SFS 2016:1233 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

161233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1993:891) om indriv-

ning av statliga fordringar m.m. ska införas en ny paragraf, 7 b §, av följande
lydelse.

7 b §

Bestämmelser om uppskov med förfarandet vid sådant bistånd som

avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj
2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i
samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning
(EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet
för den inre marknaden (IMI-förordningen) finns i 5 § lagen (2016:1231) om
ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstatione-
ring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:26, bet. 2016/17:SkU12, rskr. 2016/17:88.

SFS 2016:1233

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016