SFS 2016:1224 Förordning om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

161224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i lotteriförordningen (1994:1451);

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om lotteriförordningen (1994:1451)

1

dels att 11 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av 11 § 2002:758.

SFS 2016:1224

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016