SFS 2016:1226 Tillkännagivande av CPV-referensnummer för tjänstekontrakt vid upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

161226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av CPV-referensnummer för tjänstekontrakt vid
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet;

beslutat den 8 december 2016.

Regeringen tillkännager följande.

Vid tillämpning av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och

säkerhetsområdet gäller följande CPV-referensnummer för A-tjänster och B-
tjänster enligt

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009

om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för bygg-
entreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter
på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG
och 2004/18/EG i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2015/2340,
och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den

5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV).

SFS 2016:1226

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1226

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategori-
nummer

�mne

CPV-referensnummer

1

Underhålls- och reparations-
tjänster

50000000�5, från 50100000�6 till
50884000�5 (utom 50310000�1
till 50324200�4 och 50116510�9,
50190000�3, 50229000�6,
50243000�0) och från
51000000�9 till 51900000�1

2

Tjänster för militärt bistånd
till utlandet

75211300�1

3

Försvarstjänster, militära för-
svarstjänster och civila för-
svarstjänster

75220000�4, 75221000�1,
75222000�8

4

Undersöknings- och säker-
hetstjänster

Från 79700000�1 till 79720000�7

5

Landtransport

60000000�8, från 60100000�9 till
60183000�4 (utom 60160000�7,
60161000�4) och från
64120000�3 till 64121200�2

6

Lufttransporttjänster: trans-
porter av passagerare och
gods, med undantag av post-
transporter

60400000�2, från 60410000�5 till
60424120�3 (utom 60411000�2
60421000�5) från 60440000�4 till
60445000�9 och 60500000�3

7

Postbefordran på land och i
luften

60160000�7, 60161000�4,
60411000�2, 60421000�5

8

Järnvägstransporttjänster

Från 60200000�0 till 60220000�6

9

Sjötransporttjänster

Från 60600000�4 till 60653000�0
och från 63727000�1 till
63727200�3

10

Hjälptjänster och tjänster i an-
slutning till transporter

Från 63100000�0 till 63111000�
0, från 63120000�6 till
63121100�4, 63122000�0,
63512000�1 och från 63520000�0
till 6370000�6

11

Telekommunikationstjänster

Från 64200000�8 till
64228200�2, 72318000�7 och
från 72700000�7 till 72720000�3

12

Finansiella tjänster: försäk-
ringstjänster

Från 66500000�5 till 66720000�3

background image

3

SFS 2016:1226

13

Databehandlingstjänster och
därmed sammanhängande
tjänster

Från 50310000�1 till
50324200�4, från 72000000�5 till
72920000�5 (utom 72318000�7
och från 72700000�7 till
72720000�3), 79342410�4,
9342410�4

14

Forsknings- och utvecklings-
tjänster och utvärderings-
prov, med undantag av forsk-
nings- och utvecklingstjäns-
ter som inte uteslutande är till
förmån för den upphandlande
myndigheten eller enheten i
dess egen verksamhet, under
förutsättning att dessa tjänster
helt finansieras av den upp-
handlande myndigheten eller
enheten

Från 73000000�2 till 73436000�7

15

Redovisnings-, revisions- och
bokföringstjänster

Från 79210000�9 till 79212500�8

16

Organisationskonsulttjänster,
med undantag av medlings-
och förlikningstjänster, och
därmed sammanhängande
tjänster

Från 73200000�4 till
73220000�0, från 79400000�8 till
79421200�3 och 79342000�3,
79342100�4, 79342300�6,
79342320�2, 79342321�9,
79910000�6, 79991000�7,
98362000�8

17

Arkitekttjänster, tekniska
konsulttjänster och integre-
rade tekniska tjänster, stads-
planering och landskapsarki-
tektur, därmed sammanhäng-
ande vetenskapliga och tek-
niska konsulttjänster, teknisk
provning och analys

Från 71000000�8 till 71900000�7
(utom 71550000�8) och
79994000�8

18

Fastighetsstädning och fastig-
hetsförvaltning

Från 70300000�4 till 70340000�6
och från 90900000�6 till
90924000�0

19

Avlopps- och renhållnings-
tjänster: saneringstjänster och
liknande tjänster

Från 90400000�1 till 90743200�9
(utom 90712200�3), från
90910000�9 till 90920000�2 och
50190000�3, 50229000�6,
50243000�0

20

Utbildnings- och simulerings-
tjänster på försvars- och
säkerhetsområdet

80330000�6, 80600000�0,
80610000�3, 80620000�6,
80630000�9, 80640000�2,
80650000�5, 80660000�8

background image

4

SFS 2016:1226

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2011:1039) av CPV- och

CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Kategori-
nummer

�mne

CPV-referensnummer

21

Hotell- och restaurangtjänster Från 55100000�1 till 55524000�9

och från 98340000�8 till
98341100�6

22

Hjälptjänster och tjänster i
anslutning till transporter

Från 63000000�9 till 63734000�3
(utom 63711200�8, 63712700�0,
63712710�3), från 63727000�1
till 63727200�3 och 98361000�1

23

Juridiska tjänster

Från 79100000�5 till 79140000�7

24

Rekrytering och urval av per-
sonal med undantag av an-
ställningskontrakt

Från 79600000�0 till 79635000�4
(utom 79611000�0, 79632000�3,
79633000�0) och från
98500000�8 till 98514000�9

25

Hälsovård och socialtjänster

79611000�0 och från 85000000�9
till 85323000�9 (utom
85321000�5 och 85322000�2)

26

�vriga tjänster