SFS 2016:1216 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

161216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 3 kap. 2 §, 6 kap. 11 § och 7 kap. 1 § förord-

ningen (2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

2

Uppgifter om registreringsnummer, chassinummer, fordonsslag,

fabrikatskod, orsak till avregistreringen, avregistreringsdatum, tillverknings-
datum eller datum för första ibruktagandet, färg, modellkod, årsmodell och
vem som har meddelat trafikförsäkring ska gallras ur vägtrafikregistret sju år
efter det att ett fordon har avregistrerats. Uppgifter om besiktningsresultat
som har förts in i besiktningsprotokoll enligt 8 kap. 3 c § fordonsförordningen
(2009:211) ska gallras ur registret tre år efter det att ett fordon har avregistre-
rats.

�vriga uppgifter om fordon och fordonsägare ska, utöver vad som sägs i

tredje stycket, gallras ur registret ett år efter det att ett fordon har avregistre-
rats. Om fordonsägaren vid denna tidpunkt har obetalda skatter eller avgifter
för fordonet, ska uppgifter om fordonet och fordonsägaren gallras när skulden
betalats eller när fordringen preskriberats.

Om det efter avregistreringen finns en uppgift om efterlysning, ska uppgif-

ter om fordonet gallras först när efterlysningen upphört.

En uppgift om föregående fordonsägare ska gallras ur registret fem år efter

det att den fördes in. Detta gäller dock först när antalet föregående ägare över-
stiger två.

6 kap.

11 §

3

Vid färd med ett registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige

ska föraren medföra ett registreringsbevis som är utfärdat enligt rådets direk-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om
periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och
om upphävande av direktiv 2009/40/EG, i den ursprungliga lydelsen, rådets direk-
tiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/46/EU, och Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2014/47/EU av den 3 april 2014 om tekniska vägkontroller
av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direk-
tiv 2000/30/EG, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2012:176.

3 Senaste lydelse 2005:1229.

SFS 2016:1216

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1216

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

tiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon, i lydel-
sen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/46/EU, eller ett regist-
reringsbevis som visar

1. registreringsnumret,
2. datum för första registreringen eller fordonets tillverkningsår,
3. namn och adress beträffande den person som beviset har utfärdats för,
4. tillverkarens namn eller varumärke,
5. fordonets tillverknings- eller serienummer,
6. fordonets totalvikt, om fordonet är avsett för godstransporter, och
7. bevisets giltighetstid, om den inte är obegränsad.
Vid färd med ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige

ska dragfordonets förare medföra ett bevis om att fordonet får användas i tra-
fik i sitt hemland. Beviset ska innehålla de uppgifter som anges i första
stycket 2�7.

De handlingar som avses i första och andra styckena ska på begäran över-

lämnas för kontroll till bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman. Uppgif-
terna i handlingarna ska vara angivna antingen med enbart latinska bokstäver
eller engelsk kursivstil eller också upprepade i denna form. Handlingarna ska
vara i sådant skick att de kan läsas utan svårighet.

7 kap.

1 §

4

I samband med registreringen av ett fordon ska Transportstyrelsen till-

dela det ett registreringsnummer, som består av tre bokstäver och tre siffror.

Transportstyrelsen ska utfärda ett registreringsbevis för varje registrerat

fordon om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2017.
2. Förordningen tillämpas första gången för besiktningar och flygande

inspektioner som genomförs från den 20 maj 2018.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:1132. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.