SFS 2016:1214 Förordning om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap

161214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1975:48) om
upphävande av kungörelsen (1940:440) om
hänförande av vissa automobiler till fordonstypen
motorredskap;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att punkt 3 och 5 i övergångsbestämmelserna till

förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hän-
förande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap ska ha följande
lydelse.

3

2. Fordon som avses i 1 får brukas efter utgången av mars månad 1980 om

fordonets ägare anmäler till länsstyrelsen att han eller hon avser att bruka for-
donet efter utgången av mars månad 1980. Fordonets registreringsnummer
ska då anges.

5

3. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2017.
2. Förordningen tillämpas första gången för besiktningar och flygande

inspektioner som genomförs från den 20 maj 2018.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om perio-
disk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upp-
hävande av direktiv 2009/40/EG, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2003:579.

3 Senaste lydelse 2003:579.

SFS 2016:1214

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016