SFS 2016:1201 Förordning med instruktion för Brottsförebyggande rådet

161201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Brottsförebyggande rådet;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Brottsförebyggande rådet har till uppgift att bidra till kunskapsutveck-

lingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt att främja
brottsförebyggande arbete.

Myndigheten ska löpande bistå regeringen i kriminalpolitiska frågor.

2 §

Myndigheten ska utveckla kunskap på det kriminalpolitiska området

genom att

1. ansvara för den officiella kriminalstatistiken i enlighet med förordningen

(2001:100) om den officiella statistiken och utveckla denna statistik samt
annan relevant statistik,

2. initiera och bedriva forsknings-, analys- och utvecklingsarbete, och
3. årligen genomföra den nationella trygghetsundersökningen, årligen ta

fram kunskap om hatbrott och minst vart tredje år genomföra skolunder-
sökningen om brott.

3 §

Myndigheten ska bidra till att verksamheterna inom det kriminal-

politiska området bedrivs kunskapsbaserat genom att

1. identifiera angelägna utvecklingsområden för rättsväsendet och för det

brottsförebyggande arbetet,

2. baserat på kunskap framtagen av myndigheten och på annan nationell

och internationell kunskap ge regeringen, myndigheter inom rättsväsendet
och brottsförebyggande aktörer underlag för åtgärder och prioriteringar, och

3. ge metodstöd till myndigheter inom rättsväsendet och till aktörer på na-

tionell, regional och lokal nivå vars verksamhet har betydelse för det brotts-
förebyggande arbetet.

4 §

Myndigheten ska bidra till utvecklingen av det brottsförebyggande arbe-

tet och till samordning mellan aktörer vars verksamhet har betydelse för det
brottsförebyggande arbetet.

5 §

Myndigheten ska årligen genomföra det internationella symposiet

Stockholm Criminology Symposium samt ansvara för prisceremonin avse-
ende Stockholmspriset i kriminologi.

SFS 2016:1201

Utkom från trycket
den

9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1201

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

6 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhets-, barn- och ungdomsper-

spektiv i sin verksamhet genom att belysa och beakta förhållanden utifrån
ålder och kön.

Om det inte finns särskilda skäl mot det, ska myndigheten redovisa statis-

tik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund.

Ledning

7 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio

ledamöter.

Särskilda organ

9 §

Till myndigheten är ett rådgivande organ knutet, det vetenskapliga

rådet, som har till uppgift att bistå med råd och vägledning i myndighetens
forsknings-, analys-, utvecklings- och statistikverksamhet och verka för att
den bedrivs på vetenskaplig grund.

Det vetenskapliga rådet består av personer med vetenskaplig erfarenhet

från ämnesområden som har betydelse för rådets verksamhet.

Myndighetens chef förordnar ledamöter i rådet.

Anställningar och uppdrag

10 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

12 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

�verklagande

13 § Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat
ekonomiskt stöd får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:1170) med instruk-

tion för Brottsförebyggande rådet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anna C. Lindberg
(Justitiedepartementet)