SFS 2016:1228 Tillkännagivande av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling

161228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av CPV-referensnummer för
byggentreprenadkontrakt vid offentlig
upphandling;

beslutat den 8 december 2016.

Regeringen tillkännager följande.

Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen

(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147)
om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet gäller följande CPV-referensnummer för
byggentreprenadkontrakt enligt

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari

2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i
lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2170,

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari

2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv
2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU)
2015/2171,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari

2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delege-
rade förordning (EU) 2015/2172,

4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009

om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för bygg-
entreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter
på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG
och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2015/2340,
och

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den

5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV).

SFS 2016:1228

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1228

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och Nace, ska CPV-nomenklaturen
tillämpas.

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

CPV-kod

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Benämning

Anmärkning

45

Bygg-
verksamhet

Omfattar:
� nybyggnad, renovering och
normal reparation

45000000

45.1

Mark- och
grundarbeten

45100000

45.11

Rivning av hus;
markarbeten

Omfattar:
� rivning och rasering av
byggnader och andra anlägg-
ningar
� röjning av byggplatser
markarbeten: schaktning, de-
ponering, nivellering av bygg-
platser, dikesgrävning, berg-
rensning, sprängning etc.
� iordningställande av gruv-
arbetsplatser:
� avtäckning samt annat iord-
ningställande av ägor och
platser som innehåller minera-
ler
Omfattar även:
� dränering av byggplatser
� dränering av jordbruks- eller
skogsbruksmark

45110000

45.12

Markunder-
sökning

Omfattar:
� provborrning och tagning av
kärnprov för byggande, för
geofysiska, geologiska eller
liknande ändamål
Omfattar inte:
� borrning av källor för pro-
duktion av råpetroleum eller
naturgas, se 11.20
� brunnsborrning, se 45.25
� schaktsänkning, se 45.25
� spårning av olje- och natur-
gasfält, utförande av geo-
fysiska, geologiska och
seismiska undersökningar, se
74.20

45120000

45.2

Bygg- och
anläggnings-
arbeten

45200000

background image

3

SFS 2016:1228

45.21

Uppförande av
hus och andra
byggnadsverk

Omfattar:
� byggande av alla slags
byggnader, byggande av an-
läggningar inom väg- och
vattenbyggnad o.d.
� broar, inklusive sådana för
upphöjda vägar, viadukter,
tunnlar och tunnelbanor
� rörledningar för fjärr-
transport, fjärrnät för el och
telekommunikation
� rörledningar i tätort, tätorts-
nät för el och telekommunika-
tion
� därmed förknippade arbeten
� montering och uppförande på
plats av monteringsfärdiga
byggnader
Omfattar inte:
� tjänster i anslutning till rå-
petroleum- och naturgas-
utvinning, se 11.20
� uppförande av kompletta
monteringsfärdiga byggnader
av egentillverkade delar av
annat material än betong, se
huvudgrupperna 20, 26 och 28
� anläggning av stadion, sim-
bassänger, idrottshallar, tennis-
banor, golfbanor eller andra
idrottsanläggningar, exklusive
uppförande av byggnader, se
45.23
� bygginstallationer, se 45.3
� slutbehandling av byggnader,
se 45.4
� arkitektverksamhet och tek-
nisk konsultverksamhet, se
74.20
� projektledning för byg-
gande, se 74.20

45210000
utom:
45213316
45220000
45231000
och
45232000

45.22

Takarbeten

Omfattar:
� byggande av tak
� taktäckning
� impregnering

45261000

background image

4

SFS 2016:1228

45.23

Anläggning av
vägar, flygfält
och idrotts-
anläggningar

Omfattar:
� anläggning av vägar, gator
samt andra kör- och gång-
vägar
� anläggning av järnvägar
� anläggning av start- och
landningsbanor på flygfält
� anläggning av stadion,
simbassänger, idrottshallar,
tennisbanor, golfbanor eller
andra idrottsanläggningar, ex-
klusive uppförande av byggna-
der
� målning av vägmarkeringar
och markeringar på parkerings-
platser
Omfattar inte:
� förberedande markarbeten,
se 45.11

45212212
och DA03
45230000
utom:
45231000
45232000
och
45234115

45.24

Vattenbyggnad Omfattar:

� anläggning av:
� vattenleder, hamn- och flod-
arbeten, småbåtshamnar
(marinor), slussar etc.
� dammar, diken o.d.
� muddring
� undervattensarbete

