SFS 2016:1218 Förordning om ändring i förordningen (2016:1169) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

161218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:1169) om ändring
i förordningen (2007:1117) med instruktion för
Konkurrensverket;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver att 3 och 8 §§ förordningen (2007:1117) med in-

struktion för Konkurrensverket i stället för lydelsen enligt förordningen
(2016:1169) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

3 §

Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av

1. konkurrenslagen (2008:579),
2. 22 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 22 kap. 1 §

lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 18 kap. 1 §
lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och 18

kap. 1 §

lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

3. lagen (2014:836) om näringsförbud,
4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
5. 10 kap. 7 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
6. 22 § lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elek-

tronisk identifiering,

7. förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luft-

fartens område,

8. konkurrensförordningen (2008:604), och
9. 5 kap. 4 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
Konkurrensverket är tillsynsmyndighet då Arbetsförmedlingen tillämpar

lagen (2008:962) om valfrihetssystem i enlighet med lagen (2010:536) om
valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Vid tillsynen tillämpas 10 kap. 8 § lagen
om valfrihetssystem.

8 § Konkurrensverket ska i lämplig omfattning informera företag, upphand-
lande myndigheter, upphandlande enheter och andra berörda om

1. avgöranden i konkurrens- och upphandlingsärenden,
2. tillämpningen av konkurrenslagen (2008:579), lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjnings-
sektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

3. tillämpningen av 4 a kap. lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, och
4. Europeiska unionens konkurrens- och upphandlingsregler.
Konkurrensverket ska främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för

en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

SFS 2016:1218

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1218

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Konkurrensverket ska ge länsstyrelserna sådant underlag som de behöver

för sina uppgifter på konkurrensområdet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)