SFS 2016:1222 Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000)

161222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lotterilagen (1994:1000);

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lotterilagen (1994:1000)

dels att 10, 21 d, 35 och 45 §§ och rubriken närmast före 35 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 47 a och 47 b §§, och närmast

före 47 a § en ny rubrik av följande lydelse.

10 §

Tillstånd att anordna ett lotteri får lämnas endast om det kan antas att

verksamheten kommer att bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt,
som även säkerställer att nödvändiga sociala och hälsomässiga skyddshänsyn
tas, samt enligt meddelade föreskrifter, villkor och bestämmelser.

21 d §

2

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får, beträf-

fande tillståndspliktiga lotterier som förmedlas med hjälp av elektro-
magnetiska vågor, meddela föreskrifter i fråga om folkbokföring för delta-
gande, andra krav för anordnande av lotteri samt krav på utrustning som
används av anordnaren.

Förbud att delta i lotterier

35 §

3

Den som anordnar lotteri får inte låta någon som är under 18 år delta i

lotteriet. Detsamma gäller den som är ombud för den som anordnar lotteriet.

Första stycket gäller inte för lotterier anordnade enligt 17 §, 19�21 §§ och

21 c §.

�&ldersgränsen enligt första stycket eller den högre gräns som enligt villkor

i tillstånd gäller för ett lotteri ska tydligt anges på platser där försäljning av
spelprodukter sker.

45 §

Regeringen får meddela särskilt tillstånd att anordna lotteri i andra fall

och annan ordning än som anges i 11�13 §§, 15�24 §§ och 32�34 §§. Sådant
tillstånd får dock inte avse kedjebrevsspel eller liknande spel.

Tillstånd att anordna lotteri enligt första stycket får endast meddelas spel-

företag som ägs av staten eller spelföretag där staten har det rättsligt bestäm-
mande inflytandet.

1 Prop. 2016/17:8, bet. 2016/17:KrU2, rskr. 2016/17:89.

2 Senaste lydelse 2002:592.

3 Senaste lydelse 2001:1045.

SFS 2016:1222

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1222

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Marknadsföring

47 a §

Vid marknadsföring av lotteri till konsumenter ska måttfullhet iakt-

tas.

Marknadsföring enligt första stycket får inte rikta sig särskilt till barn eller

ungdomar som inte har fyllt 18 år.

47 b § Marknadsföring som strider mot 47 a § ska vid tillämpningen av 5,
23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses som otillbörlig mot
konsumenter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)