45240000

45.25

Andra bygg-
och anlägg-
ningsarbeten

Omfattar:
� bygg- eller anläggnings-
verksamhet som är specialise-
rad inom något för olika slags
konstruktioner gemensamt om-
råde och fordrar specialist-
kompetens eller specialutrust-
ning:
� grundläggning inklusive pål-
ning
� borrning och byggande av
brunnar, schaktsänkning
� uppförande av icke egentill-
verkade stålelement
� bockning av stål
� murning och stenläggning
� resning och nedmontering av
byggnadsställningar och
arbetsplattformar, inklusive ut-
hyrning av byggnadsställ-
ningar och arbetsplattformar
� uppförande av skorstenar och
industriugnar
Omfattar inte:
� uthyrning av byggnadsställ-
ningar utan resning och ned-
montering, se 71.32

45250000
45262000

45.3

Bygginstalla-
tioner

45300000

background image

5

SFS 2016:1228

45.31

Elinstallationer Omfattar:

� installation i byggnader och
andra anläggningar av:
� elkablar och elarmatur
� telekommunikationssystem
� elvärmesystem
� antenner
� brandlarm
� tjuvlarm
� hissar och rulltrappor
� åskledare etc.

45213316
45310000
utom:
45316000

45.32

Isolerings-
arbeten

Omfattar:
� installation i byggnader och
andra anläggningar av värme-,
ljud- eller vibrationsisolering
Omfattar inte:
� impregnering, se 45.22

45320000

45.33

VVS-arbeten

Omfattar:
� installation i byggnader och
andra anläggningar av:
� vattensystem samt sanitets-
utrustning
� gasarmaturer
� värme-, ventilations-, kyl-
och luftkonditioneringsutrust-
ning inklusive ledningar
� sprinklersystem
Omfattar inte:
� installation av elvärme-
system, se 45.31

45330000

45.34

Andra bygg-
installationer

Omfattar:
� installation av belysnings-
och signalsystem till vägar,
järnvägar, flygfält och hamnar
� installation i byggnader och
andra anläggningar av andra
armaturer och anordningar

45234115
45316000
45340000

45.4

Slutbehandling
av byggnader

45400000

45.41

Puts-, fasad- och
stuckatörs-
arbeten

Omfattar:
� anbringande på byggnader
och andra anläggningar av in-
vändig eller utvändig puts och
stuck inklusive närstående
material för putsning

45410000

background image

6

SFS 2016:1228

45.42

Byggnads-
snickeriarbeten

Omfattar:
� installation av icke egentill-
verkade dörrar, fönster, dörr-
och fönsterkarmar, kök med
fast inredning, trappor, butiks-
inredning o.d., av trä eller
andra material
� invändig slutbehandling så-
som arbete med tak, väggbe-
klädnader av trä och flyttbara
skiljeväggar
Omfattar inte:
� läggning av parkett och andra
golvbeläggningar av trä, se
45.43

45420000

45.43

Golv- och vägg-
beläggnings-
arbeten

Omfattar:
� läggning, uppsättning eller
fastsättning i byggnader och
andra anläggningar av:
� vägg- eller golvplattor av ke-
ramiskt material, betong eller
huggen sten
� parkett och andra golv-
beläggningar av trä
� mattor samt golvbelägg-
ningar av linoleum, inklusive
av gummi eller plast
� terrazzo-, marmor-, granit-
eller skiffergolv eller -väggar
� tapeter

45430000

45.44

Måleri- och
glasmästeri-
arbeten

Omfattar:
� invändig och utvändig mål-
ning av byggnader
� målning av anläggningar
inom väg- och vattenbyggnad
o.d.
� installation av glas, speglar
etc.
Omfattar inte:
� installation av fönster, se
45.42

45440000

45.45

Annan slut-
behandling av
byggnader

Omfattar:
� installation av privata sim-
bassänger
� rengöring med ånga, bläst-
ring och liknande behandling
av fasader
� annan slutbehandling av
byggnader
Omfattar inte:
� invändig rengöring av bygg-
nader och andra konstruk-
tioner, se 74.70

45212212
och DA04
45450000

background image

7

SFS 2016:1228

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2011:1038) av CPV-

referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

45.5

Uthyrning av
bygg- och
anläggnings-
maskiner med
förare

45500000

45.50

Uthyrning av
bygg- och
anläggnings-
maskiner med
förare

Omfattar inte:
� uthyrning av bygg- och an-
läggningsmaskiner samt
� utrustning utan förare, se
71.32

45500000

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016