SFS 2016:1232 Förordning om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering

161232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa
sanktionsavgifter vid utstationering;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen

(2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter
vid utstationering.

2 §

Det ömsesidiga biståndet enligt lagen (2016:1231) om ömsesidigt bi-

stånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering ska genom-
föras genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som inrät-
tats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av
den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssyste-
met för den inre marknaden och upphävande av kommissionens beslut 2008/
49/EG (IMI-förordningen).

Bistånd på begäran av en behörig myndighet i ett annat land

3 §

Om en begäran om bistånd från en behörig myndighet i ett annat land

inte uppfyller de krav som anges i 6�8 §§, ska Kronofogdemyndigheten upp-
mana den sökande myndigheten att avhjälpa bristen inom en viss tid.
Avhjälps inte bristen ska Kronofogdemyndigheten avslå begäran. Ett avslag
är inget hinder mot att en ny ansökan görs i samma sak.

4 §

Kronofogdemyndigheten ska lämna begärda upplysningar senast 25

arbetsdagar efter det att begäran kommit in. Om Kronofogdemyndigheten har
svårt att tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska myndigheten utan
dröjsmål underrätta den sökande myndigheten. Den underrättelsen ska lämnas
senast 25 arbetsdagar efter det att begäran kommit in till Kronofogdemyndig-
heten.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämp-
ning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahål-
lande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samar-
bete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), i den ur-
sprungliga lydelsen.

SFS 2016:1232

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1232

Kronofogdemyndigheten ska så snart som möjligt underrätta den sökande

myndigheten om vilka delgivnings- och indrivningsåtgärder som vidtagits
med anledning av en begäran om sådant bistånd och särskilt om datumet för
delgivningen.

Om Kronofogdemyndigheten avslår en begäran om delgivning eller in-

drivning, ska den så snart som möjligt underrätta den sökande myndigheten
om grunden för avslaget.

5 §

Om en berörd part gör gällande att preskription har inträtt eller på annat

sätt bestrider sanktionsavgiften, de bakomliggande fordringarna eller den
handling som ligger till grund för verkställighet, ska Kronofogdemyndigheten
upplysa den parten om att talan ska väckas vid en behörig instans i det andra
landet och i enlighet med det landets lagstiftning.

Begäran om bistånd i ett annat land

6 §

En begäran om delgivning eller indrivning ska göras snarast möjligt i

form av ett enhetligt instrument som upprättas genom IMI. Begäran ska inne-
hålla åtminstone följande uppgifter:

1. Gäldenärens namn och adress om adressen är känd, samt andra rele-

vanta upplysningar för att identifiera gäldenären.

2. En sammanfattning av fakta och omständigheter kring överträdelsen,

dess art samt de relevanta tillämpliga bestämmelserna.

3. Namn, adress och övriga kontaktuppgifter för den behöriga myndighet

som ansvarar för fastställandet av sanktionsavgifterna samt, om det rör sig om
ett annat organ, för det behöriga organ som kan lämna ytterligare upplys-
ningar om sanktionsavgifterna eller möjligheterna till bestridande.

7 §

En begäran om delgivning ska, utöver vad som anges i 6 §, innehålla

uppgift om ändamålet med och tidsfristen för delgivningen.

8 §

En begäran om indrivning ska, utöver vad som anges i 6 §, innehålla

1. en uppgift om det datum då domen eller beslutet har blivit verkställbart

eller slutligt,

2. en beskrivning av sanktionsavgifternas slag och storlek,
3. eventuella datum av betydelse för verkställigheten, inbegripet om och i

så fall hur beslutet eller domen delgetts den eller de svarande eller avkunnats i
deras utevaro,

4. en bekräftelse på att sanktionsavgiften inte längre kan överklagas, och
5. en uppgift om den bakomliggande fordran som begäran gäller och dess

olika delar.

Exekutionstiteln och övriga relevanta upplysningar eller handlingar, även

rättsliga sådana, som gäller den bakomliggande fordran eller sanktionsavgif-
ten ska lämnas intillsammans med begäran.

9 §

När Kronofogdemyndigheten har begärt bistånd i ett annat land, ska

myndigheten

1. så snart den får del av relevanta upplysningar i det mål som ligger till

grund för en begäran om indrivning vidarebefordra dessa upplysningar till
den andra myndigheten,

background image

3

SFS 2016:1232

2. omedelbart underrätta den andra myndigheten om en ändring eller åter-

kallelse av en begäran om indrivning och skälen för ändringen eller åter-
kallelsen.

Bemyndigande

10 §

Kronofogdemyndigheten får meddela

1. ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (2016:1231) om ömse-

sidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering,
och

2. föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016