SFS 2016:1206 Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

161206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig
ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 6 och 6 a §§ förordningen (1996:1357) om stat-

lig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande lydelse.

6 §

1

Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en schabloner-

sättning som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för utlän-
ningar som bor inom landstinget eller kommunen och som är registrerade hos
Migrationsverket den sista dagen i kvartalet. Ersättningen betalas ut i den
månad som följer varje kvartalsskifte.

Schablonersättningen som ges för barn är 3 580 kronor för barn till och

med 18 år. För vuxna ges schablonersättning med 4 245 kronor för personer
från och med 19 år till och med 60 år och med 5 390 kronor för personer som
är 61 år eller äldre.

Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med

vård som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen.

6 a §

2

En hälsoundersökning enligt 3 och 4 §§ ersätts i form av en schablon-

ersättning om 2 080 kronor. I ersättningen inkluderas kostnader för tolk i
samband med hälsoundersökningen.

Ersättningen betalas ut kvartalsvis i efterskott efter ansökan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsounder-

sökningar som har uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:896.

2 Senaste lydelse 2014:1402.

SFS 2016:1206

Utkom från trycket
den 13 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016