SFS 2016:1205 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

161205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 11, 11 a och 34 §§ förordningen (2010:1122)

om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

11 §

1

Schablonersättning för personer som har tagits emot i en kommun

från och med den 1 januari 2016 ska vara

� 126 400 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och
� 79 100 kronor för en person som har fyllt 65 år.
Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången

av månaden innan ersättningen betalas ut.

11 a §

2

Schablonersättning för personer som har tagits emot i en kommun

till och med den 31 december 2015 ska vara

� 83 600 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och
� 52 400 kronor för en person som har fyllt 65 år.
Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången

av månaden innan ersättningen betalas ut.

34 §

3

Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en

utlänning som omfattas av 5 och 5 a §§ som har genomförts inom tolv måna-
der från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §,
om utlänningen inte har genomgått någon hälsoundersökning innan han eller
hon först togs emot i en kommun eller om en hälsoundersökning krävs av
smittskyddsskäl.

En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av en schablon-

ersättning med 2 080 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i samband
med hälsoundersökningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsounder-

sökningar som uppkommit före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2015:883.

2 Senaste lydelse 2015:883.

3 Senaste lydelse 2015:228.

SFS 2016:1205

Utkom från trycket
den 13 december 2016

background image

2

SFS 2016:1205

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)