SFS 2016:1209 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

161209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2016:1145) om offentlig

upphandling ska införas en ny paragraf, 3 kap. 28 §, och närmast före 3 kap.
28 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Vissa kollektivtrafiktjänster

28 §

Denna lag gäller inte för kontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg,

med tunnelbana eller på vatten.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:28, bet. 2016/17:TU5, rskr: 2016/17:71.

SFS 2016:1209

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016