolja och gas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens offi-
ciella tidning den 28 oktober 2014. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser
om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 11 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen (2013:251).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:230.

2 Senaste lydelse 2016:833.