SFS 2016:1225 Förordning om ändring i förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten

161225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:527) med
instruktion för Upphandlingsmyndigheten;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2015:527) med instruktion

för Upphandlingsmyndigheten ska införas två nya paragrafer, 7 a och 7 b §§,
och närmast före 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

EU-samarbete

7 a §

Myndigheten ska ansvara för att

1. uppdatera Europeiska kommissionens online-verktyg för tillhandahål-

lande av intyg och certifikat (e-Certis) i enlighet med artikel 59.6 och artikel
61.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari
2014 om offentlig upphandling, i den ursprungliga lydelsen, och

2. lämna sådana officiella förklaringar som avses i artikel 60.2 tredje

stycket i direktiv 2014/24/EU och göra dessa tillgängliga i e-Certis.

7 b §

Myndigheten ska bistå upphandlande myndigheter och enheter från

andra medlemsstater för att underlätta dessa myndigheters och enheters kon-
takt med svenska myndigheter i frågor som rör

1. information om handlingar och bevismedel som har lämnats avseende

tekniska specifikationer, provningsrapporter, certifiering och märkning,

2. information om databaser med tillgång till kompletterande dokument,
3. information om skäl för uteslutning och kvalificeringskrav,
4. upplysningar om bevismedel för uteslutning och kvalificeringskrav,
5. information om handlingar och bevis om kvalitetssäkrings- och miljö-

ledningsstandarder, och

6. information, såsom lagar, förordningar, kollektivavtal eller tekniska

standarder, om bevis och dokument som åberopats som förklaring till ett
onormalt lågt anbud.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om
offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i den ursprungliga
lydelsen och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari
2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, trans-
porter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i den ursprungliga
lydelsen.

SFS 2016:1225

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1225

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)