SFS 2016:1213 Förordning om ändring i förordningen (2011:1126) om kollektivtrafik

161213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1126) om
kollektivtrafik;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1126) om kollektiv-

trafik

dels att 2, 6 och 7 §§ och rubriken närmast före 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tio nya paragrafer 8�17 §§, och närmast före 8, 9

och 17 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 5 kap. 1 § lagen

(2010:1065) om kollektivtrafik.

6 §

1

Ett kollektivtrafikföretag, en behörig myndighet enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om
kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s kollektivtrafikförordning) och
den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik ska till Transportstyrelsen lämna de uppgifter som behövs för
utvärdering och uppföljning av utvecklingen av marknaden för kollektiv-
trafik.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt

första stycket.

Undantag från anmälnings- och informationsskyldighet

7 §

2

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från skyldig-

het som anges i 4 kap. 1, 2 eller 3 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Transportstyrelsen får även besluta om sådana undantag i enskilda fall. Ett

beslut om undantag får förenas med villkor.

Avgifter

8 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av

en ansökan om undantag enligt 7 § och för tillsyn enligt 5 kap. 1 § lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik och enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 1�4 kap. i den lagen.

1 Senaste lydelse 2012:438.

2 Senaste lydelse 2012:438.

SFS 2016:1213

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1213

Upphandling av kollektivtrafik

Annonsering av upphandling

9 §

I artikel 7.2 och 7.3 i EU:s kollektivtrafikförordning finns bestämmelser

om offentliggörande av planerade upphandlingar och av uppgifter om direkt-
tilldelade avtal i vissa fall.

10 §

Europeiska kommissionen har utarbetat standardformulär för offentlig-

görande av upphandlingar. Formulären finns tillgängliga via Europeiska unio-
nens publikationsbyrå.

11 §

Bestämmelserna i 12�16 §§ kompletterar 4 a kap. 6 § lagen

(2010:1065) om kollektivtrafik i fråga om annonsering av upphandling.

12 §

En annons om upphandling enligt 8 kap. 1, 6 och 7 §§ och 14 kap. 16 §

lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska skickas elektroniskt
till Europeiska unionens publikationsbyrå för publicering.

Upphandlingen får dessutom offentliggöras på något annat sätt under förut-

sättning att 14 och 15 §§ följs.

13 §

En behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning eller den

till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik ska kunna visa vilken dag den skickat en annons enligt 12 §
första stycket till Europeiska unionens publikationsbyrå.

14 §

En behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning eller den

till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik får inte på egen hand publicera eller på något annat sätt offent-
liggöra innehållet i en annons enligt 12 § första stycket innan den har skickats
till Europeiska unionens publikationsbyrå.

15 §

En annons som offentliggörs på egen hand av en behörig myndighet

enligt EU:s kollektivtrafikförordning eller den till vilken befogenhet överläm-
nats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik får inte innehålla
någon annan information än den som har skickats till Europeiska unionens
publikationsbyrå. Annonsen ska innehålla uppgift om vilken dag den skicka-
des till publikationsbyrån.

16 §

En behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning eller den

till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik får välja på vilket eller vilka av Europeiska unionens språk en
annons som skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå ska publiceras.
Endast den eller de publicerade språkversionerna ska gälla.

Allmän förvaltningsdomstols underrättelseskyldighet

17 §

En allmän förvaltningsdomstol ska till Konkurrensverket skicka en

dom eller ett slutligt beslut i ett mål om överprövning av upphandling som av-
ser

1. tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på

vatten, eller

background image

3

SFS 2016:1213

2. tjänstekoncession för kollektivtrafik.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016