SFS 2016:1230 Förordning om ändring i förordningen (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

161230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:848) om
administrativt samarbete inom Europeiska
unionen i fråga om beskattning;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:848) om administra-

tivt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

dels att rubriken närmast före 10 § ska lyda ⬝�&terkoppling och bekräftel-

ser⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

10 a §

Skatteverket ska bekräfta att verket har tagit emot upplysningar om

förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om
prissättning, som ansetts kunna beröra Sverige. Detta ska göras snarast möj-
ligt men senast sju arbetsdagar från mottagandet. Bekräftelsen ska lämnas till
den meddelande medlemsstatens behöriga myndighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2016:1230

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016