SFS 2016:1211 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

161211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner;

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2016:1147) om upp-

handling av koncessioner ska införas en ny paragraf, 3 kap. 36 §, och närmast
före 3 kap 36 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Upphandling av kollektivtrafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning

36 §

I lagen (2010:1065) om kollektivtrafik anges vilka bestämmelser i

denna lag som ska tillämpas när kollektivtrafik ska upphandlas enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober
2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets för-
ordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:28, bet 2016/17:TU5, rskr. 2016/17:71.

SFS 2016:1211

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016