SFS 2016:1210 Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

161210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna;

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2016:1146) om upp-

handling inom försörjningssektorerna ska införas en ny paragraf, 3 kap. 33 §,
och närmast före 3 kap. 33 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Vissa kollektivtrafiktjänster

33 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg,
med tunnelbana eller på vatten.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:28, bet. 2016/17:TU5, rskr: 2016/17:71.

SFS 2016:1210

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016