SFS 2016:1202 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

161202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 a kap. 1, 3, 7 och 8 §§ och

44 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

20 a kap.

1 §

3

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid beräkning av anskaff-

ningsvärden och anskaffningsutgifter för tillgångar och förpliktelser som in-
går i verksamheten vid beskattningsinträdet om

1. en fysisk eller juridisk persons inkomst av en näringsverksamhet eller

del av en näringsverksamhet inte har beskattats på grund av att personen inte
har varit skattskyldig i Sverige för verksamheten men sådan skattskyldighet
inträder,

2. inkomsten i ett svenskt handelsbolag eller i en i utlandet delägarbeskat-

tad juridisk person inte har beskattats i Sverige på grund av att delägaren inte
varit skattskyldig i Sverige för verksamheten men sådan skyldighet inträder,

3. verksamheten bedrivs av en utländsk juridisk person med lågbeskattade

inkomster och delägaren inte varit skattskyldig för personens inkomst ome-
delbart före beskattningsåret,

4. inkomsten har varit undantagen från beskattning i Sverige på grund av

ett skatteavtal och undantaget upphör,

5. en tillgång eller förpliktelse förs över från en näringsverksamhet eller del

av en näringsverksamhet, vars inkomst inte beskattas i Sverige till samma
persons näringsverksamhet eller del av näringsverksamhet, vars inkomst
beskattas här,

6. en tillgång eller förpliktelse förs över genom en fusion eller fission från

en näringsverksamhet eller del av en näringsverksamhet, vars inkomst inte ti-
digare har beskattats i Sverige, eller

7. verksamheten har varit tonnagebeskattad enligt 39 b kap. och tonnage-

beskattningen upphör.

Vid tillämpning av första stycket 6 ska vad som sägs om anskaffningsvärde

och beskattning i 3 §, anskaffningsutgift, förbättringsutgift och innehavsår i
4 §, anskaffningsutgift och förbättringsutgift i 5 § samt värdering av förplik-
telse i 8 §, avse förhållandena i det överlåtande företaget.

1 Prop. 2016/17:7, bet. 2016/17:SkU7, rskr. 2016/17:62.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2016:887.

SFS 2016:1202

Utkom från trycket
den 13 december 2016

background image

2

SFS 2016:1202

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas inte på verksamhet som undan-

tagits från skattskyldighet enligt 7 kap.

3 §

Som anskaffningsvärde för lagertillgångar, pågående arbeten, kund-

fordringar och liknande tillgångar ska anses det lägsta av anskaffningsvärdet
och det verkliga värdet vid beskattningsinträdet. De lagertillgångar som finns
kvar vid beskattningsinträdet ska anses ha anskaffats eller tillverkats senast.
Med anskaffningsvärde och verkligt värde avses detsamma som i 17 kap. 2 §.

Vid beskattningsinträde som avses i 1 § första stycket 6 ska dock som

anskaffningsvärde för lagertillgångar som avses i 4 kap. 14 a och 14 c §§ års-
redovisningslagen (1995:1554) anses det verkliga värdet. För tillgångar som
avses i 4 kap. 14 b § första stycket 1�3 och 5 årsredovisningslagen ska som
anskaffningsvärde anses det värde som tillgångarna har tagits upp till vid
beskattningen om beskattning har skett för en period som avslutats i samband
med beskattningsinträdet. Om beskattning inte har skett för en sådan period
ska som anskaffningsvärde anses det värde som tillgångarna skulle ha tagits
upp till vid beskattningen om beskattning hade skett. Vid tillämpning av detta
stycke ska finansiella instrument som enligt 17 kap. 20 § andra stycket ingår i
lagret behandlas som lagertillgångar.

Andra stycket gäller bara om näringsverksamheten eller den del av närings-

verksamheten som tillgångarna ingår i före beskattningsinträdet har beskattats
i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med
vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informa-
tionsutbyte som är tillämplig på de aktuella tillgångarna.

7 §

Om överföringen av en tillgång har medfört att ett belopp som ska mot-

svara tillgångens marknadsvärde har tagits upp till beskattning i en annan stat,
ska tillgången anses ha anskaffats för detta belopp. Detta gäller dock bara om
den andra staten ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller är en
stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om
informationsutbyte som är tillämplig på den aktuella tillgången eller närings-
verksamheten.

Första stycket gäller inte om tillgångens värde bestäms enligt 3 § andra

stycket.

8 § En förpliktelse ska värderas till det belopp varmed den enligt en mark-
nadsmässig bedömning belastar verksamheten vid beskattningsinträdet. Den
får dock inte tas upp till ett lägre belopp än vad den tagits upp till i räken-
skaperna.

Vid beskattningsinträde som avses i 1 § första stycket 6 ska en sådan för-

pliktelse som avses i 4 kap. 14 b § första stycket 4�6 årsredovisningslagen
(1995:1554) värderas till det belopp som den har tagits upp till vid beskatt-
ningen om beskattning har skett för en period som avslutats i samband med
beskattningsinträdet. Om beskattning inte har skett för en sådan period ska
förpliktelsen värderas till det belopp som den skulle ha tagits upp till vid
beskattningen om beskattning hade skett.

Andra stycket gäller bara om näringsverksamheten eller den del av närings-

verksamheten som förpliktelsen ingår i före beskattningsinträdet har beskat-
tats i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat
med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om
informationsutbyte som är tillämplig på den aktuella förpliktelsen.

background image

3

SFS 2016:1202

44 kap.

8 §

Ett värdepapper anses avyttrat om det företag som gett ut det

1. försätts i konkurs och är ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekono-

misk förening,

2. upplöses genom konkurs och är ett annat företag än ett svenskt aktie-

bolag eller en svensk ekonomisk förening, eller

3. upplöses genom fusion eller fission och värdepapperet därigenom defini-

tivt förlorar sitt värde.

Vid sådana konkurser som avses i första stycket 1 ska en kapitalförlust all-

tid anses definitiv när företaget försätts i konkurs.

Av 37 kap. 29 § första stycket framgår att bestämmelsen i första stycket 3

inte gäller värdepapper som innehas av det övertagande företaget vid en kva-
lificerad fusion eller fission.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den

31 december 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016