SFS 2016:1217 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

161217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fordonsförordningen (2009:211);

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om fordonsförordningen (2009:211)2

dels att 6 kap. 4, 8, 10 och 11 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 4 kap 26 a §, 6 kap. 2, 3, 5�7, 9, 11 a, 15 och 24 §§, 8 kap. 3 c, 9, 16

och 21 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 23 a §, av följande lydelse.

4 kap.

26 a §

3

Om ett fordon har godkänts vid en obligatorisk trafiksäkerhetsprov-

ning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk
provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om
upphävande av direktiv 2009/40/EG, i den ursprungliga lydelsen, i en annan
medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under tid då
fordonet var registrerat där, ska besiktningsorganet, på begäran av fordons-
ägaren och med tillämpning av 6 kap. 11 a § fastställa tidpunkten för den
senaste trafiksäkerhetsprovning då fordonet blev godkänt.

6 kap.

2 §

Kontrollbesiktning kan ske som periodiskt återkommande kontroll-

besiktning eller efter föreläggande från Transportstyrelsen, en polisman eller
en bilinspektör.

3 §

Periodiskt återkommande kontrollbesiktning ska ske av fordon som av-

ses i 5�7 och 9 §§.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på

periodiskt återkommande kontrollbesiktning av fordon som används under

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om perio-
disk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om
upphävande av direktiv 2009/40/EG, i den ursprungliga lydelsen, rådets direktiv
1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/46/EU, och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/47/EU av den 3 april 2014 om tekniska vägkontroller av tra-
fiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv
2000/30/EG, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse av
6 kap. 10 § 2012:246
6 kap 11 § 2012:246.

3 Senaste lydelse 2011:1133.

SFS 2016:1217

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1217

speciella förhållanden, fordon som aldrig eller praktiskt taget aldrig körs på
vägar som upplåtits för allmän trafik och fordon som uteslutande används på
små öar utan fast förbindelse med fastlandet.

5 §

Periodisk kontrollbesiktning ska ske av bilar med en totalvikt av högst

3,5 ton

� första gången senast tre år efter den månad då bilen första gången togs i

bruk,

� andra gången senast två år efter den månad då föregående fullständiga

kontrollbesiktning utfördes, och

� därefter senast fjorton månader efter den månad då föregående fullstän-

diga kontrollbesiktning utfördes.

6 §

Periodisk kontrollbesiktning ska ske

� första gången senast ett år efter den månad då fordonet första gången togs

i bruk, och

� därefter senast ett år efter den månad då föregående fullständiga kontroll-

besiktning utfördes.

Periodisk kontrollbesiktning enligt första stycket ska ske för fordon av föl-

jande slag:

1. Bilar, som inte är EG-mobilkranar, och bildragna släpvagnar med en

totalvikt över 3,5 ton.

2. Utryckningsfordon.
3. Registrerade motorfordon som används vid övningskörning i en trafik-

skola.

4. Registrerade motorfordon som drivs med gas från gasverk på fordonen

eller på tillkopplade släpfordon, och registrerade släpfordon på vilka ett
sådant gasverk dras.

5. Registrerade bilar, släpvagnar och släpslädar som används i yrkesmässig

trafik för personbefordran eller taxitrafik.

6. Registrerade släpvagnar och släpslädar som är inrättade för transport av

sjuka och skadade.

7. Registrerade bilar som används i en uthyrningsrörelse.
8. Registrerade bilar som används för sådan skolskjutsning enligt förord-

ningen (1970:340) om skolskjutsning som inte är yrkesmässig trafik eller
taxitrafik.

9. Registrerade bussar.
10. Registrerade terrängmotorfordon och terrängsläp som, med förare mot

betalning, ställs till allmänhetens förfogande för personbefordran, och
registrerade terrängmotorfordon som används i uthyrningsrörelse.

7 §

Periodisk kontrollbesiktning ska ske

� första gången senast fyra år efter den månad då fordonet första gången

togs i bruk, och

� därefter senast två år efter den månad då föregående fullständiga

kontrollbesiktning utfördes.

Periodisk kontrollbesiktning enligt första stycket ska ske för fordon av föl-

jande slag:

1. Bildragna släpvagnar med en totalvikt av högst 3,5 ton.
2. Motorcyklar.

background image

3

SFS 2016:1217

3. Motorredskap klass I, EG-mobilkranar och släpvagnar som dras av

sådana fordon.

4. Traktor b.
5. Motorredskap som utgörs av ombyggda bilar enligt kungörelsen

(1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorred-
skap.

6. Traktorer som utgörs av ombyggda bilar.

9 §

I stället för vad som anges i 5 § ska personbilar och lätta lastbilar, från

och med det kalenderår som infaller trettio år efter fordonsåret, kontrollbesik-
tas senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesikt-
ning utfördes. Med fordonsår avses den uppgift i vägtrafikregistret som anger
ett fordons årsmodell eller, om sådan uppgift saknas, tillverkningsår. Om
båda uppgifterna saknas i registret, avses med fordonsår det år när fordonet
första gången togs i bruk.

11 a §

4

Om ett fordon varit registrerat i en annan medlemsstat inom Europe-

iska ekonomiska samarbetsområdet och när det var registrerat där godkändes
vid en periodisk trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/45/EU, i den ursprungliga lydelsen, ska trafiksäkerhets-
provningen vid tillämpningen av 5�7 och 15 §§ jämställas med en kontroll-
besiktning som har utförts i Sverige.

15 §

5

Om ett fordon inte har genomgått en periodisk kontrollbesiktning

inom den tid som anges i 3, 5�7 och 9 §§, inträder körförbud för det från och
med kalendermånaden efter den månad då det senast skulle ha genomgått en
sådan besiktning.

