SFS 2016:1203 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

161203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 kap. 1 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

27 kap.

1 §

2

Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller

fastställande av underlag för bestämmande av skatt eller som avser fastighets-
taxering för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

Sekretess gäller vidare
1. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen

enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskatt-
ningsverksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska för-
hållanden som har tillförts databasen,

2. hos kommun eller landsting för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden som Skatterättsnämnden har lämnat i ett ärende om
förhandsbesked i en skatte- eller taxeringsfråga, och

3. hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds personliga eller eko-

nomiska förhållanden som Skatteverket har lämnat i ett ärende om särskild
sjukförsäkringsavgift.

Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och annan direkt skatt samt

omsättningsskatt, tull och annan indirekt skatt. Med skatt jämställs arbets-
givaravgift, prisregleringsavgift och liknande avgift, avgift enligt lagen
(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, skattetillägg, återkallelse-
avgift och förseningsavgift samt expeditionsavgift och tilläggsavgift enligt
lagen (2004:629) om trängselskatt. Med verksamhet som avser bestämmande
av skatt jämställs verksamhet som avser bestämmande av pensionsgrundande
inkomst.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3, 4 eller 6 §.
För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. För upp-

gift om avgift enligt lagen om avgift till registrerat trossamfund gäller dock
sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

1 Prop. 2016/17:7, bet. 2016/17:SkU7, rskr. 2016/17:62.

2 Senaste lydelse 2011:1427.

SFS 2016:1203

Utkom från trycket
den 13 december 2016

background image

2

SFS 2016:1203

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)