23 a §

En sådan rapport från flygande inspektion som avses i artikel 7 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU, i den ursprungliga lydel-
sen, ska medföras i en buss, en tung lastbil, ett släpfordon med en totalvikt
över 3,5 ton eller en traktor b. Rapporten ska på begäran visas upp för en bil-
inspektör eller polisman om den finns tillgänglig och det inte är obehövligt.

24 §

6

En buss, en tung lastbil eller ett släpfordon med en totalvikt över

3,5 ton, som stoppas för en flygande inspektion, ska inte kontrolleras om for-
donets förare kan visa att fordonet under de senaste tre månaderna har genom-
gått

1. en fullständig kontrollbesiktning,
2. en flygande inspektion, eller
3. en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och

rådets direktiv 2014/45/EU, i den ursprungliga lydelsen, i något annat land.

Första stycket gäller dock inte
1. om fordonet är uppenbart bristfälligt,
2. om kontrollen avser någon annan utrustning än den som kontrollerades

vid den tidigare flygande inspektionen, eller

3. kontroll av att enkla brister har avhjälpts.

4 Senaste lydelse 2011:1133.

5 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

6 Senaste lydelse 2011:1133.

background image

4

SFS 2016:1217

8 kap.

3 c §

7

Vid besiktning ska besiktningsprotokoll föras. En kopia av besikt-

ningsprotokollet ska efter avslutad förrättning överlämnas till fordonets
förare. Vid beslut om körförbud eller andra beslut som får överklagas enligt
5 kap. 4 och 5 §§ fordonslagen (2002:574) ska en underrättelse om hur man
överklagar beslutet biläggas protokollet och överlämnas till fordonets förare.

Ett sådant besiktningsprotokoll som avses i artikel 7 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2014/47/EU, i den ursprungliga lydelsen, ska medföras i
en buss, en tung lastbil, ett släpfordon med en totalvikt över 3,5 ton eller en
traktor b. Protokollet ska på begäran visas upp för en bilinspektör eller polis-
man om det finns tillgängligt och det inte är obehövligt.

9 §

8

Till penningböter döms ägaren av ett fordon om han eller hon uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som skäligen har kunnat
krävas av honom eller henne för att hindra att fordonet används i strid mot

1. körförbud,
2. bestämmelserna om fordons beskaffenhet och utrustning i
a) 2 kap. 1 §,
b) föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning,
3. bestämmelserna om mopedbesiktning i 2 kap. 2 § eller 4 kap. 35 §,
4. bestämmelserna om lämplighetsbesiktning i 5 kap. 1 § 1�4, eller
5. bestämmelserna om medförande av dokument i 6 kap. 23 a § eller 8 kap.

3 c § andra stycket.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på föraren, om denne har

känt till hindret för att använda fordonet på det sätt som har skett, samt på den
som avses i 2 kap. 14 § andra stycket.

16 §

9

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om fordons beskaffenhet och utrustning,
2. om omfattningen av den kontroll som avses i denna förordning,
3. om omfattningen av de kontroller som avses i 2 kap. 11 och 12 §§

fordonslagen (2002:574),

4. om utrustning som används vid den kontroll som avses i 2 kap. 10 §

fordonslagen,

5. om den utbildning och kompetens som krävs för polismän och bilinspek-

törer som utför kontroller enligt 2 kap. 10 och 12 §§ fordonslagen,

6. om den tekniska kompetensen och utrustningen samt kvalitetssäkringen

hos besiktningsorgan och provningsorgan enligt fordonslagen samt sådana
verkstäder som anges i 6 kap. 17 §,

7. om certifiering av en besiktningstekniker och den utbildning och kompe-

tens som krävs för sådan certifiering,

8. om tekniska tjänster,
9. om tillsynen över efterlevnaden av fordonslagen, denna förordning och

föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning,

10. om tillverkares tillhandahållande av information,

7 Senaste lydelse 2010:75.

8 Senaste lydelse 2012:246.

9 Senaste lydelse 2016:174.

background image

5

SFS 2016:1217

11. om skyldighet för besiktningsorgan att rapportera genomförande och

utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för full-
görande av tillsyn enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen,

12. om avgifter för tillsyn enligt 5 kap. 3 a�3 c §§ fordonslagen och

ärendehandläggning enligt den lagen och enligt föreskrifter som har medde-
lats med stöd av lagen,

13. om besiktningsorganens förande av protokoll och dokumentations-

skyldighet i fråga om fordonsbesiktning,

14. om sådan underrättelseskyldighet för besiktningsorgan som avses i

4 kap. 5 § fordonslagen, och

15. om avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om
godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon och
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den
15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och tre-
hjuliga fordon och fyrhjulingar.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten

av fordonslagen, av denna förordning, av förordningen (EU) nr 167/2013 om
godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon och
av förordningen (EU) nr 168/2013 om godkännande och marknadskontroll
för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att
1. vissa fordonsdelar eller fordonstillbehör får tas i bruk, saluföras eller

användas endast om de är märkta enligt styrelsens föreskrifter eller är av en
typ som har godkänts av styrelsen eller någon annan myndighet,

2. förfarandet med nationellt typgodkännande under en övergångsperiod

får tillämpas även för andra fordon än sådana som anges i 3 kap. 4 §, och

3. tekniska tjänster får vara etablerade i något land utanför Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet.

21 §

Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt artikel 15 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU, i den ursprungliga lydelsen, och
enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU, i den
ursprunglig lydelsen.

Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige

enligt artikel 17.1 och 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/47/EU, i den ursprungliga lydelsen, och fullgöra den rapporterings-
skyldighet och de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 20.1 i
direktivet, i den ursprungliga lydelsen.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2017.
2. Förordningen tillämpas första gången för besiktningar och flygande

inspektioner som genomförs från den 20 maj 2018.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016